Artikel

Dialogisk visitation

Dialogisk visitation handler om at inddrage alle aktører, når der er bekymring for en elevs trivsel. Læs om skoler og kommuners erfaringer med systematisk inddragelse af elever, forældre og fagprofessionelle.  

© EVA - Danmarks evalueringsinstitut

 

Temarapport: Et blik på tre skoler eller kommuners praksisudvikling 

I temarapporten ”Dialogisk visitation – opfølgning på inklusionseftersynet” (Danmarks Evalueringsinstitut 2020) sættes fokus på, hvordan tre kommuner eller skoler har arbejdet med en ambition om at gøre visitationsprocesser mere dialogiske. På Øster Farimagsgades Skole i Københavns Kommune, har man arbejdet med systematisk inddragelse af elevernes perspektiver i den indsats, som de kalder Barnets Stemme. I Thisted Kommune har man gjort sig erfaringer med forældreinddragelse i visitationsmøder, og i Frederikssund Kommune har arbejdet med at skabe overblik over og udvikle nye metoder i det forebyggende arbejde forud for en eventuel visitation.

Hent temarapporten: Dialogisk visitation - Opfølgning på inklusionseftersynet (PDF)

 

Erfaringer fra indsatsen Barnets Stemme

Øster Farimagsgades Skole i Københavns Kommune har siden 2014 arbejdet med at udvikle indsatsen Barnets Stemme med inspiration fra Getting It Right For Every Child-programmet i Skotland.

Barnets Stemme er en systematisk tilgang, der med afsæt i et ressourceorienteret børnesyn fastlægger en række skridt, som lærere, pædagoger, ressourcepersoner og skoleledere følger, når der opstår bekymringer for en elev. Det centrale i indsatsen er, at barnets perspektiv inddrages konsekvent i det pædagogiske arbejde og i det tværfaglige samarbejde om barnet.

I podcasten ”Med barnet for bordenden” fortæller Kirsten Hansen, pædagogisk leder på Øster Farimagsgade Skole, hvordan det foregår i praksis, når man på skolen inddrager og gør barnet til en aktiv part i dialogen om de udfordringer, eleven oplever i skolen. Podcasten er del 8 i podcast-serien Veje til inklusion, der udgives af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.  

Find podcast-serien Veje til inklusion her

 

Erfaringer fra Thisted Kommune

Thisted Kommune har, som led i arbejdet med at udvikle mere dialogiske visitationsprocesser, sat fokus på inddragelse af forældre i visitationsmøder. Det sker i form af et kort interview med forældrene, som gennemføres i starten af visitationsmødet. Hensigten er at give visitationsudvalget mulighed for at stille spørgsmål til forældrene, så deres viden om barnet inddrages i beslutningsprocessen.

 

© EVA - Danmarks evalueringsinstitut

I Thisted Kommune har man gennemført en intern evaluering af de forløb, hvor forældre har deltaget i visitationsmøderne. Her konkluderer man, at der er positive gevinster ved forældrenes deltagelse, bl.a. fordi det giver visitationsudvalget et mere nuanceret billede af barnets liv både i og uden for skolen.

I materialet ”Inddragelse af forældre i visitationsmøder” findes den interviewguide, som Thisted Kommune har afprøvet, samt en række anbefalinger til forældreinddragelse i visitationen, som bytter på kommunens interne evaluering.

Hent interviewguiden Inddragelse af forældre i visitationsmøder (PDF)

 

Hvorfor dialogisk visitation?

I 2016 pegede inklusionseftersynet på en række udfordringer i de visitationsprocesser, som finder sted, når en elev henvises til specialundervisning enten inden for skolens rammer eller i et eksternt specialtilbud:

  • Visitationsprocesserne baserer sig ikke i tilstrækkelig grad på dialog med de lærere, pædagoger eller PPR-medarbejdere (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), som skal iværksætte konkrete indsatser.
  • Visitationsprocesserne mangler ofte inddragelse af børneperspektivet. Der er for lidt opmærksomhed på, at eleverne ofte selv er de nærmeste til at se både problemer og løsninger. Den manglende inddragelse betyder, at vigtig viden om, hvad der for eksempel motiverer eleven, går tabt eller ikke får betydning.
  • I forældresamarbejdet omkring visitationen tages der ikke i tilstrækkelig grad højde for, at forældrene har forskellige forudsætninger og behov, og at forældre til elever med særlige behov kan være en særlig sårbar gruppe.

 

Baggrund

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har i 2020 gennemført en erfaringsopsamling på satspuljeinitiativet Opfølgning på inklusionseftersynet for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). I satspuljeinitiativet samarbejdede STUK med 17 skoler og fem kommuner i rådgivnings- og netværksforløb med fokus på lokal praksisudvikling inden for temaerne:

  • Dialogisk visitation
  • Samarbejde mellem almen- og specialområdet
  • Systematisk elevfeedback

EVA har samlet op på erfaringerne fra de deltagende skoler og kommuner med det formål at kunne inspirere andre skoler og kommuners arbejde med udvikling af inkluderende læringsmiljøer. Erfaringerne er samlet i rapporten ”Opfølgning på inklusionseftersynet - en erfaringsopsamling” og desuden formidlet i en række inspirationsmaterialer, podcast og film, som indeholder eksempler fra skoler og kommuners konkrete praksis. 

Hent den samlede rapport Opfølgning på inklusionseftersynet - en erfaringsopsamling (PDF) 

 

Læs mere

I disse film og artikler kan du finde mere viden om, hvordan der arbejdes med inddragelse af børn og familier i indsatsen Barnets Stemme i Københavns Kommune:

Se videoen ”Barnets Stemme – en indsats til inddragelse af børn, unge og deres forældre” og læs artiklen Barnets Stemme er kommet for at blive.

Læs artiklen Inspiration til børnesamtalen - erfaringer fra Barnets Stemme

Del 4 af podcast-serien Veje til inklusion hedder ”Når børns perspektiver inddrages i visitationen”. Her hører vi om de erfaringer, man har gjort sig på Holbæk By Skole, afdeling Bjergmarken, i forhold til at inddrage barnets perspektiv, når det skal afgøres, hvor og hvordan eleven får mest ud af sin skolegang både socialt og fagligt. I podcasten fortæller professor Hanne Warming, Roskilde Universitet, desuden om vigtigheden af børneinddragelse i visitationsprocesser.  

Find podcast-serien Veje til inklusion på emu.dk eller i din foretrukne podcastafspiller.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.