Forløb

Eksempel på Studieplan på htx - efter ny ordning

Seks eksempler på SO-forløb, som kan bruges i alle studieretninger på htx og relaterer sig til de obligatoriske temaer i kernestoffet.

Materialet er et eksempel på en studieplan for SO med tilhørende progressionsplan til inspiration for jeres arbejde med at tilrettelægge SO.  Se desuden skema for progression i tværgående studiemetoder – uddybning af studieplan for SO.

Studieplan for studieområdet – eksempel

I eksemplet på Studieplan er der præsenteret seks SO-forløb, som kan bruges i alle studieretninger og relaterer sig til de obligatoriske temaer i kernestoffet. Forløb #3: Bæredygtighed er tonet til Tek-Samf studieretningen, og forløb #6: Studieretningscasen er skræddersyet til studieretningen.

Alle forløb har fokus på, hvordan der arbejdes med almen og teknologisk dannelse, herunder digitale-, innovative-, karriere- og globale kompetencer, og med progression i arbejdsformer og studiemetoder.

De fagoverskridende problemstillingerne for hvert enkelte SO-forløb er formuleret meget overordnet. De faggrupperepræsentanter, der kommer til at udvikle hvert forløb, har derfor stor albuerum til at præge forløbene, så de bliver fagligt meningsfyldt for de indgående fag. 

 

Progression i tværgående studiemetoder

Eksemplet på progressionsplan er en uddybning af studieplan for SO. For at det nye SO kommer til at lykkes, må de deltagende fag forpligte sig på den bagvedliggende progressionsplan for de tværgående studiemetoder. Progressionsplanen fungerer som det fælles skelet bag det fælles faglige kød. Endvidere forpligter man sig på at samle op i forhold til den fælles metode refleksion og de dannelsesmæssige aspekter (se studieplanen).  

 

Begrundelse for placering af de syv forløb

1. Demokrati og medborgerskab
Demokratiske værdier er grundlaget for den kultur, eleverne bliver en del af på htx. Derfor er det oplagt at starte SO her. At være demokratisk dannet handler bl.a. om at kunne træffe valg på et oplyst grundlag og at kunne indgå i forpligtende samarbejde med mennesker, som er anderledes end én selv. Endvidere afholder undervisningsministeriet i efteråret 2017 en national temauge og kampagne om fællesskab, demokrati og medborgerskab for grundskoler og ungdomsuddannelser. 

 

 

2. Arbejdsmiljø
Teknologi i samspil med et eller flere naturvidenskabelige fag er profilbærende for htx uddannelsen og bidrager til uddannelsens teknologiske og almene dannelse: Det betyder bl.a. at eleverne kan bruge deres teknologiske og naturvidenskabelige viden til at finde løsninger, der forbedrer arbejdslivet for mennesker. Fokus: Innovative- og karrierekompetencer.

 

3. Bæredygtighed i globalt perspektiv
Teknolgi i samspil med engelsk, matematik og et relevant studieretningsfag uddyber elevernes erfaring fra forløb nr. 2 blot i et globalt perspektiv. Af helt praktiske årsager er det vigtigt, at samspil med teknologi er afviklet inden 4. semester, hvor eleverne forbereder sig til eksamensprojektet i teknologi. Fokus: Innovative- og karrierekompetencer i globalt perspektiv.

 

4. Etik i teknologi (dansk-idéhistorieopgaven)
Dansk og idéhistorie giver helt unikke muligheder for at belyse de etiske dilemmaer og menneskelige erfaringer, som følger med teknologiens indvirkning på natur og samfund. Forløbet er et vigtigt skridt på vejen mod SOP, da eleverne arbejder dybdegående med kildekritik og kombinerer kilder for at belyse en fagoverskridende problemstilling. Fokus: Studiekompetencer og almendannelse.

 

5. Videnskab i teknologi eller Etik i videnskab
Fysik i kombination med matematik bidrager til den naturvidenskabelige dannelse, som eleverne skal have med sig fra htx. På 4. semester har eleverne mulighed for at kombinere de to fag med hinanden eller i samspil med idéhistorie på måder, der kan berige alle fagene og give inspiration til SOP. Fokus: Karrierekompetencer og teknologisk-naturvidenskabelig dannelse.

 

6. Studieretningscasen: Globalisering (skræddersyet til tek-samf studieretning)
Studieretningscasen er en oplagt mulighed for at arbejde med temaer og problemstillinger, der uddyber studieretningens identitet og kan inspirere eleverne til deres kommende SOP. I studiereningscasen er der mulighed for at træne mange af de studiekompetencer, som eleverne har brug for for at kunne magte SOP. Fokus: Studie- og karrierekompetencer og almendannelse.

 

7. Sundhed og velfærd eller Digitalisering, design og innovation
Teknikfag er det andet stor profilfag på htx. Det indgår naturligt i SO for at sikre, at eleverne opnår teknologisk dannelse. Da elever fra samme klasse kan have flere forskellige teknikfag, er det oplagt at bryde klasserne op i dette SO-forløb. I kombination med dansk og idéhistorie lægges der op til, at eleverne arbejder med fremtidens teknik og teknologier belyst i forhold til de interesser og etiske dilemmaer, der er i spil. Forløbet afrunder derfor naturligt SO på en måde, hvor eleverne er klædt på til at starte på SOP. Fokus: Teknologisk dannelse samt innovative- og studie/karrierekompetencer.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.