Aktivitet

Intentionalitet og brugsstudier

Når vi undersøger et digitalt artefakts intentionalitet, afdækkes både synlige og bagvedliggende formål, som er indlejret i artefaktet. I brugsstudier undersøger vi, hvordan artefaktet bliver anvendt.

I de to nedenstående videoer bliver begreberne intentionalitet og brugsstudier udfoldet i forhold til teknologiforståelse. Videoerne kan bruges af læreren som inspiration til en gennemgang af begreberne for klassen, eller de kan ses sammen med eleverne.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Undervisningsaktivitet: Undersøgelse af Apples AirTags

I nedenstående aktivitet kan eleverne arbejde med delelementer i en teknologiforståelsesfaglig analyse. Aktiviteten består af stilladserede undersøgelser af et digitalt artefakt.

Formålet er, at eleverne gennem disse undersøgelser får konkrete erfaringer med begreberne intentionalitet og brugsstudier, så begreberne kan indgå i elevernes videre arbejde med teknologiforståelse.

 

Målgruppe og tidsforbrug

Aktiviteten er henvendt til mellemtrin og udskoling.

Anslået tidsforbrug: To lektioner, hvis eleverne fordeles på aktivitetens to opgaver.

Alle elever kan også arbejde med begge opgaver. I så fald estimeres aktiviteten til fire lektioner.

 

Tilrettelæggelse

Aktiviteten tager udgangspunkt i Apples AirTags. Du kan finde links til videoer og websites under ”Materialer”.

AirTags blev lanceret i starten af 2021 af teknologivirksomheden Apple. AirTags er små enheder, som kan bruges til at spore de ting, de sættes på, gennem et netværk af enheder i det såkaldte Find-netværk. Selvom aktivitetens omdrejningspunkt er Apples AirTags, er det ikke nødvendigt at have adgang til det fysiske produkt for at gennemføre aktiviteten.

Som en del af aktiviteten peges på metoden “Guerilla-testing”, der er en måde at undersøge, hvordan rigtige mennesker regner med at bruge et produkt, som de endnu ikke er brugere af. I en guerilla-test tager man et design eller en prototype ud i offentligheden og spørger tilfældige forbipasserende, for eksempel på gaden eller i skolegården, om deres tanker om produktet.

Fordelen ved denne type brugerfeedback er, at den er meget hurtig og billig, og det er nemt at undersøge, om en idé er god. Det er også nemt at få input til eventuelle forbedringer af et design eller en prototype.

Ulempen er, at metoden har en stor grad af tilfældighed. Man kan ikke være sikker på, at folk har tid og lyst til at hjælpe, og situationen kan betyde, at de ikke svarer grundigt og ordentligt i forhold til andre undersøgelses- og testmetoder.

Materialer

 

Aktivitetens opbygning

Aktiviteten er opbygget i tre faser og kan rammesættes og perspektiveres via en fælles introduktion til begreberne, eventuelt med udgangspunkt i videoerne. Hvis sproget er en udfordring for dine elever, kan du stoppe centrale steder undervejs og sikre, at de har forstået indholdet.

1. Introduktion

Efter at have introduceret de to begreber intentionalitet og brugsstudier, kan eleverne starte med at få en fælles forståelse af Apples AirTags gennem en eller flere af de videoer, der linkes til under “Materialer”. Du kan også selv lave en lille mundtlig præsentation af artefaktet, eller eleverne kan lave en indledende undersøgelse selv, som I samler op på i fællesskab.

2. Gruppearbejde

Dernæst kan du dele klassen i to grupper. Den ene gruppe kan arbejde med opgave 1, som handler om at undersøge, hvordan Apple selv beskriver produktet. Den anden gruppe kan arbejde med opgave 2, hvor de kan anvende guerilla-testing til at finde ud af, om tilfældige personer vil bruge produktet og til hvad.

