Artikel

Sprog og tekster i danskfaget i indskolingen

I danskfaget i indskolingen møder eleverne forskellige former for tekster, der skal understøtte udviklingen af deres ordforråd og hjælpe dem til at læse, forstå og selv producere tekster.

I denne artikel kan du læse mere om sprog og tekster i dansk i indskolingen generelt samt specifikt for forløbet Sprogforståelse og fagtekster, som findes på emu.dk. 

 

Træk ved teksterne i dansk

Sprog og tekster er kerneområder i danskfaget, og der findes mange forskellige typer af tekster i danskundervisningen. Tekster omfatter både mono- og multimodale tekster. Det vil sige tekster, der er produceret i skrift, tale, billede og lyd. I arbejdet med tekster i danskfaget fokuseres der på, at eleverne tilegner sig viden om, at dét at analysere og producere tekster er bevidste handlinger, som indgår i en kontekst. Arbejdet med andres tekster samt bevidsthed om genrefamilier og tekststrukturer kan bidrage til at styrke elevernes egen produktion eller deres måde at forholde sig til tekster på.

 

Træk ved sproget i dansk

Ud over de specialiserede faglige ord og begreber, som eleverne kun møder i dette fag, er sproget i danskfaget karakteriseret ved at være til stede i alt, hvad eleverne arbejder med. Sprog og tekster er kerneområder i dansk, og det særlige ved arbejdet med sprog i dansk er, at eleverne grundlæggende beskæftiger sig med forholdet mellem sprogets form, indhold og funktion.

 

Sprog og tekster i indskolingen

I indskolingen er der fokus på elevernes tilegnelse af et alderssvarende ordforråd, idet det har en direkte betydning for deres læseforståelse.

Der er i indskolingen fokus på læsning af både skøn- og fagitteratur, herunder læsning af forskellige teksttyper, for eksempel informerende og forklarende tekster. Disse tekster er karakteriseret ved, at informationen er pakket tæt, og at der ikke er en handling som i fiktive tekster, men en anden form for logik i teksten. Der optræder mange ord og begreber, som eleverne ikke kender betydningen af, og karakteristisk for fagtekster er netop, at læseforståelsen ofte er afhængig af, at eleven forstår alle ordene i teksten.

Når eleverne i 1. klasse skal læse fagtekster med forståelse, kræver det, at de undervises i, hvad der karakteriserer det at læse fagtekster med forståelse – både fagligt og sprogligt.

 

Sprog og tekster i forløbet om sprogforståelse og fagtekster

I forløbet om sprogforståelse og fagtekster er arbejdet med tilegnelsen af nye ord og begreber, herunder arbejdet med førfaglige ord og opbygning af det faglige register, centralt. I forløbet refereres specifikt til bogen Peter Bering (2010): Skovens dyr fra serien Faktisk! Gyldendal. Bogen bruges kun som eksempeltekst, idet forløbet er eksemplarisk og kan anvendes generelt i forbindelse med læsning af fagtekster.

Eleverne lærer igennem den dialogiske læsning (inspireret af Broström, 2012) at læse med forståelse. Dette sker med henblik på den senere selvstændige læsning. I forløbet arbejdes der eksplicit med forskellige læsestrategier: at forudsige og at stille spørgsmål til teksten. Der arbejdes desuden eksplicit med teksttypen informerende beskrivelse og dennes formål og struktur.

Eksplicit arbejde med ordkendskab udgør også en stor del af aktiviteterne i dette forløb. Ordkendskab og sprogforståelse er centrale komponenter i læseforståelsen, og derfor er der udvalgt en række fokusord, som både er faglige og førfaglige, som eleverne arbejder systematisk med i en række såkaldte sprogstationer. Her arbejdes der auditivt, visuelt, taktilt, kinæstetisk med fokusordene, som bearbejdes og gentages på forskellige måder.

 

Kreditering

Denne artikel understøtter forløbet Sprogforståelse og fagtekster i materialet Sproglig udvikling i alle fag. Materialet er udviklet af VIA University College og University College Capital (UCC) på vegne af Undervisningsministeriet.

Materialet består af i alt 13 forløb til fagene dansk, historie, idræt, matematik og natur/teknologi. Materialet kan anvendes i arbejdet med dansk som andetsprog eller i den fagfaglige undervisning med fokus på sproglig udvikling i det enkelte fag.

Alle 13 forløb findes samlet på emu.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.