Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i de klassiske fag - oktober 2022

Om nye, reviderede vejledninger, nyt materiale på emu, sprograpport, erfaring med SRP og FIP-kurser.

Jeg håber, I alle er kommet godt i gang med et nyt skoleår, selvom efteråret for manges vedkommende er en meget travl tid. I det nedenstående vil jeg informere om små og store nyheder i fagene.

Nye, reviderede vejledninger

Alle vejledninger til fagene er blevet reviderede og har fået et nyt layout. En præcisering, der går igen i vejledningerne for græsk, latin og oldtidskundskab på alle niveauer, er, at man som lærer ikke må lade egne oversættelser af fx perspektivtekster indgå i prøvematerialet. De nye vejledninger kan findes her:

Græsk A

Græsk C

Latin A+B

Latin C

Oldtidskundskab C

Almen Sprogforståelse stx

Nyt materiale på emu

På emu er der kommet en del nyt materiale og fagdidaktiske artikler, der kan inspirere i den daglige undervisning. Emnerne dækker blandt andet behandlingen af perspektivtekster, træning af skriftlighed og SRP, interkulturel didaktik, undersøgelsesbaseret undervisning, metode, m.fl. Artiklerne kan findes på de enkelte fags EMUsider og et udvalg af dem herunder:

Arbejdet med perspektivtekster i oldtidskundskab – en model til undervisningsbrug

Interkulturel didaktik og de klassiske fag

Undersøgelsesorienteret undervisning i oldtidskundskab

Klæd eleverne på til at skrive i oldtidskundskab

Metode og formidling i de klassiske sprogfag – en progression frem mod SRP

Sprograpport

Følgegruppen for Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet har i en ny rapport beskrevet sprogfagenes status helt fra grundskolen over ungdomsuddannelserne og til de videregående uddannelser. Rapporten indeholder også en række anbefalinger, der kan fremme sprogfagene. Rapporten kan findes her.

Erfaring med SRP

Københavns Universitet arbejder i øjeblikket, under regi af den såkaldte Brobygning, med at udvikle en modus på hvilken KU og gymnasier kan hjælpe hinanden, og her er der særlig interesse om SRP. KU vil gerne – rådgivet af et bredt udvalg af gymnasielærere – begynde med at lave en inspirationskatalog over særligt vellykkede SRP-temaer. Til den ende har de brug for gode eksempler på virkeligt sjove, interessante, opfindsomme osv. SPR-projekter fra den virkelige verden …. altså jeres verden. Hvis I har haft usædvanligt gode SPR-projekter og vil dele dem, kan I gøre det her

Årets FIP-kurser

Kursernes overordnede tema er – i fællesskab med alle andre fag – overgange.

FIP i græsk og latin afholdes torsdag den 1. december kl. 10.00-16.00 på Odense Katedralskole. Temaet om overgange vil blive belyst gennem et oplæg om, hvordan vi træner de almen dannende og studieforberedende kompetencer, som de skal bruge ikke kun i deres uddannelsesliv, men i mange aspekter af deres voksenliv. Metodemæssigt ved vi, at fagene bidrager til at eleverne bliver studieparate og grundige, men også afkodningen ord eller tekster, som umiddelbart er svære, kan være en force. Samtidig vil vi nok alle hævde, at vores fag per excellence er almendannende, både i kanonisk materiale og indhold. Sophus Helle, assyrisk filolog, oversætter og klassisk student, give sit bud på, hvad de klassiske fag og filologisk metode kan bidrage med i et uddannelses- og voksenliv, og hvad fagene i gymnasiet har gjort for hans syn på verden, livet og tilgangen til studievalg m.m.

Eftermiddagen vil byde på tre fagdidaktiske oplæg.
Morten Schultz, Brøndby Gymnasium vil med oplægget Gerundmaskinen – Computational Thinking i latinundervisningen introducere grundprincipperne i Computational Thinking og eksemplificere det ud fra et konkret elevarbejde med gerund-konstruktioner.
I oplægget Hvordan vi taler, når vi taler om andre vil Sofie Skov Keibel, Favrskov Gymnasium, præsentere, hvordan hun har arbejdet med Cæsars Gallerkrig, så det synes vedkommende og relevant for eleverne, og samtidigt med en intention om at danne dem til empatisk medborgerskab.
Endelig vil Stine Bøttern, Thisted Gymnasium, holde oplægget Oversættelsesvurdering med fokus på semantik – et kritisk blik på moderne oversættelser. Oplægget omhandler, hvordan oversættelsesvurdering med fokus på semantiske forskelle kan bruges som redskab til vurdering af, hvor tidsbundet en oversættelse er, og herigennem opøve elevernes evne til at forholde sig kritisk til oversættelse. 

