Artikel

Klæd eleverne på til at skrive i oldtidskundskab

I denne artikel kan du finde inspiration til at inddrage skriftlighed i undervisningen, så eleverne har mulighed for at opfylde fagets mål, hvis de vælger oldtidskundskab i deres SRP.

Oldtidskundskab er blevet et SRP-fag. Da faget ikke i sig selv har en udpræget skriftlig dimension, er det derfor vigtigt, at vi som lærere inddrager en skriftlig dimension i undervisningen, så vores elever har mulighed for at kunne opfylde fagets mål skriftligt, hvis de vælger faget i deres SRP.

Denne artikel er en omskrivning af vores powerpoint omhandlende skriftlighed og SRP i oldtidskundskab, der blev gennemgået på FIP i november 2019. Den indeholder vores bud på, hvordan skriftlighed og SRP-skrivning i oldtidskundskab kan trænes som en del af den daglige undervisning.

 

Hvordan kan lærere og vejledere hjælpe eleverne i deres SRP-arbejde med oldtidskundskab som det ene fag?

Først og fremmest er det vigtigt, at vi kan hjælpe eleverne med at forstå de faglige mål og oldtidskundskabs metode. Det kan hjælpe dem med at komme godt igennem SRP-processen. Tal derfor løbende med dine elever herom ved at tydeliggøre det i den daglige, mundtlige undervisning.

Udover dette er der særligt fire aspekter ved oldtidskundskab som SRP-fag, der er vigtige at fokusere på, når man vil sikre, at eleverne får mulighed for at udarbejde SRP-opgaver, der lever op til fagets mål; den skriftlige analyse af fagets tekstmateriale, redegørelse og diskussion med oldtidskundskab, den velfungerende problemformulering og den faglige opgaveformulering. Artiklen er inddelt i fire afsnit, der hver indeholder forskellige bud på, hvordan man kan arbejde med de fire aspekter i undervisningen gennem forskellige øvelser.

Fra mundtlig til skriftlig praksis

Hvordan lærer vi vores elever at udarbejde en skriftlig analyse af fagets tekster, der afspejler fagets mål og metode?

Det kan være svært for eleverne at forestille sig, at oldtidskundskab kan indgå i SRP’en, når faget ikke har en skriftlig dimension. For at hjælpe eleverne på vej, kan man stille sig selv disse spørgsmål:

 • Hvordan inddrager vi opgavetyper, der træner både de faglige mål og nærlæsningen og samtidig er målrettet SRP-skrivningen?
 • Kan man gøre det, så det integreres i vores almindelige undervisning og ikke kræver en masse ekstra arbejde for os som lærere?

I det følgende har vi formuleret fem opgavetyper, der på forskellig vis er et forsøg på at inddrage skriftlighed i den daglige undervisning med udgangspunkt i det arbejde, vi almindeligvis laver, når vi analyserer tekster med vores elever - når vi nærlæser.

 

Her følger øvelserne til dette formål:

Første øvelse

Den kreative – der ikke er så kreativ endda, men kan vise en vej ind i den skriftlige analyse. Formålet med øvelsen er at få styr på indhold og bruge begreberne på teksten.

Opgaveformulering

I skal i små grupper skrive et postkort. I kan vælge, om I vil være Odysseus eller Polyfem, der skriver hjem til henholdsvis Penelope eller Poseidon.

I postkortet skal I fortælle om, hvordan I enten blev blændet af Odysseus eller blindede kyklopen.

I skal også sørge for at forklare, hvorfor det gik sådan. Her skal de vigtigste fagbegreber indgå – gerne med en forklaring.

Øvelsen hjælper eleverne med at få styr på det helt grundlæggende narrative plan - hvad, hvem og hvor. Det kan ofte være vigtigt, særligt når teksterne er svære. Når man efterfølgende beder dem om at inddrage fagbegreber, så kommer det til at handle om hvorfor - og så er de faktisk på vej ind i den faglige analyse.   

