Forløb

Rundt om et bryggeri

Forløbet tager udgangspunkt i et lokalt byggeri, hvor man som læreteam arbejder tværfagligt om det samme emne over længere tid.

Dette undervisningsforløb er udviklet af FGU-skolen i Thisted. Forløbet gennemføres i et samarbejde mellem dansk, matematik, naturfag, samfundsfag, engelsk og PASE. Det er ikke nødvendigt, at alle fag indgår, dog er særligt dansk, matematik og naturfag centrale fag i forløbet. 

Forløbet tager afsæt i G-niveau, men kan lokalt tilpasses andre niveauer. Det har en varighed af syv uger og veksler mellem praktiske øvelser og fordybelse, der udføres såvel selvstændigt som i samarbejde med andre. Herudover er inddragelse af lokale virksomheder – her et lokalt bryggeri – en central del.

 

Forløbets formål

”Rundt om et lokalt bryggeri” er et praksisbaseret undervisningsforløb, der har til formål at understøtte og motivere elevernes læring ved at lade eleverne være medarrangører af forløbet, så muligheden for, at deres interesser kommer til at påvirke forløbet, fordres.

Formålet med undervisningsforløbet er, at eleverne tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer i de almene fag, at skabe grundlaget for en god eksamensoplevelse på agu-sporet og at der hos eleverne skabes indsigt i betydningen af deres alkoholkultur. Forløbet skal give eleverne inspirerende læringsmuligheder i de almene fag, der inddrages i forløbet.

 

Om praksisbaserede forløb

Den praksisbaserede undervisning på agu har til formål at skabe motivation for at lære hos en elevtype, der måske har haft det svært med den traditionelle klasserumsundervisning.

Derfor er det vigtigt, at de praksisbaserede undervisningsforløb understøtter og motiverer elevernes læring ved at tage udgangspunkt i elevernes egne interesser og i en erkendelse af, hvad der er nødvendigt at tilegne sig af viden, færdigheder og kompetencer i forhold til en defineret udfordring. Det betyder med andre ord, at man i denne form for undervisningsplanlægning tager udgangspunktet i konkrete læringsbehov og dernæst sammensætter agu’s fagrække på en motiveret måde kombineret med masser af eksempler, samt at man lader eleverne lære ved at handle, efterprøve og problemløse i virkelighedsnære situationer.

 

Om forløbet

Dette undervisningsforløb tager udgangspunkt i et lokalt bryggeri. Forløbet er udviklet af FGU-skolen i Thisted og har derfor taget afsæt i Thisted Bryghus, men forløbet kan tilpasses et hvilket som helst lokalt bryggeri, som eleverne kender og som eventuelt præger det lokalsamfund, eleverne kommer fra. I Danmark er der over 200 bryggerier og øl-kulturen er særdeles nærværende for de fleste.

Der beskrives et forløb, hvor man som lærerteam på tværs af de almene fag arbejder med samme emne gennem længere tid med afsæt i de enkelte fags faglige mål og kernestof.

Fra brygningsproce til egen øl på flaske med egen etiket til egen reklame.
© Pluss A/S - Fra brygningsproce til egen øl på flaske med egen etiket til egen reklame.

Planlægning og overvejelser

Forløbet i sin helhed tager syv uger og er velegnet som et tema om en lokal virksomhed. Det er ikke påkrævet, at alle fag skal indgå i forløbet, ligesom man kan opdele forløbet, så man udvælger de fag, der er relevante på ens egen skole og i forhold til de konkrete elever, samt den tid man har til rådighed.

En skematisk oversigt over undervisningsforløbet kan ses her [link til oversigt for alle syv uger], hvor der også fremgår estimeret tidsforbrug, faglige mål og produkter til portfolio.

For at gøre temaet så nærværende som muligt indgår, at eleverne selv brygger øl og dermed får en synlig forståelse for de processer, der indgår i en brygningsproces. Samtidig udvikler eleverne reklamemateriale og designer etiketter til deres øl. Undervejs i forløbet gennemfører eleverne virksomhedsbesøg, laver spørgeskemaundersøgelser og forholder sig til deres egen viden om og forhold til alkohol.

