Forskning og viden

Rapport: Opfølgning på inklusionseftersynet – en erfaringsopsamling

Erfaringsopsamlingen beskriver kommuner og skolers arbejde med udvikling af inkluderende læringsmiljøer med fokus på dialogisk visitation, samarbejde mellem almen- og specialområdet og systematisk elevfeedback. 

I 2016 gennemførte en ekspertgruppe et eftersyn af inklusionsindsatsen på landets folkeskoler. Inklusionseftersynet blev foretaget med henblik på at sikre, at Folkeskolereformens mål for elevernes trivsel og faglige udbytte også realiseres for de elever i folkeskolen, der har de største faglige, sociale og personlige udfordringer.

Ekspertgruppen gav i 2016 en række anbefalinger til Undervisningsministeriet, kommuner og skoler om, hvordan man fremadrettet kan arbejde videre med at styrke inklusion og inkluderende læringsmiljøer i grundskolen. Inklusionseftersynet vurderede, at der ofte anvendes en meget snæver forståelse af inklusion. Ekspertgruppen pegede således på, at inklusion ofte bliver forstået udelukkende som et spørgsmål om at føre elever fra specialtilbud til almentilbud. Ekspertgruppen vurderede, at inklusion angår den fulde elevgruppe, og at almenmiljøet skal understøtte de enkelte elevers forskellige behov.

I Aftalen om udmøntning af satspuljen for 2018 på beskæftigelsesområdet blev der afsat midler til det treårige initiativ Opfølgning på inklusionseftersynet (2018- 2020). Initiativet, der blev udmøntet af læringskonsulenter i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), havde til formål at styrke skoler og kommuners arbejde med at skabe inkluderende læringsmiljøer. I den forbindelse har læringskonsulenterne samarbejdet med 17 skoler (hhv. almenskoler med specialklasserækker og specialskoler) og fem kommuner om rådgivnings- og netværksforløb med fokus på lokal praksisudvikling inden for temaerne:

  • Dialogisk visitation
  • Samarbejde mellem almen- og specialområdet
  • Systematisk feedback.

 

Formål

Formålet med denne erfaringsopsamling af udvalgte skoler og kommuners praksisudvikling er at kunne inspirere almen- og specialskoler samt kommuners arbejde med udvikling af inkluderende læringsmiljøer.

Med henblik på at opfylde formålet sættes der i erfaringsopsamlingen fokus på ni skoler eller kommuner, der har arbejdet med udvikling af deres praksis inden for temaerne dialogisk visitation, samarbejde mellem almen- og specialområdet og systematisk elevfeedback i specialtilbud.

Med erfaringsopsamlingen er det hensigten at besvare følgende tre spørgsmål:

  1. Hvordan arbejder skoler og kommuner med at skabe lokal praksisudvikling i relation til de tre temaer: Dialogisk visitation, samarbejde mellem almen- og specialområdet og systematisk feedback?
  2. Hvilke erfaringer har skoler og kommuner med indsamling af data om virkningen af den lokale praksisudvikling, og hvilke foreløbige indikatorer på forandringer i praksis kan identificeres?
  3. Hvad henholdsvis fremmer og hæmmer skoler og kommuners arbejde med lokal praksisudvikling i relation til de tre temaer?

 

Rapportens indhold

Rapporten formidler ni skoler eller kommuners arbejde med lokal praksisudvikling inden for de undersøgte temaer og peger på foreløbige erfaringer samt opmærksomhedspunkter, der kan inspirere andre skoler eller kommuner, der ønsker at arbejde med lignende indsatser. Rapporten indeholder desuden et indledende afsnit, der beskriver baggrund, formål og metode.

 

Faktaoplysninger

Erfaringsopsamlingen har fokus på udvalgte skoler og kommuners arbejde med praksisudvikling inden for tre forskellige temaer. I forhold til hvert tema har Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) i et samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) udvalgt en hovedcase, som går i dybden med, hvordan en enkelt skole har arbejdet med det overordnede tema, og to supplerende cases. De supplerende cases er udvalgt som eksempler på, hvordan andre skoler og kommuner har arbejdet med det overordnede tema.

Erfaringsopsamlingen baseres primært på en række interviews gennemført i perioden maj til august 2020. EVA har indhentet og gennemlæst relevante baggrundsdokumenter fra de tre hovedcases som led i forberedelsen til de enkelte interview. I de tre hovedcases er der som udgangspunkt gennemført ét interview med ledelsen og ét med lærere og pædagoger og desuden interview med elever i de tilfælde, hvor dette var muligt. De seks supplerende cases er blevet belyst gennem enten et telefon- eller Skype-interview pr case. Interviewpersoner er enten forvaltningsrepræsentanter, ledere eller lærere med tæt tilknytning til det konkrete projekt.

 

Kreditering

Rapporten ”Opfølgning på inklusionseftersynet – en erfaringsopsamling” er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Rapporten er færdiggjort i december 2020. 

 

Materialer

Sammen med rapporten er udgivet en række materialer baseret på de erfaringer, som skoler og kommuner har gjort sig i forbindelse med satspuljeindsatsen ”Opfølgning på inklusionseftersynet”. Du kan finde materialerne på emu.dk:

Materialer om dialogisk visitation

Materialer om systematisk samarbejde mellem almen- og specialområdet

Materialer om systematisk elevfeedback i specialtilbud

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.