Anden øvelse

Den fænomenologiske øvelse, der viser eleverne, hvordan den gode skriftlige (og mundtlige) analyse kan se ud og hjælper dem med at forstå nærlæsningen som fagets centrale metode.

Opgaveformulering

Sammen med din sidemakker skal du nu læse de to forskellige eksempler på arbejde med analyse af et tekstuddrag.  (Eksempel A og eksempel B, der står nedenfor)

Tal herefter sammen om, hvori forskellen består, og hvilke af de to eksempler, der fungerer bedst som analyse. Begrund jeres svar.

Herefter omskrives det eksempel, der ikke helt fungerer, så det bliver et smukt eksempel på den gode nærlæsning.

Eksempel A

I tekststykket bliver det understreget, at teksten handler om, at mennesket skal kende sin plads i kosmos. Daedalus burde have holdt sig fra at spille gud og ændre på naturen. Der står nemlig:

“Mangen en fisker der sidder og meder med stangen der dirrer, mangen en hyrde med hånden om staven og mangen en plovmand ser dem forbavset deroppe og tænker at siden de flyver, er det nok himmelske guder”

Vi får i teksten her at vide, at der sidder en del ganske almindelige mennesker, og kigger op mod himlen. Der står, at de tænker på, at de flyvende væsener i himlen må være guder, siden de kan flyve. Det understreger netop Daedalus’ hybris – at han har fiflet med naturens orden og dermed overskredet en grænse for, hvad mennesket må og skal. Et brud på kosmos’ orden, der straffes med nemesis.

Eksempel B:

Vi får også at vide, at deres flyvning kommer til at gå galt for lille Icarus. I teksten står der:

“Da han kom nær til solen, begyndte dens stråler at smelte alt det duftende voks der limed hans vinger til huden. Snart var det væk, og han slog med armene blottet og kunne uden sit vingefang ikke få hold på en bærende brise. Røsten, der råber på far, blir kvalt i den blånende bølge som nu benævnes Ikarisk til minde om drengen der drukned.”

Her får vi at vide, at Icarus ikke hører efter sin far Daedalus og flyver højt op i luften og kommer lidt for tæt på solen. Hans vinger, der er lavet af voks og fjer smelter og falder fra hinanden. Han kan ikke længere holde sig oppe. Icarus falder ned i havet og drukner, uden at Daedalus kan gøre noget.

Øvelsen giver eleven en god fornemmelse for, hvordan man skriftligt formulerer en god analyse ved at bruge PDF-modellen (også kendt som PEE-modellen i engelsk). Det vigtige er selvfølgelig, at man hjælper eleverne med at se forskellen på de to kommentarer på citat fra eksempel A og eksempel B. Hvor kommentaren på citatet i eksempel B udelukkende er genfortællende (hvad sker der i teksten) er kommentaren i eksempel A analyserende – der udledes betydning af teksten bl.a. ved inddragelsen af et fagbegreb.

Tredje øvelse

Den stilladserede øvelse, der træner eleverne i, hvordan man skriftligt (og mundtligt) bruger tekst og fagbegreber i den gode nærlæsning. Den første del af opgaven har vores gode kollega Brian Andreasen venligst udlånt til os. Øvelsen her omhandler Platons Alkibiades, men kan bruges på mange andre tekster.

Opgaveformulering

Redegør hjemmefra for indholdet af hvert af de fire kapitler. Find mindst ét citat i hvert kapitel, som du mener, er centralt. De fire centrale citater lægges i afleveringsmappen i Google drev.

Lærerinstruks

I modulet deles klassen i grupper, og hver elev præsenterer på skift sit centrale citat for resten af gruppen – kapitel for kapitel.

Gruppen vælger et af citaterne. De skal herefter anvende PDF-modellen

Påstand/pointe: Hvorfor citatet er centralt

Dokumentation: Selve citatet

Forklaring: Forklaring af citatet med brug af relevante fagbegreber

For mange elever kan det være en hjælp til at forstå den skriftlige analyse, når det til at begynde med stilladseres på denne vis. Forhåbentligt vil mange elever også genkende den skriftlige analyses grundlæggende struktur fra i hvert fald både dansk og engelsk.

