Forløb

Bliver du ligestillet?

Holder elevernes fremtidsdrømme et virkelighedstjek? Lad elever undersøge ligestilling i Danmark og lad dem teste de økonomiske perspektiver i deres egne uddannelses- og karrierevalg. Aktiviteten varer ca. 2 moduler à 90 minutter og er til samfundsfag på A- eller B-niveau bl.a. med fokus på karrierelæring.
 

Formål

Eleverne kan have urealistiske forestillinger om lige løn for lige arbejde. I denne aktivitet undersøger de selv, hvordan det står til med ligestilling i Danmark. De får en afklaring på, hvordan deres valg af uddannelse og karriere formentlig vil stille dem økonomisk i fremtiden. Gennem debatterne når eleverne til en større afklaring omkring valg af karriere.

Der arbejdes med følgende faglige mål/kernestof:

  • Påvisning af faglige sammenhænge ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller…
  • Social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, herunder Danmark.

 

1) Planlægning/overvejelser  

Der hersker blandt politikere og forskere uenighed om, hvorvidt ligestilling handler om lige muligheder for kønnene, ligevægt mellem kønnene eller ensartet behandling inden for samme jobområde. I denne aktivitet tematiseres alle disse aspekter, om end der især er fokus på økonomisk ligestilling på arbejdsmarkedet generelt. Aktiviteten kræver et vist kendskab til simpel tabellæsning, men kan ellers gennemføres uden videre forberedelse.  

 

2) Opbygning

Læreren begynder med en overordnet gennemgang af ligestillingsspørgsmålet. Tag fx udgangspunkt i denne side fra Institut for menneskerettigheder. Inddrag evt. også ligestillingsloven.

Eleverne skal dernæst parvis undersøge den kønsrelaterede ulighed på arbejdsmarkedet ved hjælp af Danmarks Statistiks tema/beregner om ligestilling i Danmark

Eleverne samles i klassen for at fremlægge resultaterne af deres undersøgelse. Pointerne fra deres undersøgelse noteres på tavlen.

Lad eleverne efterfølgende individuelt angive, hvad de ønsker af at uddanne sig til, og hvilket job de ønsker at bestride en gang i fremtiden. Lad dem dernæst undersøge lønforholdene i branchen. Brug Danmarks Statistiks tema/beregner løn efter branche.

Slut af med at lade eleverne drøftes deres resultater og indbyrdes diskutere, hvor stor betydning de tillægger løn og indkomstforhold i forhold til deres valg af profession.
 

3. Evaluering

Evalueringen sker på baggrund af de faglige mål: Eleverne noterer individuelt 3-4 centrale pointer om statistiske sammenhænge mellem socialgruppeinddeling, køn og lønforskelle. De drøftes dernæst med sidemanden (max 3 minutter). I en afsluttende mundtlig opsamling beder læreren desuden enkelte elever om at fortælle om, hvorvidt arbejdet med lønstatistik og ligestilling har fået dem til at genoverveje deres fremtidige uddannelses- og karrierevalg.

 

Kreditering

Produceret af Jørgen Lassen, Sct. Knuds Gymnasium   

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.