Forløb

Samarbejde og ansvar i arbejdet med redskabsaktiviteter og redskabsgymnastik

Udskoling: Forløbet har fokus på samarbejde og ansvar samt alsidig idrætsudøvelse. Der lægges op til samtaler, oplevelser, gruppearbejde og opsamlinger med fokus på stilladsering og sproglig udvikling.

Forløbet er henvendt til udskolingen.

Anslået tidsforbrug: 4 lektioner.

Dette forløb lægger foruden arbejdet med alsidig idrætsudøvelse op til at gøre hinanden gode samt at samarbejde og tage ansvar. Der lægges vægt på at se, mærke og lytte til hinanden for at kunne hjælpe og støtte. Der er desuden fokus på at bruge sproget til at instruere og guide på en opmærksom og empatisk måde. Både den faglige og den sproglige udvikling sker med afsæt i et arbejde med fokus på kropsspænding, balance og den toniske halsrefleks.

 

Forudsætninger, form og indhold

Dette forløb er afprøvet i en 8. klasse, hvor eleverne tidligere har arbejdet kortvarigt med håndstand i tremandsgrupper og forlæns rulle. 

Forløbet lægger op til fokus på udvikling af gode praksisfællesskaber med øje for differentiering. Det er intentionen at skabe fælles oplevelser og et godt læringsmiljø i idrætsundervisningen gennem en struktur med fokus på introduktion, gruppearbejde og opsamling. Temaet at gøre hinanden gode henviser til, at eleverne kan støtte og guide hinanden, så de kan udvide deres viden, bevidsthed og kropsbeherskelse med en sikker og hensigtsmæssig faglig sprogbrug. Eleverne kan støttes i dette arbejde gennem stilladsering.

Stilladsering handler om, at du som lærer stiller høje krav til eleverne, samtidig med at du støtter dem (blandt andet sprogligt) efter deres behov. Makrostilladsering handler om at sætte elever i sprogbrugssituationer, så de udvikler deres sprog fra hverdagssprog til fagsprog. Mikrostilladsering handler om elevens udvikling af sit sprog i samtale med læreren.

Makrostilladseringen ses i forløbets kæder af sprogbrugssituationer, der er struktureret med udgangspunkt i modellen ”sneglen” (Nationalt Videncenter for Læsning og Utterslev Skole, efter Beverly Deriwianka 1990; 2016). Der er fem sprogbrugssituationer i første dobbeltlektion og fire i anden dobbeltlektion. Kæderne illustrerer den sproglige udvikling i forløbet, hvilket fremgår mere detaljeret af lektionsplanen og lærervejledningen. Det overordnede princip i forløbet er, at progressionen i undervisningen bevæger sig fra elevernes hverdagssprog trinvist frem mod det faglige sprog. 

Du kan læse en udførlig beskrivelse af modellen i redskabet "Sneglen" - En kæde af sprogbrugssituationer.

Mikrostilladsering ses blandt andet i de små detaljer i dialogen i klasserummet. De små detaljer er af central betydning for elevernes sproglige udvikling.

Et eksempel på det kan være, at en elev under opvarmningen siger: Og når jeg kigger mig i navlen og på min mave, så
Læreren kan så sige: Altså når du kigger i din navle og på din mave, så betyder det, at du runder i rygsøjlen, ikke?
Elev: Jo, når jeg runder i rygsøjlen så

Dette er kernen i sprogudviklende samtaler, nemlig at eleven får sagt så meget som muligt, og at læreren giver sproglige input, god tid og selvtillid. Læreren kan støtte samtalerne og strække sproget. Det vil sige, at elevernes hverdagssprog reformuleres til fagsprog. Der findes idéer til mikrostilladsering i de forskellige sprogbrugssituationer i vejledningen.

 

Tilrettelæggelse

Forløbet er tænkt som et eksempel på, hvordan et forløb med fokus på sproglig udvikling inden for idrætsfaget i udskolingen kan gribes an og gennemføres. Som lærer kan du lade dig inspirere af forløbet og justere det, som det giver mening for dig og din klasse.

Eleverne kan igennem forløbet hjælpes til at udvikle deres faglige sprog. Den viden, de skal bruge for at indgå i faglige dialoger, kan med fordel være til stede og synlig i rummet. Det kan være i form af plancher, billeder og laminerede strimler med sætningsbegyndelser. Du kan altså opfordre eleverne til at hente visuel støtte i plancher, hvis du vælger at have plancher i rummet/salen. De laminerede sætningsbegyndelser kan støtte eleverne i at formulere sætninger mundtligt i plenum.