Fjerde øvelse

Skrivestafetten, der træner elevernes nærlæsningskompetencer yderligere. Øvelsen stiller også krav om større grad af selvstændighed.

Opgaveformulering

Lektie hjemme: Overvej en problemstilling, som man kan arbejde med i forhold til det læste tekststykke.

Lærerinstruks

Til skrivestafetten inddeles eleverne i grupper à 4 elever.

4 min. i de to første runder og 10 min. i den sidste. Der roteres rundt – så alle får alles papirer.

Alle elever skriver deres problemstilling ned på stafetarket og giver det videre til den, der sidder til højre for dem. Tiden går nu i gang.

Den første skal tilføje, hvilke citater man kunne bruge til at dokumentere problemstillingen (4 min.)

Papiret gives videre, og så skal den næste tilføje, hvilke fagbegreber, man kunne anvende (4 min.)

Den sidste skal prøve at sætte det hele ind i PDF-modellen ved at sammenskrive det (10 min.)

Når stafetten er tilbage til den, der har lavet problemstillingen, læses den igennem.

 

Ark til skrivestafet

Skrivestafet i old. Grupper à 4 elever. 4 min. i de to første runder og 10 min. i den sidste. Der roteres rundt – så alle får alles papirer. Der vælges en tidtager til at starte med.

Min problemstilling, som jeg gerne vil arbejde videre med …

Så kunne du anvende disse citater til at dokumentere problemstillingen:

I den forbindelse kunne du anvende disse fagbegreber. Husk begrundelse!

Sammenskrivning af ovenstående ved brug af PDF-modellen:

Her får eleverne et godt indblik i, hvad der kræves for en god og grundig nærlæsning, også når det er skriftligt.

Femte øvelse

Denne femte øvelse, der foregår i peergrade, har vi ligeledes lånt af Brian Andreasen. Den udfordrer og træner elevernes evne til at forstå og genkende den gode nærlæsning.

Opgaveformulering

Vælg hjemme ét citat fra Alkibiades eller Hulelignelsen, som du synes, er særligt centralt, og skriv ½-1 side om hvorfor. Brug så mange relevante begreber som muligt. Læg det i afleveringsmappen i Google drev.              

Lærerinstruks

I det følgende modul skal eleverne uploade deres tekst i Peergrade (www.peergrade.io) Herefter skal de give feedback på hinandens tekster ud fra følgende rammer:

 • Er der brugt relevante begreber? (ja/nej-spørgsmål)
 • Skriv min. 40 ord om kvaliteten af teksten og dens begrebsanvendelse – gerne med forslag til andre relevante begreber eller skarpere begrebsanvendelse (fritekst)
 • Vurdér graden af begrebsforståelse i teksten (skala)

Det giver eleverne en god fornemmelse for, hvordan analysen er koblet til de særlige fagbegreber, der er relevante for oldtidskundskab. Når eleverne således er blevet fortrolige med analysen i oldtidskundskab, også på skrift, kan man gå videre med nogle af de andre taksonomiske niveauer, der ofte forekommer i en SRP.

Taksonomiske niveauer i en SRP

Det næste trin handler om at hjælpe eleverne med at forstå, hvordan oldtidskundskab kan indgå ikke kun i analysen, men også i de andre taksonomiske niveauer.  Man kan målrettet træne de forskellige taksonomiske niveauer i SRP’en i den daglige undervisning i oldtidskundskab. Her følger forslag til, hvordan man kan inddrage små opgaver, der træner både redegørelse og diskussion med oldtidskundskab.

At skrive redegørende – og vinkle tekstanalysen

I en SRP vil redegørelsen ofte udgøre det teoretiske/kulturhistoriske udgangspunkt for hele opgaven – altså den del af opgaven, der vinkler analysen og diskussionen. Der er masser af muligheder for at træne redegørelsen i oldtidskundskab. Forklar eleverne om den gode redegørelses opbygning og så i gang.

