Artikel

Supplerende undervisning i dansk som andetsprog

Dansk som andetsprog (DSA) er et fag i folkeskolens fagrække. Supplerende undervisning i DSA gives til tosprogede elever, som er i stand til at deltage i den almindelige undervisning i klassen.

Den supplerende undervisning i dansk som andetssprog (DSA) er dermed beregnet for elever, som har sproglige forudsætninger for at kunne deltage i den almindelige undervisning i klassen, men som alligevel har behov for undervisning i DSA.

Undervisningen tilrettelægges under hensyn til Fælles Mål for de enkelte fag og obligatoriske emner, herun­der de sproglige mål i fagene, samt Fælles mål for faget DSA – supplerende, som koordineres tæt, så elevernes dansktilegnelse finder sted samtidig med den faglige udvikling.

 

Omfang og varighed

Omfanget af den supplerende undervisning i DSA og den forventede varighed heraf fastsættes ud fra elevens behov.  Elevernes fremgang i under­visningen må derfor evalueres regelmæssigt med henblik på en vurdering af, om undervisningen bør fortsætte eller ophøre.

Det er endvidere vigtigt at være opmærksom på, at nogle to­sprogede elever gennem skoleforløbet kan have et tilbagevendende behov for supplerende støtte i DSA - for eksempel ved introduktionen af nye fag.

 

Organiseringsformer

I en undersøgelse af den danske folkeskole peger OECD på, at det er en uhensigtsmæssig løsning, at tosprogede elever er nødt til at udeblive fra timer i andre fag for at drage nytte af den ekstra hjælp i DSA.

Undervisning i DSA gives derfor først og fremmest som en integreret del af den almindelige undervisning i klassen. Denne undervisning kan efter bekendtgørelsens § 3, stk. 1, organiseres på to måder;

  1. som en dimension i den almindelige undervisning, eller
  2. på særlige hold eller som enkeltmandsundervisning.

Kan supplerende undervisning i DSA ikke alene gives som en integreret del af undervisnin­gen, gives den også som særskilt undervisning i tiden til understøttende undervisning eller uden for almindelig undervisningstid, så eleverne ikke går glip af den undervis­ning i fagene, der finder sted i klassen, jf. bekendtgørel­sens § 3, stk. 2.

Kun hvis en elev ikke vil få tilstrækkeligt udbytte af at deltage i den almindelige undervisning i klassen, selv om der ydes støtte i klassen, gives den supplerende un­dervisning i DSA i visse fag eller dele af et fag parallelt med den almindelige undervisning, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 3

 

En model for forskellige organiseringsformer

På baggrund af reglerne om supplerende undervisning i DSA er organisering af faget fastsat efter nedenstående model, hvor elever kun tages ud af klassens undervisning (i fagene) i det om­fang, det er absolut nødvendigt.

Afhængig af den enkelte elevs sproglige forudsætninger på dansk kan supplerende undervisning i DSA såle­des organiseres på flere måder, og de forskellige niveauer kan kombineres på flere måder, alt efter hvad der er mest hensigtsmæssigt for eleven på et givent tidspunkt.

Denne trekant viser, hvordan undervisningen i dansk som andetsprog kan organiseres.
© Børne- og Undervisningsministeriet

 

Inspiration

Et godt redskab til viden og vejledning til organisering af undervisningen i DSA - basis fås i Børne- og Undervisningsministeriets vejledning, som findes her: Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever (uvm.dk) 

Bekendtgørelse: Find bekendtgørelsen her (emu.dk)

Se også denne artikel med praksiseksempler på organisering af undervisningen: Tilrettelæggelse og organisering af dansk som andetsprog - supplerende (emu.dk)

 

Kreditering

Artiklen er udviklet af læringskonsulenterne i dansk som andetsprog

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.