Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i afsætning - april 2020

I dette nyhedsbrev kan man læse om særlige forhold i forbindelse med undervisningen og eksamen i perioden med covid-19.

Kære alle

Her er en række opdateringer/afklaringer siden sidste nyhedsbrev for 12 dage siden.

 

Skriftlig eksamen den 18. maj

Jeg gentager lige her, at den skriftlige prøve i afsætning er placeret på den først mulige eksamensdato (18. maj), hvilket betyder, at de elever som har denne prøve i deres prøveplan vil skulle op. Det er der mange elever som har, men der vil stadig være elever som skal til de skriftlige prøver i IØ og VØ. Som udgangspunkt vil der ikke være brug for ekstra censorer, da antallet af prøvehold ikke ændrer sig med den nye situation.

Den endelige sammensætning af censorkorpset vil ske i slutningen af denne uge.

Der er altså lige nu rigtig god grund til at bruge tid på skriftlig eksamenstræning med 3.g-eleverne frem til den 18. maj. Hvis ikke eleverne har arbejdet med opgaven om bryggeribranchen, kan det stærkt anbefales, da den er det bedste bud på, hvordan eksamensopgaven ser ud.

Der gøres desuden opmærksom på, at der i eksamensopgaven er indsat en disclaimer som tager forbehold for den nuværende situation. Det må I gerne gøre jeres elever opmærksomme på: Opgaven er udarbejdet før udbruddet af Coronakrisen. I din besvarelse skal du tage udgangspunkt i de informationer og data, der fremgår af opgaven og de tilhørende bilag. Du skal altså ikke forholde dig til de forandringer, som Coronakrisen kan have medført.

 

Censormødet den 16. juni

I forgårs blev skolerne orienteret om, at det fysiske censormøde er aflyst. Her er en oversigt over forløbet:

 • 18. maj – 4. juni: Eleverne aflægger de skriftlige prøver.
 • 19. maj – 15. juni: Censorerne bedømmer besvarelserne.
 • 16. juni: På den i forvejen planlagte dag for censormødet i faget formidler fagkonsulenten virtuelt oplægget om årets opgavesæt og svarer på evt. spørgsmål fra censorerne.
 • 16. juni: Censorerne kontakter hinanden i rettegrupperne, voterer og afgiver karakter i netprøver.dk. Fagkonsulenten er klar til at svare på spørgsmål evt. over mail eller anden   kommunikationsplatform.
  • I løbet af formiddagen den 16. juni  holder fagkonsulenten et virtuelt oplæg om årets opgavesæt. Det er et krav, at censorerne deltager i oplægget. Da alle censorer i forvejen er friholdt den 16. juni, anvendes denne oprindelige dato til voteringen. Skolerne skal derfor fastholde friholdelsen af de skriftlige censorer.

 

Jeg arbejder lige nu på, hvordan det rent praktisk kommer til at foregå i afsætning. De nærmere informationer bliver de skriftlige censorer orienteret om, når det er planlagt. Lige nu er indkaldt til et virtuelt "opvarmningsmøde" den 20. maj.

 

Vodcast om den nye skriftlige eksamensopgave

Efter en lidt længere proces med produktion osv., kan I nu finde en vodcast om den nye skriftlige eksamensopgave på EMU. Det er Søren Seest Marquart, fra opgavekommissionen, og jeg som underholder. Vodcasten er målrettet lærerne i afsætning, men den kan naturligvis også vises til eleverne, hvis I finder den relevant for dem. I vodcasten er der særlig fokus på baggrunden og hensigten med den nye opgavetype, opgavens opbygning, og hvorledes man som underviser bør bedømme elevernes besvarelser. Det var en sjov oplevelse og slet ikke så nemt, som man skulle tro!

 

Erhvervscase

Der afholdes som tidligere nævnt ikke eksamen i erhvervscase. Ifølge aftaleteksten fra den 8. april bliver der stillet prøvesæt til rådighed:

Alle prøver aflyses for elever i 1., 2.g og 1. hf. For disse elever fortsætter nødundervisningen, og der vil blive stillet krav om prøvetræning. Børne- og Undervisningsministeriet vil stille prøvesæt til rådighed. 