Her følger en række øvelser til dette formål:

Første øvelse

Øvelsen handler om at læse og notere som indgang til den gode redegørelse.

Lærerinstruks

Eleverne skal hjemmefra have læst noget redegørende tekst, de kan arbejde med i modulet, eventuelt fra en grundbog eller noget andet baggrundsstof. Når I mødes til den følgende undervisning, skal den fokuserede læsning trænes.

Opgaveformulering

“Find bogen/teksten frem, og find det tekststykke, der er læst hjemmefra. Læs nu de første 16 linjer igen. Luk bogen, og notér, hvilken information du fik i teksten.

Læs det næste afsnit, og gør det samme.

Når hele lektien er læst på denne måde, så tal med din sidemakker om, hvordan forfatterne til teksten har organiseret deres information om emnet.

Hvad får vi først at vide? Hvad er det næste? osv.

Tal derefter om, hvorfor det giver god mening at sørge for at strukturere sin information, og hvordan man kunne gribe det an.”

Øvelsen træner både fokuseret læsning og giver samtidig eleverne en bedre forståelse af, at en redegørelse kræver bevidste valg om, hvad der er vigtigt og i hvilken rækkefølge, informationen skal organiseres.

Anden øvelse

Opsamling som det første skridt mod den skriftlige redegørelse – skriv en studieplan.

Når I er ved slutningen af et forløb og måske trænger til at få samlet op på de vigtige pointer og fagbegreber, så lad eleverne udfylde en studieplan. Det er en øvelse, der både er god som overblik over og repetition af et konkret forløb. Men det træner også det at kunne skrive en redegørelse.

Opgaveformulering

Skriv en sammenhængende tekst om vores forløb om Odysseen. Din tekst skal udgøre vores studieplan, så du skal redegøre for, hvad vi har arbejdet med, og hvilke fokuspunkter vi har haft i forløbet.

Husk, at du i din redegørelse skal inddrage de begreber og vigtigste pointer, vi har arbejdet med.

Som den foregående øvelse træner også denne øvelse elevernes bevidsthed om, at en redegørelse er en formidlingsopgave, der handler om at prioritere og forklare. 

Tredje øvelse

Redegør for en genre – træn den gode, skriftlige redegørelse. Denne øvelse tager et par moduler (2x90 min.), men har også fokus både på faglig viden og på redegørelsen.

Lærerinstruks

Til et modul har klassen som lektie læst om dramagenren i Paideia.

I selve modulet ser vi BBC Fours dokumentar ”Ancient Greece - the Greatest Show on Earth” (udsendelsen ligger på cfu), hvor eleverne undervejs udfylder en fup eller fakta. Der er også spørgsmål til teksten i Paideia.

Vi starter men en kort opsummering til klassen om, hvad en redegørelse er.

Er der mere tid i modulet, begynder de at skrive på redegørelsen, ellers er det lektie til næste gang.

I starten af næste modul bytter man redegørelser. De læses igennem, og man prøver at sætte noter på hinandens tekst (det kan nok ikke blive helt præcist med tidsangivelse fra dokumentaren, men bare de ved, hvordan man gør, er det fint i denne omgang).

Herefter følger en Fup eller fakta-opgave, der passer til dokumentaren. Nederst på denne side findes et ark til download, som eleverne kan notere i undervejs i Fup eller fakta-opgaven.

Opgaveformulering

Følg med i dokumentaren Ancient Greece – The Greatest Show on Earth, del 1, og kryds af nedenfor, efterhånden som svarene kommer. Hvis du mener, at et udsagn er fup, så notér det rigtige svar nedenunder (hvis du kan, så noter også tidsangivelsen). Der vil også være spørgsmål, som I skal finde svar på i Paideia (lektien).