Programmet kan hentes her, ligesom man også kan tilmelde sig online: FIP græsk og latin

 

FIP i Almen Sprogforståelse afholdes den 19. januar på Århus katedralskole og den 26. januar på Gl. Hellerup Gymnasium.
Her vil overgangsproblematikken blandt andet belyses gennem et oplæg af Erika Wünsche, folkeskolelærer på Brobyskolerne i Faaborg-Midtfyns kommune, med fokus på et grundskoleperspektiv på elevernes sproglige forudsætninger. Oplægget kommer til at omhandle, hvordan grundskolerne arbejder med sprog (læreplaner og praksis), grammatik og dannelse. Endvidere vil Erika tale om fremmedsprogenes status, elevernes motivation og brobygning.
Lene Harbo Frandsen, fransk-, italiensk- og dansklærer på Middelfart gymnasium, vil holde et inspirationsoplæg med udgangspunkt i overgangen fra Almen sprogforståelse til de øvrige sprogfag med fokus på, hvorledes Almen sprogforståelse kan leve videre i både sprogfag og dansk i 1., 2. og 3.g, og hvorledes man kan inddrage og bygge videre på elevernes viden fra AP.
Endelig vil vi på kurset diskutere, hvordan vi kan være tydelige i vores evaluering og vurdering af elevernes færdigheder og på den måde sikre en national standart.

Programmet kan hentes her, ligesom man også kan tilmelde sig online:

Århus Katedralskole 66b, 19.01.2023 eller Gl. Hellerup Gymnasium 66a, 26.01.2023

 

FIP i oldtidskundskab afholdes onsdag den 1. februar på Århus katedralskole og torsdag den 2. februar 2021 på Gl. Hellerup Gymnasium.
Malene Søderberg, Høje-Taastrup Gymnasium, vil i sit oplæg Overgange - et goddag og et farvel, undersøge, om vi er gode nok til at anderkende elevernes forkundskaber og bygge en bro til de fag, de allerede kender. Den grundige nærlæsning af teksterne er en af de vigtige studiekompetencer eleverne tager med i deres videre studieliv – hvordan styrker vi den og sender eleverne afsted som suveræne tekstlæsere, der kan reflektere, kritisere og forholde sig dialogisk til de tekster og den verden, de møder.
Eftermiddagen vil byde på to fagdidaktiske oplæg.
Simon Sauer Pedersen, Næstved Gymnasium & HF, vil introducere os til Autoptisk gamification. Oplægget konkretiserer, hvordan elementer fra spil kan anvendes til autoptisk læsning samt de fordele og ulemper, som gamification af dette centrale aspekt af Oldtidskundskabs-undervisningen kan føre med sig.
Herefter vil Ninette Marie Hemmingsen, Stenhus Gymnasium, præsentere sit bud på Dialogbaseret undervisning i oldtidskundskab. Oplægget vil vise, hvordan dialogbaseret undervisning i oldtidskundskab kan være med til at skabe et undersøgelsesorienteret klasserum, og hun vil give konkrete eksempler på, hvordan man kan gribe dialogbaseret undervisning an.
Derudover vil et projekt om undersøgelsesorienteret undervisning, der blev udviklet og afprøvet i foråret 2022, blive præsenteret.
Slutteligt vil et kommende projekt om Karaktergivning i et formativt perspektiv blive introduceret og igangsat.

Programmet kan hentes her, ligesom man også kan tilmelde sig online:

Århus Katedralskole 34b, 01.02.2023 eller Gl. Hellerup Gymnasium 34a, 02.02.2023

 

Jeg håber meget, I vil deltage i årets kurser, så vi sammen kan inspireres og udvikle fagene. Læs mere på www.gl.org, hvor I kan finde programmerne og tilmelde jer.

I er altid meget velkomne til at henvende jer med spørgsmål generelt, men også gerne med gode idéer til emner, oplægsholdere, materialer eller andre ting, der skal udvikles i fagene.

Jeg glæder mig til at se jer på FIP og ved andre lejligheder.

 

Allan Uhre Hansen

Fagkonsulent i græsk, latin, oldtidskundskab og almen sprogforståelse

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.