Opgave 1: Intentionalitet:

Eleverne kan starte med at undersøge det website, der linkes til under “Materialer”. Her fortæller Apple selv om AirTags.
Derefter kan de arbejde med følgende spørgsmål:

 • Hvilke behov siger Apple, at AirTags kan løse?
 • Hvordan virker produktet?
 • Hvilke positive ord bruger Apple til at beskrive produktet?
 • Hvilket indtryk giver sidens grafik og billeder af produktet?
 • Er produktet sikkert at bruge?
 • Hvad, tror I, Apples intention er med produktet?
 • Hvilken tanke om brugerne og verden oplever I, at Apple har, i forhold til produktet?

Afslutningsvis kan eleverne præsentere deres svar for resten af klassen eller en af de andre grupper, hvis de alle arbejder med begge opgaver.

Opgave 2: Brugsstudier:

Eleverne kan undersøge, om folk vil bruge produktet og til hvad. De kan også undersøge, hvorfor folk, der ikke ønsker at bruge produktet, vil fravælge det.

Du kan starte med kort at introducere eleverne til metoden guerilla-testing. Derudover kan du stilladsere deres arbejde ved at lade dem forberede deres test ud fra følgende spørgsmål:

 • Hvem er målgrupperne for produktet, og hvem skal de forsøge at få talt med under selve testen (for eksempel et lige antal kvinder/mænd, voksne/unge/børn, osv.)?
 • Hvad er AirTags, og hvordan kan eleverne forklare det hurtigt til testpersonerne? Hvad er vigtigt at få sagt?
 • Hvilke spørgsmål er det vigtigt at få svar på, og hvordan skal de stilles?

Eleverne kan eventuelt lave et lille skema, hvor de kan afkrydse grundoplysninger som køn og alder, og hvor de kan skrive testpersonernes svar på deres spørgsmål.

Eleverne kan afslutningsvis præsentere resultaterne af deres undersøgelse for resten af klassen eller en af de andre grupper, hvis de alle arbejder med begge opgaver.

3. Afslutning og opsamling

Til sidst kan I samle op på aktiviteten. Opsamlingen kan enten ske fælles, hvis alle elever har arbejdet med begge opgaver eller ved at danne mindre grupper på tværs af de to delopgaver. Eleverne kan sammenligne testpersonernes svar fra guerilla-tests med Apples intentioner og finde ud af, om de stemmer overens, eller om der er eksempler på, at nogle vil bruge produktet til helt andre ting, end Apple lægger op til. Derefter kan eleverne forsøge selv at finde på andre brugsscenarier end de intenderede.

 

Udvidelser og forslag til videre arbejde

Du kan udvide aktiviteten på følgende måder:

 • At gennemføre undervisningsaktiviteten “Byg jeres egne vennehjerter med micro:bit” (se kodeeksempel på makecode.microbit.org). Vennehjerter blinker med et hjerte, når man er tæt på hinanden. Eleverne bygger altså ikke en kopi af AirTags, men laver et lille program, der kan afsløre, hvornår man er tæt på hinanden.
 • En konsekvensvurdering: Introducér eleverne til begrebet, og lad eleverne lave en konsekvensvurdering (Se ordliste over 54 ord fra forsøgsfagligheden). På baggrund af aktiviteten kan eleverne arbejde videre i grupper med overvejelser over betydningen af AirTags. Hvilken betydning kan denne teknologi have for brugerne? For skolen? Og hvilke etiske dilemmaer kan eleverne få øje på?

 

Inspiration

På emu.dk findes 20 forløb, som er udarbejdet til forsøgsfagligheden teknologiforståelse. Videoerne øverst på siden kan med fordel anvendes til at udfolde begreberne brugsstudier og intentionalitet, hvis du anvender et af de 20 undervisningsforløb. Det er særligt oplagt at komme ind på brugsstudier og intentionalitet i forbindelse med forløbene:

 

Kreditering

Aktiviteten og begrebsguidevideoen er udviklet af Eva Petropouleas, CFU Absalon, Malte von Sehested, CFU KP og Mark Holler, CFU UCN.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.