DSA i fagene

Ved tilrettelæggelsen af klassens undervisning må faglærerene tage hensyn til, at der i klassen findes tosprogede ele­ver med behov for støtte i sprogtilegnelsen sideløbende med den faglige læring.

Tosprogede elever deltager som udgangspunkt i skolens almindelige undervisning ligesom øvrige elever. Elevernes sprogtilegnelse foregår derfor i vidt om­fang inden for rammerne af den almindelige undervis­ning i fagene.

Undervisningen i dansk som andetsprog (DSA) må derfor tilret­telægges som en integreret del af undervisningen. Læreren tilrettelægger under­visningen i overensstemmelse med princippet om undervisningsdifferentiering og sprogbaserede - og andetsprogspædagogiske metoder, der ta­ger højde for, at de tosprogede elever tilegner sig dansk og det pågældende fags indhold sideløbende. Dette kan ske i samarbejde med en DSA-lærer.

Undervisningen skal også tage hensyn til elevernes sproglige formåen. Det betyder, at tilrettelæggelsen må ske under hensyn til Fælles Mål for det enkelte fag, herunder fagets sproglige mål samt Fælles Mål for faget DSA – supplerende.

Vejledning og inspirationsforløb
Få inspiration til tilrettelæggelse af undervisningen den overordnede vejledning samt i nedenstående undervisningsforløb til fagene: dansk, historie, idræt, matematik og natur/teknologi.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.