 

Estimeret tidsforbrug:

Samlet forløb

7 uger

Dansk

47 timer

Matematik og naturfag

44,5 timer

Engelsk

24 timer

Samfundsfag

18 timer

PASE

14 timer

 

Tilrettelæggelse

Det er vigtigt, at det lærerteam som står for gennemførelsen af forløbet, får sat tid af til fælles forberedelse. Den fælles forberedelse skal bruges til at planlægge og koordinere forløbet for de deltagende fag med udgangspunkt i beskrivelserne af de enkelte fag, hvor der på tværs arbejdes med de samme emner. Det er også vigtigt, at der aftales hvem der fx aftaler virksomhedsbesøg, hvem der bestiller ølbrygnings udstyr, hvordan eleverne løbende evalueres mv.

En god fælles start gør det nemmere at forberede sig hver for sig inden for den samme ramme.
 

I god tid inden forløbet:

 • Indkøb af brygningssæt
 • Aftale virksomhedsbesøg
 • Planlægge portfolio opgaver
 • Introducere eleverne til forløbet og få deres input til aktiviteter mv.

Undervisningsforløbet er bygget over fagene Dansk, Engelsk, Matematik, Naturfag, Samfundsfag og PASE og er målrettet G-niveau på agu. Det samlede tidsforbrug er syv uger. Ugerne er beskrevet i denne oversigt.

 

Forløbet er bygget op i tre blokke:

Blok 1 - Intro (to uger):

 • Introduktion til emnet
 • Opstart af brygningsproces
 • Forberede indsamling af data

 

Blok 2 - Praksis og teori (tre uger):

 • Gennemføre målinger, interview, spørgeskemaer etc.
 • Viden, der er nødvendig for at arbejde praktisk
 • Besøg på det udvalgte bryggeri

 

Blok 3 - Opsamling (to uger):

 • Producere etiketter, brochurer, øl mv.
 • Lave afsluttende opgaver og præsentationer

I denne oversigt er det for hvert fag kort beskrevet, hvilke aktiviteter, der kan gennemføres, og hvad der kommer i portfolio. Den konkrete planlægning på dage og lektioner skal skolen selv tilpasse.

 

Til download:

 • Oversigt over undervisningsforløbet
 • Forløb til de enkelte fag

Her kan du hente de konkrete faglige materialer

Her finder du en samlet oversigt over forløbet (for alle syv uger) og de konkrete aktiviteter for de enkelte fag og tilhørende bilag.

Her finder du en samlet oversigt over alle syv uger.

Dette matematikforløb er en del af ”Rundt om et lokalt bryggeri”, som løber over syv uger.

Dette naturfagsforløb er en del af ”Rundt om et lokalt bryggeri”, som løber over syv uger.

Bilag til naturfagsforløbet.

Dette danskforløb er en del af ”Rundt om et lokalt bryggeri”, som løber over syv uger.

Bilag til danskforløbet.

Bilag til danskforløbet.

Bilag til danskforløbet.

Dette engelskforløb er en del af ”Rundt om et lokalt bryggeri”, som løber over syv uger.

Bilag til engelskforløbet.

Dette samfundsforløb er en del af ”Rundt om et lokalt bryggeri”, som løber over syv uger.

Dette PASE-forløb er en del af ”Rundt om et lokalt bryggeri”, som løber over syv uger.

Bilag til PASE-forløbet.

Bilag til PASE-forløbet.

Bilag til PASE-forløbet.

Bilag til PASE-forløbet.

Evaluering af forløbet

I slutningen af den sidste uge evaluerer lærerne forløbet med eleverne, hvor eleverne kan reflektere over deres indsats, deres resultater og dermed læring samt få feedback af lærerne i forbindelse hermed.

Lærerteamet evaluerer også sammen det praksisbaserede forløb. Evalueringen kan centrere sig om, hvad der er lykkedes, og hvor der er potentiale for forbedringer til fremtidige forløb. Dette med særlig fokus på hvordan det tværfaglige samarbejde er forløbet og på elevernes oplevelse af forløbet som helhed.

Se forslag til evalueringskoncept her (pdf).

 

Kreditering

Materialet er udarbejdet af Pluss A/S på baggrund af sparring fra FGU Nordvest, afd. Thisted og i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet – juni 2020.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.