Artikel

Studieretningsprojekt med naturgeografi

Tips til hvordan et fokus på konkrete og aktuelle problemstillinger kan få eleverne til i højere grad at afgrænse problemstillinger selv og få ejerskab til deres projekt, så de opfylder de faglige mål.

Aktualitet og problemstilling

Valget af en aktuel problemstilling vil betyde, at færre elever vil lade sig inspirere for meget af tidligere studieretningsprojekter. Det vil altså blive elevens egen selvstændige projekt.

Det er vigtigt, at det er eleven selv, der kommer med forslag til en aktuel problemstilling. Her kan vi understøtte processen ved at foreslå konkrete medier eller tidsskrifter, der har fokus på vores fagområde. 

Når eleven har fundet en problemstilling, skal vi sikre, at eleven har mulighed for at arbejde med de naturgeografiske metoder og kompetencer. De to fags vejledere skal fokusere på en god sammenhæng mellem de to fag, og sørge for at eleven har mulighed for en faglig fordybelse og kan sætte sig ind i nye relevante fagområder. Vi skal sikre, at eleven har mulighed for at inddrage eksperimentelt arbejde i form af data, observationer eller feltarbejde.

 

Opgaveformulering

Opgaveformuleringen afhænger af fagkombinationen, og derfor vil de nævnte eksempler her blot være en problemstilling blandt mange mulige. Valget af den aktuelle problemstilling afhænger af elevens interesse og muligheden for samspillet mellem de to fag. Det er vigtigt, at elev og vejledere har tænkt over, hvordan de naturgeografiske kompetencer kan indgå i besvarelsen af opgaveformuleringen. Det kan f.eks. være brugen af empiri- og modelleringskompetence, og de to kompetencer kunne eksempelvis indgå i en kortlægning af vandressourcer nær en megacity og modellering af vandbalancen i området. Eksempler på aktuelle problemstillinger:

  • Hvordan opnås de bedste klimatilpasningsprojekter i byområder?
  • Hvordan sikres en bæredygtig produktion af råstoffer til batterier i el-biler?
  • Hvordan sikres et bæredygtigt forbrug af plast i Danmark?
  • Hvorfor er skovrydningen i Amazonas problematisk?
  • Hvordan sikres en bæredygtig fødevareproduktion?
  • Hvordan løses manglen på vandressourcer i storbyområder?

 

Metoder, faglige kompetencer og basal videnskabsteori

Inden beslutning af emne og problemstilling bør eleven overveje metoder og faglige kompetencer i de to fag, da det belyser muligheder og begrænsninger i forhold til besvarelsen af opgaveformuleringen. Du kan læse mere om naturgeografis metoder her: Metoder i naturgeografi på emu.dk.

Ifølge vejledningen for naturgeografi C/B, så bygger naturgeografis faglige mål på de fire generelle naturvidenskabelige kompetencer, som med fordel kan indgå i studieretningsprojektet:

1.      Repræsentations- og modelleringskompetencer

2.      Empirikompetencer

3.      Formidlingskompetencer

4.      Perspektiveringskompetencer

 

Eksperimentelt arbejde

Vejledningen til studieretningsprojektet beskriver, at egne eksperimenter - eller en kritisk gennemgang af andres eksperimentelle arbejde - kan indgå i besvarelsen af opgaveformuleringen. Det er vigtigt, at elevens eksperimentelle arbejde ikke bliver for svært og tidskrævende. Der skal være en klar overensstemmelse mellem den anvendte tid på feltarbejde og resultaterne fra undersøgelsen. Eksperimentelt arbejde kan være en analyse af satellitbilleder, optagelse med et infrarødt termisk kamera i felten eller indsamling af vandprøver.

 

Metodeafsnit

Læreplanen stiller kun krav om, at eleven skal kunne foretage metodiske overvejelser i den mundtlige præsentation. Erfaringsmæssigt kan det dog være en fordel for eleven også at inddrage et kort metodeafsnit. Det er væsentligt, at den basale videnskabsteori direkte er koblet til den aktuelle problemstilling og besvarelse af opgaveformuleringen. Metodeafsnittet vil gøre eleven bevidst om fagenes metoder, faglige kompetencer og den basale videnskabsteori.

Et metodeafsnit kan indeholde følgende:

  • En begrundelse for valg af teori og empiri i besvarelsen - fx overvejelser om begrænsninger og muligheder.
  • Perspektivering til basal videnskabsteori anvendt konkret i forhold til opgaven. F.eks. diskussion af et paradigmeskifte i forhold til den gældende teori.
  • Konkrete eksempler på fagets metoder. F.eks. brug af hypotetisk-deduktiv metode under feltarbejde.

 

Hvis du vil læse mere, så kan du finde mere viden her: vejledningen til studieretningsprojektet, Metoder i naturgeografi og vejledning Naturgeografi C/B

Se forslag til projektemner og materialer på GeografilaererForeningen.dk

 

Kreditering

Jan Winther Jørgensen, Nærum Gymnasium, i samarbejde med CFU

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.