Artikel

Samarbejde mellem almen- og specialområdet

Et styrket samarbejde mellem almen- og specialområdet handler om at skabe fleksible og sammenhængende læringsmiljøer på tværs af almen- og specialundervisning. Læs om skolers erfaringer med at gøre dette i praksis. 

© EVA - Danmarks evalueringsinstitut

Temarapport: Et blik på tre skolers praksisudvikling

I temarapporten ”Styrket samarbejde mellem almen – og specialområdet” (Danmarks Evalueringsinstitut 2020) sættes fokus på, hvordan tre skoler med specialklasserækker har arbejdet med ambitionen om at skabe mere sammenhængende læringsmiljøer på tværs af almen- og specialområdet.

Søndermarkskolen har valgt at lægge skolens specialklasser sammen med almenklasser. I disse klasser er det intentionen, at almen- og speciallærere samarbejder om gennemførelse af undervisningen for alle eleverne. De to andre eksempler, Frydenhøjskolen og Lille Værløse Skole, har fastholdt en organisering med adskilte almen- og specialklasser. Men skolerne har igangsat udviklingsprocesser i retning af en højere grad af samspil og samarbejde både på ledelses-, lærer- og elevniveau.

Hent temarapporten Samarbejde mellem almen- og specialområdet (PDF)

 

Erfaringer fra Søndermarkskolen

På Søndermarkskolen i Frederiksberg Kommune modtager en del af de elever, der er visiteret til specialundervisning i skolens specialklasserække, deres undervisning i en almenklasse. Denne organisering i har skolen anvendt de seneste otte år. Målet med de fælles klasser er at skabe gode læringsmuligheder for alle elever. Skolen vil give mulighed for, at elever fra specialklasserne kan spejle sig i almenmiljøet ud fra en hypotese om, at det kan give mulighed for både faglig og social udvikling.

Skolen har siden efteråret 2019 haft et særligt fokus på at styrke samarbejdet mellem de almen- og speciallærere, som gennemfører undervisning i de fælles klasser. Skolen har blandt andet afprøvet nye organiseringer af undervisningen og nye samarbejdsformer ved hjælp af co-teaching, men de har også sat fokus på inddragelse af elevernes stemmer samt indretning af det fysiske læringsmiljø.

I podcasten ” Når en almenlærer og en speciallærer deles om undervisningen ” fortæller to lærere fra Søndermarkskolen om oplevelser og erfaringer med co-teaching og de nye organiseringer af undervisningen. Her kan du blandt andet Samarbejde mellem almen- og specialområdet.pdf høre om, hvordan det foregår i praksis, når en almenlærer og en underviser med specialpædagogisk viden både forbereder, gennemfører og evaluerer undervisningen sammen i de fælles klasser.

Podcasten er del 9 i podcast-serien Veje til inklusion, der udgives af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. 

Find podcast-serien Veje til inklusion her

 

Erfaringer fra Frydenhøjskolen

Frydenhøjskolen i Hvidovre Kommune har fokus på at styrke samarbejdet mellem almen- og specialklasser. Skolens ledelse, lærere og pædagoger arbejder systematisk med, at flere elever fra skolens specialklasser for elever med autismespektrumforstyrrelser deltager i almenundervisningen.

© EVA - Danmarks evalueringsinstitut

Frydenhøjskolen har derfor udarbejdet en procesplan, som lærere og pædagoger anvender, når de skal identificere de elever i skolens specialklasser, som skal deltage i undervisningen i almenklasserne, og når de skal samarbejde med almenlærere om konkrete forløb.

I materialet ”Styrket samarbejde mellem almen- og specialklasser” findes den procesplan, som Frydenhøjskolen har afprøvet, samt en række overvejelser vedrørende samarbejde mellem det pædagogiske personale og forberedelsen af eleven.

Redskab Styrket samarbejde mellem almen- og specialklasser 

 

Hvorfor et styrket samarbejde mellem almen- og specialområdet?

I 2016 pegede inklusionseftersynet på en række udfordringer i forhold til samarbejdet mellem almen- og specialområdet, herunder:

  • At specialundervisning og specialpædagogiske kompetencer ikke er tæt nok på almenundervisningen.
  • At de fleksible former for organisering mellem special- og almenundervisning ikke er tydelige nok.

 

Baggrund

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har i 2020 gennemført en erfaringsopsamling på satspuljeinitiativet Opfølgning på inklusionseftersynet for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). I satspuljeinitiativet samarbejdede STUK med 17 skoler og fem kommuner i rådgivnings- og netværksforløb med fokus på lokal praksisudvikling inden for temaerne:

  • Dialogisk visitation
  • Samarbejde mellem almen- og specialområdet
  • Systematisk elevfeedback

EVA har samlet op på erfaringerne fra de deltagende skoler og kommuner med det formål at kunne inspirere andre skoler og kommuners arbejde med udvikling af inkluderende læringsmiljøer. Erfaringerne er samlet i rapporten ”Opfølgning på inklusionseftersynet - en erfaringsopsamling” og desuden formidlet i en række inspirationsmaterialer, podcast og film, som indeholder eksempler fra skoler og kommuners konkrete praksis. Alle materialerne kan ses på emu.dk.

Hent den samlede rapport Opfølgning på inklusionseftersynet - en erfaringsopsamling (PDF) 

 

Læs mere

Del 3 af podcast-serien Veje til inklusion hedder ”Samarbejde mellem almen- og specialafderlinger. Her sættes fokus på Søndermarkskolens indledende erfaringer med co-teaching i de fælles klasser. I podcasten hører vi om overvejelserne om co-teaching fra lærer og ledelsesperspektiv. Desuden deltager også Lotte Hedegaard-Sørensen, lektor i blandt andet inklusion, på DPU, Aarhus Universitet.  

Find podcastserien Veje til inklusion på emu.dk eller i din foretrukne podcastafspiller

I artiklen  Tværprofessionelt samarbejde giver nyt blik for elevernes og fællesskabets ressourcer på emu.dk kan du læse om Ballerup Kommunes erfaringer med co-teaching.

Artiklen  Perspektiver og udfordringer i samarbejdet omkring inklusion i skolen på emu.dk er skrevet af Janne Hedegaard Hansen, ph.d., Leder af nationalt forskningscenter for udsatte børn og unge (NUBU). Artiklen giver perspektiver på samarbejdet omkring inklusion i skolen, herunder behovet for at samtænke almen- og specialpædagogik.

I artiklen Skolen i Florida, hvor tværprofessionelt samarbejde er nøglen til elevernes succes på emu.dk kan du læse om en skoles praksis for samarbejde mellem fagprofessionelle med almen- og specialpædagogisk kompetence. Et samarbejde, der foregår i undervisningen og på møder i løbet af året.  

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.