Forslag til spørgsmål, der kan overvejes inden forløbet gennemføres:

 • I hvilket omfang og hvordan skal der i forløbet inddrages plancher og laminerede sætninger?
 • Hvordan skal eleverne bevidstgøres om den sproglige progression?
 • Hvilke forventninger er der til deres arbejde og sprogbrug, og hvordan skal disse præsenteres?
 • Hvilken rolle skal eleverne faglige og sproglige niveau spille for inddelingen i grupper?
 • Hvordan kan der stilladseres sprogligt i henholdsvis klassesamtaler og gruppearbejde?

Der er udarbejdet en uddybende lærervejledning til forløbet, som kan tilgås her. 

 

Forløbets opbygning

Forløbet kan tilrettelægges som to dobbeltlektioner, hvor eleverne i hver lektion kommer igennem tre faser:

1. Introduktion
Forløbet kan indledes med en fælles oplevelse (opvarmningen), som italesættes med elevernes hverdagssprog. Det kan handle om bløde og hårde muskler, at være slap, falde, holde sig oprejst. Det vigtige princip i bevægelsen frem mod fagsproget er, at den foregår trinvist. Det betyder, at det sprog, som afslutter en sekvens, for eksempel hårde muskler, er det sprog, som danner udgangspunkt for næste trin, hvor de hårde muskler kan blive til spændte muskler og så videre. Den sproglige udvikling kan beskrives med en kæde som metafor: Et output i et led i en kæde skal gribe ind som input i næste led i kæden.

2. Gruppearbejde
Introduktionen og den fælles oplevelse kan efterfølges af et gruppearbejde. Der kan i første dobbeltlektion lægges vægt på at eksperimentere med roller og positioner i forhold til håndstand og forlæns rulle, mens der kan udvides med at eksperimentere og udvikle egne sammensætninger i anden dobbeltlektion. Til sidst kan eleverne forberede og øve deres egne øvelser, hvor de demonstrerer for klassen med brug af relevante fagord. Samtidig med de fysiske øvelser kan der på denne måde være fokus på den sproglige udvikling og brug af fagord. Eleverne kan i gruppearbejdet sætte fokus på at gøre hinanden gode gennem præcis, opmærksom og empatisk instruktion og guidning.

3. Opsamling
Der kan i første dobbeltlektion samles op gennem fælles samtale med fokus på fagord. I anden dobbeltlektion kan der samles op ved i fællesskab at lave strukturerede noter. Det kan være i form af et mind map, der i fællesskab udvikles og udvides med relevante ord og begreber. Dette mind map kan være udgangspunkt for en fælles konstruktion af en informerende beskrivelse om at gøre hinanden gode.

 

Evaluering

Det er undervejs i forløbet muligt at lytte til gruppernes dialog om akrobatik og samarbejde samt at observere, hvordan de arbejder med at guide, instruere og opmuntre hinanden. Også elevernes planlægning og fremvisning af egne sekvenser i grupper kan være en kilde til viden om deres arbejdsproces og læringsudbytte. På dette grundlag kan der gives formativ feedback. Samtidig er det muligt at få indsigt i, hvilke dele af undervisningen, der har støttet eleverne, og hvor de har oplevet vanskeligheder.

Evalueringen af forløbet foregår altså formativt, men skabelsen af det fælles mindmap og eventuelle fotos af elevernes kropslige arbejde kan støtte den fremadrettede feedback.

Der kan løbende gives feedback til eleverne og grupperne i forhold til:

 • Elevernes aktive deltagelse og brug af fagbegreber i fælles dialog ud fra billeder af at kropsspænde, knejse nakke i håndstand og krumme ryg og kigge i navle i forlæns rulle.
 • På hvilken måde eleverne kommunikerer, guider og giver bud på at være præcise i forhold til at arbejde med kropsspændingen i håndstand samt at krumme ryggen og kigge navle i den forlæns rulle.
 • På hvilken måde eleverne tager ansvar og indgår som en del af gruppen.

Der kan efter gennemførelsen af forløbet sættes fokus på spørgsmål som:

 • Hvilke observationer gjorde jeg mig omkring udviklingen af elevernes sprog?
 • Hvad fungerede godt i situationerne med gruppearbejde?
 • Hvordan fungerede brugen af stilladsering i klassedialogen og i forhold til vejledningen i grupper?
 • Hvad er det eksemplariske i dette forløb, og kan erfaringerne herfra bruges i fremadrettet planlægning af undervisningen?

 

Kreditering

Materialet er udviklet af VIA University College og University College Capital (UCC) for Børne- og Undervisningsministeriet på baggrund af forskning om, hvad der styrker tosprogede elevers faglige udvikling. Gennemførelsen af forløbet er afprøvet i samarbejde med faglærere på klasser med en stor del tosprogede elever.