 

Spørgsmål til Fup eller fakta

 1.  I 6. åhr. f.Kr. blev Athen den førende af de græske poleis, og her opstod to nyskabelser: Demokratiet og dramaet
 2. Nyskabelsen ved dramaet bestod i, at historier nu blev opført på en scene og ikke blot fortalt, som i fx Homers Iliade.
 3. Der er stort set ingen forskel på, hvordan et drama blev opført dengang og i dag.
 4. Der findes tre typer af græsk drama: Tragedie, komedie og sirenespil.
 5. Man mener, at teatret opstod ud fra de korsange, der blev sunget til Poseidons ære.
 6. Nogle mener, at demokratiet og dramaet har hængt sammen fra begyndelsen, fordi dramaet netop er så politiseret.
 7. Den Store Dionysosfestival var en vigtig dramakonkurrence i Athen.
 8. Festivalen begyndte med et stille optog rundt i Athens gader, hvor folk var pinligt ædru – for at ære Dionysos.
 9. 12 forskellige forfattere konkurrerede om at vinde prisen for de bedste tragedier + satyrspil.
 10. Aischylos, Sebastian og Euripides var tidens helt store tragedieforfattere.
 11. En skuespilforfatter hedder på græsk didáskalos, som også betyder lærer. Det kan forstås sådan, at han skulle lære publikum at tage del i demokratiet
 12. Tragediernes emner stammer alle fra myternes verden, bortset fra Aischylos’ ”Perserne”.
 13. Lenaia (Lenæerne på dansk) var en festival for satyrspil.
 14. Aristoteles var tidens helt store komediedigter.
 15. I komedierne blev der gjort nar af virkelige politikere fra byen.
 16. Euripides er den tragediedigter af de tre store, der har vundet færrest førstepriser.
 17. Alle roller blev spillet af mænd, der bar masker.
 18. Skenen var et telt, hvor Dionysospræsterne havde deres pladser under forestillingen.
 19. Epeisódion er den første korsang og korets indmarch.
 20. Aristoteles’ Poetik er en vigtig kilde til vores viden om tragediegenren.
 21. Vinderen af førsteprisen fik en tønde fyldt med guld som præmie.

 

Øvelsen er omfattende, men har også meget variation og meget viden involveret, der er knyttet til et bestemt, fagligt forløb. Og så er det jo altid sjovt med en quiz, både for elever og lærere J   

 

At skrive diskuterende - det faglige overblik

Diskussionen er ofte den del af opgaven, hvor eleverne har mulighed for at demonstrere deres store faglige overblik. Vi kan hjælpe dem ved at øve diskussionen, så det ikke bliver en indforstået diskussion, men en faglig funderet diskussion, der sætter deres emne ind i et større perspektiv. Man kan træne det i undervisningen ved at lade eleverne skrive forskellige opgaver, særligt når vi alligevel arbejder med perspektivtekster.

Her følger to øvelser til dette formål:

 

Første øvelse

​​Eksempel med hjælpesætninger til den gode diskussion.

Denne øvelse hjælper eleverne med at forså, hvordan bestemte sproglige formuleringer udgør en vigtig del af diskussionens karakteristika. Vi kalder disse sproglige formuleringer for ”diskussionsmarkører”.    

Opgaveformulering:

Skriv en kort diskussion, hvor du diskuterer, hvordan Jean Anouilhs ”Antigone” trækker på Sofokles’ ”Antigone”.

Hvad kan du se af forskelle og ligheder med den antikke tekst?

Hvad er der sket med det antikke motiv i den nyere kontekst?

Når du skriver, kan du fremhæve forskelle og ligheder mellem teksterne ved at anvende ord og udtryk, der fremhæver diskussionens ”på den ene side og på den anden side”.

Diskussionsmarkører:

 • Derimod …
 • Tværtimod …
 • Men …
 • Alligevel …
 • På den anden side …
 • Man kunne også hævde …
 • Der er også noget, der taler for, at …
 • Ikke desto mindre …
 • Det kan være en fordel

Når man således viser eleverne, at en væsentlig del af diskussionen består i at anvende bestemte diskussionsmarkører, bliver det sommetider lettere for dem at forstå den gode diskussions struktur, og det gør det mindre komplekst for dem, når de selv skal skrive deres diskussion i SRP’en.

