Forløb

Klima und Nachhaltigkeit

Gennem forløbet får eleverne indblik i forskellige aspekter af, holdninger til og syn på klima, miljø og bæredygtighed. Forløbet retter sig mod elever i slutningen af 1.g eller i 2.g. 

Eleverne vil stifte bekendtskab med tekster, der omhandler bæredygtighed, Fridays For Future-bevægelsen, klimaforandringer, deleøkonomi, klimabeskyttelse og trends som minimalisme, skraldekultur og upcycling.
Flere af teksterne har et erhvervsmæssigt fokus og omhandler fx virksomhedernes forhold til bæredygtighed.
Man vil med fordel kunne koble bæredygtighed og branding i en diskussion med eleverne.

I forløbet arbejdes der med en række af ubearbejdede, nyere tysksprogede tekster, som placerer sig inden for forskellige tekstgenrer. Tekstmaterialet består således af både fiktive og ikke-fiktive teksttyper- og genrer såsom artikler, reklamer, digt, videomateriale og en sang.
Teksterne i forløbet kan inddeles i kernestof og supplerende stof.
I oversigten angives det, når en tekst hører til supplerende stof. Hvor intet andet er angivet, er der tale om kernestof.
Man kan med fordel inddrage andre supplerende tekster i forløbet. Her kan der fx udvælges tekster, der giver baggrundsviden om forfattere, kunstnere, kampagner eller de virksomheder, der inddrages i forløbet. 
I et forløb udgør kernestoffet normalt 4-6 tekster. Den enkelte underviser kan selv vælge ud og/eller supplere med andre tekster.
I bunden af oversigten er der også givet bud på andre tekster, der kan læses med eleverne. Nogle af dem er taget fra de fine lærebøger, der allerede eksisterer.

Af hensyn til copyright henvises der til tekstmateriale ved hjælp af links. Mange af arbejdsarkene indeholder dog gloser til de enkelte tekster. Hvis man vil anvende eksamensteksterne (mundtlig eksamen), skal man selv sætte teksterne ind i dokumentet og evt. beskære dem. Der er dog lavet introduktioner, indledninger og ordforklaringer, som man kan anvende. 

I arbejdet med teksterne vil der være fokus på ordforrådstilegnelse, udvikling af elevernes (mundtlige og skriftlige) kommunikationskompetencer og på grammatik i kontekst. Normalt vil man ud over at tilpasse arbejdet med grammatik til de enkelte tekster også gøre sig overvejelser om elevernes progression.
I nærværende materiale er der givet forslag til arbejdet med forskellige grammatiske områder. Den enkelte lærer kan selv justere de grammatiske opgaver, så de passer til egne elevers progression.
I arbejdet med at styrke elevernes kommunikative kompetencer kan det også anbefales at arbejde med små tegneserier og billeder, som eleverne har nemt ved at tale om. Man kan eventuelt lave en fælles brainstorming i klassen om gode gloser til samtalen, hvis man ønsker at stilladsere øvelsen for eleverne.
I arbejdet med elevernes kommunikative kompetencer kan det anbefales at arbejde med Redemittel for at hjælpe eleverne til at udtrykke sig mundtligt (og skriftligt) på tysk. I de fleste arbejdsark linkes der til Redemittel, der er frit tilgængelige på nettet. Der findes dog mange fine oversigter over Redemittel, der egner sig rigtig godt til elever i gymnasiet, i de mange fine lærebøger, der er udkommet inden for de sidste år på de danske forlag. Disse kan med fordel anvendes.

Der arbejdes med følgende faglige mål (hhx-bekendtgørelsens pkt. 2.1) i forløbet
Eleverne skal kunne:

  • forstå talt tysk standardsprog om kendte emner formidlet gennem forskellige medier
  • læse og forstå forskellige typer og genrer af ubearbejdede nyere tysksprogede tekster
  • redegøre på tysk for studerede tysksprogede emner og tekster, analysere og fortolke disse og perspektivere til andre tekster, idet de benytter et nuanceret ordforråd samt anvender elementær morfologi og syntaks korrekt
  • føre en samtale på et klart forståeligt, sammenhængende og nogenlunde flydende tysk om emner, de er fortrolige med, samt redegøre for og diskutere forskellige synspunkter
  • udtrykke sig mundtligt på tysk om ikke-gennemgåede tysksprogede tekster og emner med anvendelse af et enkelt ordforråd og ofte forekommende faste vendinger og udtryk
  • udtrykke sig klart forståeligt og sammenhængende på skriftligt tysk med et varieret ordforråd og med sikkerhed i den centrale ortografi, morfologi og syntaks
  • analysere og beskrive tysk sprog grammatisk på dansk med anvendelse af relevant terminologi
  • anvende relevante lytte- og læsestrategier samt relevante mundtlige og skriftlige kommunikationsstrategier
  • på tysk redegøre for og reflektere over forskellige tysksprogede tekster såvel fiktive som ikke-fiktive samt analysere og fortolke disse
  • redegøre på tysk for kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsmæssige forhold i tysksprogede lande med hovedvægten på Tyskland efter 1945.

