Artikel

Turboforløb til fagligt, personligt og socialt udfordrede elever i udskolingen

Et turboforløb på to uger med intensiv undervisning i dansk og matematik kan løfte faglige kompetencer hos ikke-uddannelsesparate elever i 8. klasse.

© Børne- og Undervisningsministeriet

Baggrund

Hvert år bliver mere end hver fjerde elev i 8. klasse vurderet ikke-uddannelsesparat. De elever har dårligere forudsætninger for at starte på og gennemføre den ungdomsuddannelse, de ønsker efter grundskolen, end deres jævnaldrende/klassekammerater. De seneste år har turboforløb vundet indpas som en potentiel løsning på denne problemstilling. Idéen med turboforløb er, at en intensiv, tidsafgrænset og fokuseret indsats kan styrke eleverne fagligt, personligt og socialt.

I satspuljeinitiativet Turboforløb for fagligt udfordrede elever i folkeskolen har Børne- og Undervisningsministeriet i perioden 2016-2019 udviklet, afprøvet og evalueret to turboforløb: Dit liv, Din læring og Strategier til læring.

Målet med ministeriets to turboforløb er, at eleverne opnår viden og færdigheder inden for udvalgte kompetenceområder i dansk og matematik, så de kan afslutte folkeskolen med et resultat, der kan hjælpe dem videre på en ungdomsuddannelse.

 

© Børne- og Undervisningsministeriet
Introduktionsvideo til turboforløb.

Elevernes udbytte af turboforløbene

Evalueringen viser, at turboforløbene har små positive effekter på elevernes læring i dansk og matematik både et par måneder og et år efter forløbets afslutning.

På kort sigt klarer eleverne sig bedre i nationale test i 8. klasse i både dansk (tekstforståelse) og matematik (tal og algebra) sammenlignet med den kontrolgruppe af elever, der ikke har deltaget i forsøgsordningens turboforløb.

På længere sigt opnår eleverne et bedre resultat i 9. klasse. Elever, der har deltaget i turboforløb, får bedre standpunktskarakterer i dansk retskrivning og matematik med hjælpemidler (problemløsning) og klarer sig bedre i matematik uden hjælpemidler (færdighedsregning) ved afgangsprøven.

Effekterne er betragtelige set i lyset af, at der er tale om en kort, enkelt og forholdsvis billig indsats, der kræver begrænset planlægning fra forvaltningens, skolens og undervisernes side.

 

De to turboforløb

Dit liv din læring og Strategier til læring er målrettet drenge og piger med faglige, personlige eller sociale udfordringer og gennemføres på elevernes egen skole af lærere og pædagoger, der kender eleverne i forvejen. Forløbene gennemføres over to uger med 35 ugentlige undervisningstimer, hvor der er fokus på at give eleverne et fagligt boost i dansk og matematik.

 

Tabel 1 nedenfor opsummerer fælles karakteristika for de to forløb:

Målgruppe

Piger og drenge i 8. klasse, som vurderes ikke-uddannelsesparate

Varighed

To ugers turboforløb af 35 undervisningstimer ugentligt

Indsats

Fagligt boost i dansk og matematik

Organisering

Hold af 10-14 elever med to undervisere eller hold af 15-20 elever med tre undervisere

Miljøskifte

Turbohold med andre skolekammerater, hvor undervisningen varetages af elevernes egne lærere/pædagoger i andre fysiske rammer på skolen end deres normale klasseværelse

Opfølgning

Otte ugers mentorforløb efter turboforløbet af 2 x 45 minutter, der varetages af elevernes egne lærere/pædagoger

 

Forskellen på de to turboforløb er, at Dit liv din læring supplerer den faglige undervisning med et separat forløb i personlige og sociale kompetencer, mens Strategier til læring har fokus på elevernes strategier og handlekompetencer i forhold til deres faglige læring.

 

Materialer

I forbindelse med projektet er der udviklet følgende materialer:

  • Inspirationskatalog til skoler og vidensark til kommunalforvaltninger med gode råd til forberedelse, gennemførelse og opfølgning på turboforløb i praksis.

 

Kreditering

Projektet er gennemført for Børne- og Undervisningsministeriet af TrygFondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet i samarbejde med Københavns Professionshøjskole, VIA University College og Rambøll Management Consulting.

Projektet er gennemført som et lodtrækningsforsøg med tre forsøgsrunder i skoleårene 2016/17, 2017/18 og 2018/19. 230 skoler og mere end 3.000 drenge og piger, der i 8. klasse blev vurderet ikke-uddannelsesparat, har deltaget i forsøg med turboforløb.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.