Forløb

Insekter og smådyr – aktiviteter for børn

Produktionsskoleforeningen
© Produktionsskoleforeningen

Forløbet viser, hvordan undervisningen tager udgangspunkt i produktionen, samt hvordan elever på niveau FGU 1, 2 og 3 kan deltage i forskellige dele af besøget.

Forløbet giver eksempler på, hvordan produktionen danner basis for arbejdet med dansk- og matematikopgaver på flere niveauer i værkstedet samt - i videre forløb – i klasserummet.  

Tværfaglige temaer fra fagene PASE og Identitet & Medborgerskab, der knyttes til arbejdet med produktionen eksemplificeres.

 

1: Planlægning/Overvejelser

Undervisningen er praksisrettet og tilrettelægges med udgangspunkt i reel produktion af rigtige varer til rigtige kunder. Herved oplever eleverne en umiddelbar nødvendighed og mening med arbejdet. Samtidig indebærer det konkrete arbejde, at det bliver nødvendigt for eleven at besidde viden, færdigheder og kompetencer indenfor dansk og matematik, f.eks. i forbindelse med mål og vægt, udfyldelse af ordre- eller arbejdssedler mm.

Besøget er organiseret, så der er arbejdsopgaver og dermed læringsmuligheder for elever på forskellige niveauer, fagligt såvel som indenfor dansk, matematik og PASE. På den måde kan elever, der er på forskellige niveauer, danne et arbejdsfællesskab, der bl.a. er kendetegnet af sidemandsoplæring.

Arbejdsfællesskabet inddrager eleven i så mange af produktionens delprocesser som muligt (bl.a. planlægning og materialeberegning, udførelse og aflevering til kunden), hvilket bidrager til et tværfagligt samarbejde mellem produktionen og fagene dansk og matematik. Arbejdsformen indebærer også et element af demokratisk dannelse, idet eleven får erfaring med at bidrage til fællesskabet på mange forskellige måder. 

2: Tilrettelæggelse

Produktionen:

Her finder du beskrivelse af selve besøget – under det faglige tema: Omsorg & Sundhed.

I undervisningsforløbet indgår beskrivelse af:

 • Beskrivelse af produktionen.
 • Maskiner, redskaber, værktøj og sikkerhed, der er tilknyttet produktionen.
 • Produktionens faglige læring på FGU 1-2-3 niveau.

 

Eleverne, der har deltaget i besøget, siger:

 • Det er dejligt at have børnebesøg i Kløverhaven – det er sjovt at være sammen med børnene og lære dem noget.

 

Produktionen omfatter overordnet:

Planlægning:

 • Finde og udvælge lege og aktiviteter, der omhandler: ”Insekter & smådyr”
 • Udarbejde skriftlige opgavekort, som beskriver de forskellige aktiviteter. Alle disse opgavekort samles til sidst i insektkufferten.
 • Fremstille og fremskaffe rekvisitter, der skal bruges til aktiviteterne.

Afvikling af børnebesøget:

 • Fælles velkomst og introduktion til insektkufferten og indholdet.
 • Fællessang – en insektsang.
 • De besøgende børn inddeles i 3 hold, der hver har tilknyttet 2 elever fra Kløverhaven, der instruerer og afvikler de aktiviteter, de har udvalgt til dagen fra insektkufferten.

Afslutning og evaluering:

 • Efter fælles håndvask og spisning af medbragt mad, serveres der enten fladbrød eller pandekager, fremstillet over åben ild i bålhytten, for børnene. Derefter fri leg.
 • De besøgende børn og deres pædagoger følges til bussen.
 • Efter besøget evaluerer eleverne de forskellige aktiviteter og lege. Skal aktiviteterne tilpasses og hvordan? Hvad gik godt, og hvad kan gøres anderledes ved næste besøg.

Forløbet kan afvikles i april, maj og juni måned. Besøgets varighed er fastsat til 3 timer. 1 time til forløbet med Insekter & Smådyr - den resterende tid til spisning og fri leg. Forberedelsestid på værkstedet er ca. 4 uger.

Hent det samlede bilag med beskrivelserne her (pdf).

 

Dansk og matematik i produktionen:

Her finder du eksempler på dansk- og matematik, der tager udgangspunkt i et besøg med aktiviteter.

Eksemplerne understøtter den unges deltagelse i produktionens delprocesser og udvikler almenfaglige kompetencer i fagene. Eksemplerne danner basis for progressionsmuligheder både inden for opgavens art og inden for graden af ansvar og kompleksitet.

Forløbene er opdelt i to former for dansk og matematik:

 • Værkstedsforløb, der er en direkte del af værkstedets produktion.
 • Afledte forløb, der tager afsæt i produktionen og peger ind i dansk- og matematikfagligheden.

 

Almenundervisningen foregår fortrinsvist på værkstedet sideløbende og i nær tilknytning til produktionen – alternativt i et separat lokale efter behov.

Hent de to bilag – til faglig inspiration:

 

Tværfaglige perspektiver inden for PASE samt Identitet & Medborgerskab

Her finder du eksempler på tværfaglige perspektiver på børnebesøget i fagene PASE og Identitet og Medborgerskab.

PASE er et obligatorisk fag på Produktionsgrunduddannelsen og består af: Privatøkonomi, Arbejdspladslære, Samarbejdslære og Erhvervslære.

Identitet og Medborgerskab er ikke obligatorisk på Produktionsgrunduddannelsen (PGU), men kan vælges som valgfag.

Her kan du hente bilag med forslag til de tværfaglige perspektiver (pdf).

 

3: Evaluering 

Produktionen og det opnåede resultat danner basis for lærerens umiddelbare evaluering af dagens arbejde og dets kvalitet med eleverne:

 • Har vi nået det, vi planlagde - deadlines i forhold til afleveringer til kunder?
 • Hvad er næste delopgave i produktionen?
 • Er kunden og vi selv tilfredse med kvaliteten?
 • Hvilke observationer gjorde (henholdsvis lærere og elever) sig om at bruge færdigheder fra dansk og matematik i sammenhæng med produktionen?
 • Hvordan understøtter dansk- og matematikopgaverne produktionen og differentieres forløbene til elevens niveau?
 • Hvordan kan arbejdet gribes an næste gang?

Opsamling på og evt. undervisning i de nødvendige færdigheder og den viden, som produktionen kræver – både inden for det faglige tema og i de almene fag.

Status på det løbende arbejde foregår i dialog mellem elev og lærer og tager afsæt i den enkelte elevs faglige og personlige udgangspunkt i samspil med den pågældende opgave.  

I forhold til den enkelte elev danner tilbagevendende forløbssamtaler og værkstedets redskab til synliggørelse af progression, ex. Kompetencetavlen, baggrund for en løbende evaluering af fremskridt inden for fagets discipliner såsom finde og beskrive lege og andre aktiviteter, udvikle rekvisitter mm., gennemføre lege og aktiviteter med børn, skabe relationer til børn, men også af fremskridt indenfor de i uddannelsesplanen opstillede sociale og personlige mål.

 

Forløbet er udarbejdet af:

Dette forløb er bearbejdet af Produktionsskoleforeningen - 2019.
Øvrige krediteringsoplysninger fremgår af de konkrete bilag til forløbet

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.