 

Anden øvelse

Dette eksempel med udgangspunkt i moderne problemstilling er også venligt udlånt af Brian Andreasen. Øvelsen er mere omfattende end første øvelse og kræver mere af eleverne. Det kan derfor være en ide at bruge øvelsen efter en vis træning i at skrive diskuterende.

Opgaveformulering til lektien hjemme før modulet:

Læs Uffe Steens kronik ”Intet er sandt. Intet er umagen værd” fra Weekendavisen april 2015. Vær parat til at kunne redegøre for hovedsynspunkterne i teksten.

Reflektér desuden hjemmefra over, hvad du mener, dannelse er, og hvilken dannelse du synes, mennesker i 2019 skal have.

Skriv både tekstens hovedsynspunkter + stikord til dine refleksioner i et dokument, der lægges ind i afleveringsmappen i Google drev.

Opgaveformulering til modulet:

Gruppearbejde: Redegørelse for indholdet i Uffe Steens kronik -> fælles opsamling + diskussion af synspunkterne.

Gruppe- eller pararbejde: Definér begrebet ‘dannelse’ anno 2019 -> fælles brainstorm på tavlen.

Skriveøvelse: Skriv ca. en halv side, hvor du diskuterer, hvad ‘dannelse’ er. Inddrag teksten og jeres fælles pointer fra tavlen som inspiration.

Eleverne har således både arbejdet på et redegørende plan, reflekteret og som afslutning udformet en skriftlig diskussion. Eleverne har nu både trænet nærlæsning som skriftlig analyse, den faglige redegørelse og diskussionen. Det næste trin handler om at hjælpe eleverne med at skrive en faglig og præcis problemformulering.

 

 

Den fagligt forankrede problemformulering

Hvordan støtter vi vores elever i arbejdet med at skrive en fagligt god problemformulering? Forudsætningen for, at vi lærere kan skrive en god opgaveformulering, som eleven bliver glad for, er, at eleverne selv har lavet en god problemformulering, som vi kan tage udgangspunkt i. Det har de ofte svært ved, og derfor kunne det være en god ide at træne det i den almindelige undervisning.

Vi har formuleret nogle opgaver, der skal træne, hvad der udgør en god problemformulering, så eleverne kan få en fornemmelse af, hvad det er.

 

Første øvelse

Den første øvelse sætter fokus på, hvordan man kan indkredse en problemformulering. Opgaven, der er udformet frit efter Flyum-modellen, egner sig især som afslutning på et forløb. 

Opgaveformulering:

I skal nu prøve ud fra jeres viden om dramaet (Indsæt selv et hvilket som helst forløb) at reflektere over, hvilke problemstillinger stykket rejser.

 1. Start hver især med at lave en hurtigskrivning, hvor du uden at stoppe op skriver alle de problemstillinger i dramaet, du kan komme i tanke om.
 2. Læs nu din hurtigskrivning igennem, og sortér i dine overvejelser. Se om du kan korte dem ned til de væsentligste problemstillinger, som du herefter skal liste op.
 3. Sammenlign med din sidemakkers valgte problemstillinger, og diskuter, hvilken af problemstillingerne, der forekommer mest relevant og måske også mest interessant for en nærmere undersøgelse.
 4. Prøv nu at formulere et spørgsmål baseret på dit valg af problemstilling, og forsøg at formulere det, så det lægger op til en analyse af teksten.

Opgaven træner altså eleven i at tænke over, hvor mange problemstillinger, der kan formuleres på baggrund af et givent materiale. Den fungerer samtidig som en god opsamling på et forløb.

 

Anden øvelse

Anden øvelse træner udformningen af en problemformulering ved at vise eleverne, hvordan man kan tænke sammenhæng i opgaven.

Lærerinstruks:

Læreren udleverer et velfungerende eksempel på en problemformulering og en opgaveformulering, der er skrevet på baggrund af den/de tekster, holdet arbejder med i et givent forløb.