Troels Finjord Højberg og jeg har netop fået at vide, at eksamenscasen i erhvervscase vil blive stillet til rådighed på materialeplatformen dagen efter datoen for den oprindelige frigivelse. Det vil sige den 3. juni. Det vil være oplagt at bruge eksamenscasen som prøvetræning for de nuværende 2.g-elever. Vi forsøger at få den frigivet før, da vi ved, at mange af jer gerne vil kunne bruge den i den kommende periode.

I skal i den forbindelse være opmærksomme på følgende:

I forbindelse med afgivelse  af afsluttende standpunktskarakterer kan prøvetræningen indgå som en del af lærerens helhedsvurdering af elevens opfyldelse af de faglige mål for faget, men ikke være det primære grundlag for standpunktskarakteren.

 

Uddrag fra FAQ

Jeg har her udvalgt nogle nye og relevante spørgsmål/svar fra FAQ:

 • Hvornår må eksamensplanen for de prøver, eleverne skal aflægge, offentliggøres? [27/4 kl. 20:00]
  Svar: Eksamensplanen for de prøver, eleverne skal aflægge, kan offentliggøres tidligst den 4. maj og senest den 11. maj 2020. Elevens aflyste prøver må først offentliggøres den 15. juni 2020.
   
 • Skal der i forbindelse med karaktergivning tages hensyn til de vilkår, som eleverne har haft for at udarbejde SOP, SRP, EOP og EP (eux) i perioden med nødundervisning? [22/4 kl. 19:30]
  Svar; Ja. Elever på htx, hhx, stx og eux, der skal aflægge mundtlige prøve med udgangspunkt i SOP, SRP, EOP og EP (eux) i forårsterminen 2020, har udarbejdet hele projektet eller dele heraf i perioden med nødundervisning. Dette kan have påvirket elevernes adgang til materialer, laboratoriefaciliteter og værksteder. Ved den mundtlige prøve i SOP, SRP, EOP og EP (eux) er det derfor vigtigt, at eksaminator og censor er opmærksomme på netop disse vilkår.

Og denne som især gælder de mundtlige dele af fagene:

 • Er det muligt at fravige de dele af en læreplan, der indgår som en del af eller optakt til den mundtlige eller skriftlige prøve i faget, når den pågældende prøve er aflyst, for eksempel eksamensprojektet i international økonomi? [22/4 kl. 19.30]
  Svar: Det er ikke muligt at fravige dele af læreplanen, alene fordi prøven er aflyst. Undervisningen skal i videst muligt omfang gennemføres. Det betyder, at projekter, som eleven skulle udarbejde, for eksempel til brug for en mundtlig prøve, stadig skal udarbejdes, hvis det kan ske inden for sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Når projektet ikke skal anvendes som en del af prøven, skal det i stedet indgå som en del af grundlaget for helhedsvurderingen af elevens opfyldelse af de faglige mål i faget, når den afsluttende årskarakter skal afgives.

 

Opdatering af vejledninger 2020

Deadline for opdatering af vejledningerne er udskudt til inden sommerferien. Hvis I har feedback eller kommentarer til de nuværende vejledninger i Afsætning, Markedskommunikation, Innovation, Erhvervscase eller ØG, er I meget velkomne til at skrive til mig. Fristen er medio maj. 

 

Udsættelse af konference om økonomiundervisning samt afholdelse af webinar

Gennem det seneste år har en gruppe med Kirsten Vejlstrup, Roskilde Handelsskole og Claus Faber Timm Niels Brock været i gang med en planlagt konference med fokus på undervisning i økonomi. Formålet med konferencen er at få startet op på et mere systematisk arbejde med udvikling af merkantil fagdidaktik. Arbejdet som er foregået sammen med repræsentanter fra universiteterne og undervisere i samfundsfag og historie i folkeskolen skulle udmunde i en konference til afholdelse den 18. maj. Denne konference er udsat indtil Coronasituationen gør at det giver mening at afholde konferencen.

Vi vil så afholde et – gratis – Webinar om økonomiundervisning den 24. august kl. 16.00-17.30. Hvis du har lyst at være med så skriv til Kirsten Vejlstrup kirstenh@rhs.dk og/eller Claus Faber Timm clt@brock.dk. Flere detaljer følger efter sommerferien

 

Henvisninger og inspiration

 

I må alle have en god arbejdsuge!

Med venlig hilsen

Mikkel Brunvold

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.