Materialet består af i alt 13 forløb til fagene dansk, historie, idræt, matematik og natur/teknologi. Materialet kan anvendes i arbejdet med dansk som andetsprog eller i den fagfaglige undervisning med fokus på sproglig udvikling i det enkelte fag.

Alle 13 forløb findes samlet på emu.dk

unpublished

Forslag til lektionsplan


Introduktion

Intro: Første lektion kan startes med en gennemgang af forløbets indhold og eventuelle mål med støtte fra plancher ud fra elevernes hverdagssprog/- viden. (Se lærervejledning afsnit 1.1 om at støtte eleverne i at stille spørgsmål).

Sprogbrugssituation 1 (sprog som ledsagelse til handling): Eleverne kan iagttage, lytte og stille spørgsmål.

Opvarmning: Ved de efterfølgende fysiske opvarmningsøvelser kan kropsspændingens og den toniske halsrefleks betydning for balancen afprøves og italesættes, og der kan vendes tilbage til mål og fagbegreber. Læreren kan sætte fokus på brug af fagord.

Sprogbrugssituation 2 (sprog som ledsagelse til handling): Eleverne kan blive vidende bidragydere ud fra afprøvning.

 

Gruppearbejde

Instruktion: Læreren kan så vise de gymnastiske positioner håndstand og forlæns rulle sammen med en gruppe elever, sætte ord (fra hverdagssprog på vej til fagsprog) på og vise modtagning. (Se lærervejledning afsnit 1.2 om berettende sprog med fagord og stilladsering den sproglige udvikling). Den fælles opstart kan give fysiske og sproglige redskaber til, at eleverne kan instruere og guide hinanden i de gymnastiske positioner.

Sprogbrugssituation 3 (rekonstruktion og transformation): Eleverne kan iagttage, lytte og stille spørgsmål.

Gruppearbejde: Læreren kan benytte og eksplicitere fagord som kropsspænding, balance, tonisk halsrefleks samt modtagning, samarbejde og ansvar i vejledning i gruppearbejdet. Elevernes kropslige erfaringer med henholdsvis håndstand og forlæns rulle skal helst munde ud i, at de forstår betydningen af, hvordan kropsspænding og knejsenakke modvirker den toniske halsrefleks. Det støtter dem i at have en god balance i deres håndstand og forstå, hvordan den toniske halsrefleks virkning understøttes ved den forlæns rulle i kraft af, at de krummer ryg og kigger navle.

Eleverne kan opfordres til at benytte sig af fagordene i instruktionen og guidningen undervejs. (Se lærervejledning afsnit 1.3 om at støtte eleverne i at instruere og guide).

Sprogbrugssituation 4 (rekonstruktion og transformation): Alle i gruppen kan prøve alle roller og positioner. Eleverne kan varetage hver én rolle:

A. Udfører (håndstand)

B. Modtager (håndstand)

C. Udfører (forlæns rulle)

D. Modtager (forlæns rulle)

Der kan tages et foto pr. runde og gennemføres fire runder i alt. Der lægges op til, at eleverne instruerer og guider hinanden og gør brug af fagbegreber. De kan på skift tage billeder af de gymnastiske positioner, som kan bruges som udgangspunkt for efterfølgende faglig samtale.

 

Opsamling

I en samtale kan elever og lærer i fællesskab berette om betydningen af fagordene kropsspænding, balance, tonisk halsrefleks samt modtagning og samarbejde i forhold til håndstand og forlæns rulle.

Læreren kan som tovholder støtte eleverne i rekonstruktion af de faglige begreber i den afsluttende samtale. Visuelle på plancher og materialer/modeller ophængt på væggen kan også støtte samtalen. (Se lærervejledning afsnit 1.4 om at støtte eleverne i at spørge til fagordene kropsspænding, balance og tonisk halsrefleks).

Sprogbrugssituation 5 (rekonstruktion af transformation): Eleverne bliver vidende bidragydere.


Introduktion

Intro: Læreren kan som introduktion benytte og eksplicitere fagord som kropsspænding, balance, tonisk halsrefleks og samarbejde. Efter en indledende samtale i plenum kan en parvis udveksling af ordenes betydning sættes i gang.

Herefter kan en lærerstyret opvarmning starte. Læreren kan sætte fokus på brug af fagord. (Se lærervejledning afsnit 2.1 om at berette og anvende det berettende sprog, herunder hvordan man som lærer bedst initierer dette).

Sprogbrugssituation 1 (sprog som rekonstruktion): Eleverne kan i plenum fortælle om, hvad de har oplevet i forrige lektion ud fra fagordene, derefter kan de parvis tale om, hvad det vil sige at gøre hinanden gode.