Opgaveformulering:

 1. Læs udleverede problemformulering med tilhørende opgaveformulering.
 2. Diskuter nu med din sidemakker, hvorvidt opgaveformuleringen vil kunne besvare problemformuleringen.
 3. Giv herefter sammen et bud på, hvilke pointer, begreber, tekstuddrag etc. fra undervisningen i forløbet, der kunne inddrages, hvis I skulle skrive opgaven.

Øvelsen træner således elevernes evne til at se, hvordan de forskellige dele i opgaven bidrager til at besvare problemformuleringen fyldestgørende.

 

Tredje øvelse:

Denne opgave træner eleverne i selv at formulere sammenhæng mellem problemformulering og opgaveformulering.

Lærerinstruks:

Udlevér et velfungerende eksempel på en problemformulering med opgaveformulering, der er skrevet på baggrund af den/de tekster, I arbejder med. Dog udelades analysedelen i opgaveformuleringen. (Det er oplagt at bruge den antikke tekst og en perspektivtekst, der er arbejdet med i klassen).

Opgaveformulering:

 1. Læs den udleverede problemformulering og tilhørende opgaveformulering igennem.
 2. Diskutér nu følgende i små grupper: Kunne man besvare problemformuleringen uden at analysere de to tekster.
 3. Prøv herefter at formulere analyseopgaven, så I får både en analyse af perspektivteksten og en analyse af den antikke tekst med. Gerne med en angivelse af, hvad der særligt skal fokuseres på i forhold til de to tekster.
 4. Når I har formuleret en analyseopgave til den samlede opgaveformulering, så byt med en anden gruppe og tal om, hvordan I hver især har løst opgaven.

Opgaven her kræver ofte, at man hjælper eleverne lidt. Vi ved selv som lærere, hvor svært det kan være at formulere særligt analysedelen, så den afgrænses og får et fagligt fokus. Man kan eventuelt lave forarbejdet i fællesskab i klassen, så eleverne har lidt at arbejde ud fra.

 

Den velfungerende opgaveformulering

Hvordan sikrer vi så, at vi får skrevet nogle gode opgaveformuleringer, der hjælper eleverne til at opfylde fagets mål og demonstrere viden om fagets metode?

Det er ikke altid så nemt at skrive en god opgaveformulering, der skal rumme to fag og tage højde for både faglige mål og metoder i begge fag.

Vi skal som lærere selv sørge for at være opmærksomme på både fagets læringsmål og i særlig grad på fagets metode, når vi skriver opgaveformuleringerne til elevernes SRP.

Det kan fx være ved at forlange at fokus i old skal være på en begrænset tekstbid, så eleven tvinges til at gå i dybden med teksten; altså tvinges til at nærlæse og ikke arbejde overfladisk med teksten.

Vi har været hos gode kolleger med meget erfaring og lånt lidt eksempler på, hvordan man kunne gøre det.

I det første eksempel har lærerne hjulpet eleven ved at stille krav om inddragelse af en bestemt antik genre og har sørget for, at SRP’en har et kulturhistorisk forankret emne. Vær opmærksom på, at dette eksempel ikke kan bruges med oldtidskundskab, da der ikke er et studieretningsfag repræsenteret. Det er et eksempel taget fra græsk/dansk, men danskdelen kunne med fordel skiftes ud med fx engelske tekster, der omhandler samme emne, og så ville opgaveformuleringen kunne bruges sammen med oldtidskundskab:

 

Eksempel 1:

OPGAVEFORMULERING

Redegør for den homeriske helt.

Analysér og fortolk Homers Odyssé med særligt fokus på 22. sang, og lav en karakteristik af Odysseus som helt. Du skal desuden analysere og fortolke J. K. Rowlings Harry Potter and the Deathly Hallows (2007) med henblik på en karakteristik af Harry Potter som helt.

Diskutér forskelle og ligheder i de to tekster. Vurdér endvidere den antikke og den moderne heltefortællings funktion.

