Aktivitet

Fokus på funktionel grammatik i udskolingen

Udskoling: Aktiviteten eksemplificerer arbejdet med funktionel grammatik, når eleverne skal udvikle en PowerPoint, der i billede og lyd viser en fiktiv rejse til et frankofont land.

 

Aktiviteten er henvendt til 8. klasse

Anslået tidsforbrug: 2-3 lektioner

Formålet med denne aktivitet er at styrke elevernes sproglige opmærksomhed gennem arbejde med chunks og ord på sætnings- og tekstniveau, styrke sprogproduktionen i forhold til at stille og besvare spørgsmål, herunder at arbejde med intonation samt at øge eleverne sproglige selvtillid. Aktiviteten tager udgangspunkt i kompetenceområdet mundtlig kommunikation. Aktiviteten viser, hvordan funktionel grammatik kan integreres i emnearbejdet og hermed understøtte elevernes udtryksfærdighed.

 

Forudsætninger, form og indhold

Denne aktivitet, der handler om at lave en PowerPoint, kan indgå i et længere forløb om at rejse. Inden selve aktiviteten sættes i gang, skal eleverne have læst og talt om forskellige tekster om emnet ”voyager”, og de har derigennem erhvervet sig en kulturel viden. Herefter skal eleverne introduceres til chunks og sætninger om emnet med inddragelse af videns- og færdighedsområdet sprogligt fokus. Der skal være fokus på sætningsopbygning og intonation, så eleverne lærer at udtrykke sig i et klart og forståeligt sprog. Der kan arbejdes med intonation i forhold til spørgsmål/svar konstruktioner. Som afslutning på forløbet kan eleverne præsentere deres PowerPoint.

Grammatikken kan integreres i aktiviteten ved, at læreren sætter det grammatiske område ind i en naturlig kontekst gennem chunks og ord i spørgsmål/svar typer. Enkle sprogbrugsregler kan repeteres i før-fasen gennem en aktiv dialog mellem læreren og eleverne. Læreren kan inddrage eksempler fra tidligere emneforløb og repetere opbygning af spørgsmål/svartyper, eksempelvis: Tu aimes partir en vacances ? Oui, j’aime partir en vacances avec ma famille au Canada, etc.  

Det er en fordel at arbejde med chunks, når der er fokus på sætningsopbygning. Læreren og eleverne kan arbejde sammen om at integrere og anvende grammatiske strukturer, der understøtter deres sætningskonstruktioner frem mod elevernes dialog i forbindelse med deres fremlæggelse. Hvis læreren i før-fasen, hvor eleverne arbejder med at stille hinanden spørgsmål, bemærker, at eleverne ikke er sikre i nutids-endelser på verbet aimer, kan læreren ved at inddrage eksempler fra tidligere emneforløb og sammen med eleverne finde frem til de korrekte bøjningsformer i nutid.

I relation til spørgsmålstypen tu aimes partir? kan der også spørges ind til, om eleverne husker de grammatiske regler for konstruktionen af verbum + infinitiv. Hvis eleverne er usikre på konstruktionen, kan læreren igen fremvise eksempler fra tidligere forløb, hvor denne konstruktion har været i anvendelse. På denne måde integreres grammatikken i elevernes grammatiske beredskab således, at de kan trække på allerede lært viden. Læreren kan henlede elevernes opmærksomhed på, at vi har samme konstruktion på dansk, hvor det 2. verballed også står i infinitiv i et sammensat verballed. Eleverne får mulighed for at spørge ind til grammatiske strukturer, de ikke helt behersker og samtidig udvikle sproglig selvtillid og mod til at kaste sig ud i nye sproglige konstruktioner.
Læs mere om funktionel grammatik i artiklen Funktionel grammatik i franskundervisningen
Se video: Det kommunikative og funktionelle sprogsyn

 

Tilrettelæggelse

Fransklæreren kan være med til at fastholde motivationen hos den enkelte elev i forløbet og synliggøre den sproglige progression gennem en tre-fase baseret organisering. I før-fasen genopfrisker og repeterer læreren chunks og ord, som eleverne har anvendt i andre forløb. Læreren giver eleverne positiv feedback på deres forslag og aktive deltagen. Herefter introducerer læreren eleverne for nye chunks og ord, som de kan anvende i kombination med de repeterede. I denne tre-fasede organisering er valg af aktivitet og opgavetyper planlagt i relation til et kommunikativ funktionelt sprogsyn.

 • Før-fasen: Aktiverer elevernes sproglige færdigheder gennem arbejdet med chunks og ord og forbereder eleverne til arbejdet med at indgå i en dialog om emnet ”Voyager”.
 • Under-fasen: Her er elevaktiviteten i centrum i form af udvikling af deres Powerpoint.
 • Efter-fasen: Her opsamles elevernes læring - på fællesplan gennem en PowerPoint præsentation.