 

Gruppearbejde

Instruktion: Med afsæt i forrige lektions gymnastiske positioner kan læreren instruere grupperne i at eksperimentere og udvikle deres egen sammensætning gennem en fælles forevisning med inddragelse af hele elevgruppen samt fysisk hjælp fra tre elever.

Læreren kan vise god modtagning. De to gymnastiske positioner kan repeteres i praksisfællesskabet, hvor læreren initierer forevisningen med enkelte elever. Eksperimenterende sammensætninger af håndstand og forlæns rulle kan derefter afprøves parvis.

Sprogbrugssituation 2A (transformation): Eleverne kan iagttage og lytte og være vidende bidragydere.

Gruppearbejde: Læreren kan nu vejlede grupperne og opfordre til at benytte fagord i instruktion og guidning af udvikling af gymnastisk sammensætning ud fra positionerne håndstand og forlæns rulle. Eleverne kan undervejs arbejde med fokus på at fortsætte og færdiggøre sætninger og udvælge et af deres billeder/runderne med én rollefordeling. (Se lærervejledning afsnit 2.2 om berettende sprog med generaliserende træk og stilladsering af elevernes sproglige udvikling fra sprog som rekonstruktion til sprog som konstruktion).

Sprogbrugssituation 2B (transformation): Grupperne kan eksperimentere og udvikle egen sammensætning. Parvis i gruppen på fire kan eleverne afprøve alle roller:

A. Udfører/håndstand

B. Modtager/håndstand

C. Udfører/forlæns rulle

D. Modtager/forlæns rulle

Disse fire roller udgør vigtige positioner i udviklingen af den nye sammensætning, og hver elev i gruppen kan afprøve alle roller og positioner. Der kan tages et foto pr. runde og gennemføres fire runder i alt.

Gruppen kan herefter vælge én af runderne til fremvisning og øver den valgte sammensætning med henblik på fremvisning med den oprindelige rollefordeling. I øvefasen kan der uddeles fire laminerede strimler med sætningsbegyndelser, som eleverne fortsætter og afslutter (se lærervejledning). Der er en sætning til hver rolle A, B, C, D. Disse færdiggjorte sætninger kan være basis for D/guide-elevens mundtlige fremlæggelse, mens resten af gruppen udfører sammensætning med modtagning.

Eleverne kan tage stillbillede af de gymnastiske positioner, som kan bruges i gruppen som udgangspunkt for den faglige samtale.

Fremlæggelse: Herefter kan grupperne fremlægge, hvad de har øvet.

Sprogbrugssituation 3 (rekonstruktion/berettende sprog med begyndende generaliseringer): Med udgangspunkt i hver gruppes afprøvninger af håndstand og forlæns rulle samt modtagninger kan læreren lede gruppernes fremvisning. Eleven i rollen som guide/D kan berette, hvad der sker i sammensætning fra håndstand til forlæns rulle ud fra de færdiggjorte sætninger, mens de tre andre udfører sammensætningen. Resten af elevgruppen iagttager, lytter og er vidende bidragyder.

 

Opsamling

Klassen kan afslutningsvis samles foran en tavle, hvor der er tegnet et mindmap med et centrum, der hedder ”at gøre hinanden gode”. Ud fra centrum kan trækkes tre linjer til tre nye cirkler med ordene håndstand, forlæns rulle og modtagning. Der tegnes udenom disse cirkler, tre tomme cirkler til hjælpeord eksempelvis at stå stabilt/strakt i en håndstand, at lave en glidende overgang fra håndstanden til den forlæns rulle, at være en god modtager, at instruere og guide hinanden godt, at kunne noget og vide noget. (Se lærervejledning afsnit 2.3 om det beskrivende sprog og om at komme fra det berettende sprog til det beskrivende – stilladsering i form af mindmap og efterfølgende skrivning af tekst ud fra et skema)

Med udgangspunkt i gruppernes arbejde og den fælles fremvisning kan læreren strække elevernes sprog og gruppere elevernes udsagn i cirklerne i mindmap med håndstand, forlæns rulle og modtagning med henblik på efterfølgende at konstruere en fælles tekst (informerende beskrivelse) om at gøre hinanden gode. Der kan spørges ind til betydningen af en god håndstand, en god overgang fra håndstand til forlæns rulle og gode modtagninger, betydningen af at instruere og guide hinanden, betydningen af at kunne noget og vide noget.

Sprogbrugssituation 4 (konstruktion): Eleverne er vidende bidragydere under den lærerinitierede og -støttende opsamling.


Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.