 

 

Som eksemplet viser, så er der altså allerede i opgaveformuleringen sørget for, at eleven inddrager relevant metode og faglige mål for oldtidskundskab, når opgaveformuleringen følges.

De næste to eksempler er udformet på en måde, der hjælper eleven ved konkret at angive et afgrænset tekststykke og tvinger dermed eleven til nærlæsning. Desuden har eksempel 2 en kulturhistorisk perspektivering, som får eleven til at udfolde endnu et af oldtidskundskabs faglige mål, mens eksempel 3 har fokus på en diskussion af særlige begreber og betydninger.

 

Eksempel 2:

OPGAVEFORMULERING

Redegør kort for myten om Lucretia og den sammenhæng, den indgår i hos Livius, Ovid og den efterantikke forfatter, Shakespeare.

Analysér og fortolk Ovids Fasti II, v. 761-826 og Shakespeares The Rape of Lucrece med vægt på de to forfatteres fremstilling af Lucretia.

Vurder og diskuter Shakespeares brug af det antikke forlæg. Overvej herunder, hvad Shakespeares skildring af Lucretia udtrykker om hans samtids kvindeopfattelse.

 

Eksempel 3:

OPGAVEFORMULERING

Der ønskes en redegørelse for den lyriske poesis tidligste former og ligeledes en redegørelse for dansk poesis udvikling i 1980’ere.

Der ønskes en analyse af Sapphos fragment 1 og 31 og Pia Tafdrups digte ”Ophøjet til fødsel” og ”Huden” fra Springflod og en sammenligning af digtene med fokus på den fysiske side af kærligheden.

Endelig ønskes en diskussion af forholdet mellem drift, krop og ånd med grundlag i teksterne.

 

Som eksemplerne er udformet, kan eleven næsten ikke undgå at nærlæse, da tekststykkerne er kortere uddrag, der dermed også giver mulighed for at bestemt fagligt fokus.

Man kan hjælpe sine elever yderligere, hvis man formulerer et overordnet spørgsmål som en del af opgaveformuleringen. Det er ifølge bekendtgørelsen valgfrit, om man vil supplere sin opgaveformulering med et sådant, men det kan hjælpe eleverne med at fokusere deres opgave, fordi det bliver klart for dem, hvad det er, de skal konkludere på.

Et eksempel på en opgaveformulering med et overordnet spørgsmål kunne se sådan ud:

 

Eksempel 4:

OPGAVEFORMULERING

Hvordan kommunikerer honningbier med hinanden, og hvordan opfattede man biernes samfund i antikken?

 • Redegør for hvordan honningbier bruger feromoner og dans til at kommunikere, samt hvilken funktion bidronningens feromoner har på bistadets sociale hierarki.
 • Analyser Vergils ‘Georgica’ med særligt fokus på, hvordan biernes adfærd og bistadets opbygning er beskrevet. I analysen skal du tage udgangspunkt i ca. 100 linjer fra 4. bog. Inddrag evt. andre antikke kilder.
 • Vurdér hvilke sammenhænge der er mellem biernes kommunikationsform, sociale adfærd og antikkens opfattelse af biers liv og livsførsel, samt hvorvidt ‘Georgica’ overhovedet kan bruges som “manual” til biavl.

 

 

Når eleven har et overordnet spørgsmål at gå ud fra, kan det være en stor hjælp til at forstå, hvor opgaven skal ende, og hvordan eleven kommer derhen.

Vi har nu præsenteret en lang række øvelser, der kan understøtte arbejdet med skriftlighed og SRP i oldtidskundskab. Forhåbentlig har artiklen bidraget til at vise, at der er mange muligheder og måder at sikre, at vores elever vil kunne udarbejde gode opgaver i SRP med oldtidskundskab. Oldtidskundskab er nemlig et fint fag til SRP, og det kunne være godt, hvis vi også kunne vise vores elever, hvor mange muligheder faget rummer.

Kreditering

Sarah Nehammer og Stine Lund Jepsen, Gefion Gymnasium, 2022

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.