Forslag til spørgsmål, der kan overvejes inden aktiviteten:

 • Hvordan kan eleverne finde relevant viden og materialer, og hvilke krav kan der være til deres valg?
 • Hvordan kan læreren bedst stilladsere elevernes anvendelse af de præsenterede chunks i relation til sætningskonstruktioner i dialogform?
 • Hvilke krav kan der stilles i relation til elevernes arbejde med deres PowerPoint præsentation i denne lektion i relation til det opstillede mål, og hvilken form for evaluering vælges ved den endelige præsentation?

 

Aktivitetens opbygning

Aktiviteten er opbygget i tre faser.

1. Før-fasen
Læreren kan indledningsvis forklare, at der skal fremstilles en PowerPoint, der i billeder og lyd skal præsentere en (fiktiv) rejse til et frankofont land. Billederne skal understøttes af elevernes (eventuelt indtalte) dialogtekst. Fremlæggelsen skal eksempelvis vare to-tre minutter. Eleven kan enten tale ”live” foran deres klasse, mens de viser deres PowerPoints, eller de kan indtale deres dialog.
Se her, hvordan der kan indtales en lyd i en PowerPoint

Læreren kan i før-fasen stille et spørgsmål som: Tu aimes voyager? Nedenstående oversigt kan præsenteres for eleverne på smartboard eller plakat og anvendes som modeltekst for elevernes dialoger.
Spørgsmål-svartyper kan differentieres på flere niveauer, eksempelvis:

                                                                         

Spørgsmål   

Tu aimes voyager ?

Svartype 1       

Oui, j’aime voyager

+ Svartype 2       

+ Svartype 3

Tu aimes voyager ?

Oui, je vais voyager

par le train

 

Tu aimes voyager ?

Oui, je vais passer

quelques jours

au bord de la mer

Aimes-tu  voyager ?

Évidemment et

je fais souvent mes valises

parce que ma grand-mère habite en France

Tu connais le Canada ?

Bien entendu

 

 

As-tu des projets pour les vacances ?

Pas encore

 

 

Qu’est-ce que tu vas faire maintenant ?

Je vais partir

en vacances

 

 

2. Under-fasen
Eleverne kan herefter udarbejde deres PowerPoint i par. De kan bruge indsamlede materialer fra hele forløbet, og de kan indtale deres dialog ved hjælp af de netop øvede chunks. Læreren kan indgå som sproglig vejleder, give løbende evaluering og stille yderligere ordforråd og hjælp til sætningsopbygning til rådighed, eventuelt via henvisning til ordbøger og grammatiske hjælpemidler.
 

3. Efter-fasen
Aktiviteten kan afsluttes med, at eleverne fremlægger deres PowerPoints, og der evalueres, hvilket beskrives nærmere i afsnittet ”Evaluering”.

 

Evaluering

 I forbindelse med præsentationerne af deres PowerPoints kan alle elever få en summativ evaluering på deres præsentation i forhold til deres anvendelse af chunks, deres sætningsopbygning af henholdsvis spørgsmål og svar og deres intonation.  

Der kan efter gennemførelsen af hele forløbet sættes fokus på spørgsmål som:

 • Var de opstillede chunks, ord og sætninger relevante og dækkende for emnet?
 • Hvordan kan elevernes PowerPoint-præsentationer anvendes i kommende emnearbejde?
 • Fik jeg integreret arbejdet med de grammatiske områder i en anvendelsesorienteret kontekst?
 • Fik jeg stilladseret eleverne tilstrækkeligt gennem min feedback og i den afsluttende summative evaluering?
 • Hvilke sproglige krav kan jeg opstille i det kommende emnearbejde i relation til elevernes aktive arbejde med sprog- og kulturproduktion?

 

Kreditering

Aktiviteten er udviklet af Annette Søndergaard Gregersen, underviser i fransk på læreruddannelsen, Københavns Professionshøjskole.


Gregersen, A. S. (2018). Planlægning og evaluering – det gode undervisningsforløb. I Daryai-Hansen, P., Gregersen, A.S., Jacobsen S.K., Von Holst-Pedersen, J., Svarstad, L.K. og Watson, C. (red.) Fremmedsprogspædagogik. København: Hans Reitzels Forlag, 125-144.

Gregersen, A.S. (2017). Flersproget og flerkulturel didaktik, interkulturel undervisning og læring. I Gregersen, A.S. (red.) Tidlig sprogstart i skolen. Frederiksberg: Samfundslitteratur, 100-120.

Undervisningsministeriet (2019) ”Fransk faghæfte 2019”. emu.dk (24. 5. 2020) https://emu.dk/sites/default/files/2019-08/GSK-Fagh%C3%A6fte-Fransk.pdf


Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.