Nachhaltigkeit

Intro til temaet: "Was bedeutet Nachhaltigkeit?" 

Arbeitsblatt: Glosetræning (ordforråd til emnet), definition af begrebet Nachhaltigkeit og elevernes forhold hertil..

Susan Barth: Plastikfrei im Bad: Zwei Wochen ohne Shampoo und Zahnpasta

Arbeitsblatt: Ordforrådstræning: Eine Liste machen/Quizlet, arbejdsspørgsmål til teksten, genfortælling af teksten (skriftlig eller mundtlig). 

Jens Lubbadeh: Lebensmittel aus der Mülltonne: „Was Bioläden wegwerfen, ist unglaublich“

Arbeitsblatt: Moodboard, arbejdsspørgsmål til teksten, genfortælling af teksten, grammatisk fokus: løst sammensatte verber. Indeholder også gloser til teksten.

Fynn Kliemann: Schmeiß mein Leben auf den Müll (Fra albummet „Pop“), 2020.

Arbeitsblatt: Træning af ordforråd og ordklasser, syntaktisk analyse, arbejde med musikvideoen, Instagram-opslag oversættelse og tekstforståelse.

Christian Engelken: Der Klimawandel und die Leute. (2011). Kilde: Der Klimawandel vor der Haustür. Ein journalistischer Wettbewerb für Jugendliche und junge Menschen bis 27 Jahre, S. 4 (www.climateproject.de)

Arbeitsblatt: Glosetræning, begrebsdefinitioner (kombinationsøvelse), formulere holdninger fra teksten og egne holdninger til temaet Klimawandel

Deutsche Bahn: Shoutout fürs Klima: ”Ich mach‘ lieber grün als blau“ von Paulina Behrendt. (2019).

Afleveringsopgave: Læserbrev på 250-300 sider. I læserbrevet skal eleverne vise, at de forstår reklamen, og at de kan give udtryk for deres egen holdning til bæredygtighed.

Forud for afleveringen: Shoutout fürs Klima: ”Ich mach‘ lieber grün als blau“ von Paulina Behrendt er en del af Deutsche Bahns store corporate-kampagne „Das ist grün“, som har fokus på klimabeskyttelse og bæredygtighed. Som optakt til afleveringen kan man med fordele arbejde med kampagnen. Det kan desuden anbefales at lade eleverne arbejde med tekst og video i undervisningen, inden de skal skrive opgaven. Det kan fx foregå som en tematisk brainstorming i små grupper. Lad evt. eleverne samle deres arbejde i en fælles menti, som læreren opretter til formålet. Skrivefasen kan med fordel integreres i undervisningen. Sæt fx to lektioner af til at lade eleverne skrive, mens underviseren læser med og kommenterer. På den måde sikrer man, at alle elever kommer godt i gang, og der kan også gives sproglige fokuspunkter undervejs.

Antonia Thiele: Teilen ohne Eile (2018)

Arbeitsblatt: ordforrådsøvelse „Start-up“, glosetræning, tekstforståelse, fokus på elevernes egne erfaringer med deleøkonomi, mundtlig genfortælling af teksten samt grammatisk fokus på pronominer.

 
Skriftlig eksamensopgave

Susan Barth: „Ausstieg aus dem Konsum: Mimi besitzt nur noch das Allernötigste“.
Kilde: bento.de (17.12.2019)

Eksamensopgave: HHX: Tysk begyndersprog, maj 2020.
Indhold: Minimalisme
Sprogligt fokus: verbernes bøjning, ordstilling i ledsætning og personlige pronominer.
Find opgaven på Prøvebanken.

 
Mundtlige eksamensspørgsmål

Verena Kassubek: „Selbstversuch: Mein Leben ohne Müll“
Kilde: yaez.de, 27.09.2018

Martin Jenssen: Frische Politik aus Wandsbek 
Kilde: burgerwochenblatt.de, 30.01.2021

Julia Schultz: Nachhaltigkeit im Alltag – 7 Tipps, die den CO2-Fußabdruck reduzieren (teksten skal beskæres – fx efter „Und das alles direkt bei euch um die Ecke!“ )
Kilde: https://www.lilies-diary.com, 17.08.2020

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.