Forløb

Analyse af digitale artefakter - fra teknologianalyse til konsekvensvurdering

Forløbet styrer primært mod træning i at finde værdien af et digitalt artefakt, Desuden skal eleven kunne vurdere, hvordan et artefakt kan skabe ændrede arbejdsgange eller optimering af arbejdsopgaver.

Målgruppe: Erhvervsinformatik på C niveau inden for de merkantile uddannelser.
Tidsforbrug:  ca.12 timer a. 60 min + elevens egen studietid og fremlæggelser.

Formål og faglige mål

Formålet med materialet er at synliggøre elevens rolle som privatperson, medarbejder og borger i forhold til digitale artefakter. Specielt vigtigt er det, at eleven bliver i stand til at konsekvensvurdere artefakter og ny teknologi, og dermed skabe værdi for den virksomhed, de kommer til at arbejde for.

Der arbejdes med følgende faglige mål: (1 & 3) ”Undervisningens mål er, at eleven:”

 1. kan handle med dømmekraft i komplekse professionelle situationer og vurdere digitale artefakters betydning for arbejdsgange, arbejdets organisering, organisationen og for samfundet.
 1. kan i en erhvervsfaglig kontekst analysere et digitalt artefakts forudsætninger, indstillinger, funktionalitet samt intenderet brug.

(Vær opmærksom på, at eleven senere under punktet ”Erhvervsrettet digital udvikling” skal udarbejde forslag til forbedringer eller redesign af det digitale artefakt eller brugen af dette!)

Forløbet er et eksempel på, hvordan et forløb med fokus på kompetenceområdet digital myndiggørelse. (Analyse af digitale artefakter)  kan gribes an og gennemføres. 

Følgende kernestof dækkes:
Teknologianalyse, Formålsanalyse, Brugsstudier, Konsekvensvurdering og – muligheder og potentialer.

 

Planlængning/overvejelser

Se først videoen, hvor Henrik Nørgård introducerer inspirationsmaterialet og fortæller om analyse af digitale artefakter og cybersikkerhed på det merkantile område.

Forløbet har til formål at gøre eleven opmærksom på værdien af digitale artefakter, både brugen heraf, og muligheder der kan opstå ved brug af dette artefakt. Desuden skal eleven kunne vurdere hvordan dette artefakt kan skabe ændrede arbejdsgange eller optimering af arbejdsopgaver.

Den viden eleven opnår i arbejdet med forskellige artefakter, skal bruges som udgangspunkt til at eleven kan konsekvensvurdere det enkelte artefakt.

Eleven skal forholde sig kritisk til, hvilken værdi der kan skabes ved implementering af dette artefakt i en given virksomhed, eller slutteligt, hvad virksomheden ikke opnår, hvis der fortsættes uden implementering.

Materialet bygger på relevante artefakter fx:

 • Coop app
 • IKEA app
 • Garmin Connect
 • endomondo
 • TIER
 • Google Home
 • Too Good to go
 • MobilePay
 • Google Ads
 • Google Analytic
 • og brugen af Beacon.

Men du er velkommen til at undersøge om der er aktuelle cases, som giver en god indgangsvinkel til forløbet (søg fx via danskerhverv.dk på Digital udvikling, og find her helt aktuelle cases og benyt disse i relevante pptx. som reference.)
 

Emnet styrer primært mod træning i at finde værdien af et digitalt artefakt, men der kan også være fokus på etiske dilemmaer. Tag gerne udgangspunkt i artikler og undersøgelser, hvor eksperter og branchefolk udtaler sig om artefakters betydning. Hvis det på nogen måde er muligt, er det en god ide at tage udgangspunkt i elevens egne erfaringer og oplevelser i forbindelse med digitale artefakter, inddrag i opgavebesvarelser og fremlæggelser.

 

 

Forløbets opbygning

Forløbet strækker sig over ca. 12 timer a. 60 min og er opbygget af nedenstående lektioner/moduler. Derudover er der en række aktiviteter som eleven med fordel kan undersøge/arbejde med på egen hånd efter skoletiden.

Forløbet er opbygget således at eleverne først får kendskab til, hvad det vil sige at skulle analysere et digitalt artefakt. Når eleverne ved at deres analyse ender med en konsekvensvurdering af det konkrete artefakt, møder eleverne forskellige artefakter, og her er fokus flyttet til, at eleverne både for kendskab til artefaktet, og selvstændigt kan lave denne konsekvensvurdering.
 

Du kan lade dig inspirere af forløbet, PowerPoints med lærervejledning, opgaveark og øvrigt materiale og  justere, så det giver mening for dig og din klasse.

Forløbet har følgende lektioner/moduler, som alle er angivet med ca. tid for gennemførelse: (opgavetid fremgår også i de forskellige PP).

 

A. Introduktion - Analyse af digitale artefakter

 

B. Beacon - databasebaseret butiksindretning

 • B1) Digitalt artefakt Beacon PowerPoint
  • Læreroplæg og klassesamtale (90 min)
  • Lav en konsekvensvurdering af Beacon. Opgaven og links til materialer fremgår på slide nr. 7 i PowerPoint. Der afsættes ca 120 min til opgaven. 
  • Fremlæggelser (20 min).

 

C. Google Ads

 • C1) Digitalt artefakt Google – ADS PowerPoint (Google Adwords)
  Der er to opgaver i dette PowerPoint.
  • Læreroplæg og klassesamtale (60 min).
  • Opgave A) Lav en konsekvensvurdering af Google-Ads. Slide nr. 6 i PowerPointen (30 min),
  • Opgave B) Slide nr. 7 i PoerPointen (60 min).
  • Fremlæggelser 20 min.

 

D. Google Analytics

 • D1) Digitalt artefakt Google Analytics!  (60 min),
  Der er lærervejledning og to opgaver i denne PowerPoint, en kort opgave på tredje sidste side, og en længere på anden sidste side.
  Eleverne skal i denne opgave lave en konsekvensvurdering af Google Analytics
  • Opgave A) 30 min,
  • Opgave B) 60 min.
  • Fremlæggelser 20 min.

 

E. Evaluering

Der lægges vægt på den formative feedback, hvor eleven (eller gruppen) får feedback på deres arbejde via samtale med underviseren eller i plenum, hvor hele klassen inddrages.

 • Eleven skal kunne konsekvensvurdere digitale artefakters betydning for arbejdsgange, den enkelte virksomhed og samfundet.
 • Eleven skal kunne analysere digitale artefakters funktionalitet og betydning.

Begge dele opnås ved gennemgang af de medfølgende PowerPoint.

 • Der gives feedback på de afleverede præsentationer (evt. PowerPoint), og eleverne præsenterer senere i forløbet deres arbejde for klassen.
 • Der evalueres på fremlæggelsen (og hvordan gruppen har arbejdet med feedbacken) og elevernes evne til at formidle/præsentere.
 • Opgaven indgår i elevens eksamensportfolio (Udvælg fx sidste opgave (Opgave B (Konsekvensvurdering af Google Analytics) fra PowerPoint D1) og lad denne opgave være en fordybelsesopgave).

Der kan også med fordel laves quizzer med summativ- eller Peer feedback, hvor den enkelte elev kan få feedback på egen præstation. Tiden til quizzer kan ligge i elevens egen studietid.

 

Perspektivering

Arbejdet med digitale artefakter bruges til at gøre eleven i stand til, at vurdere et artefakts værdi for en virksomhed. Aktuelle sager inddrages, eller hvis elever oplever emner undervejs i forløbet, der passer i emnet digitale artefakter.

 

Elevens egen studietid

Eleverne kan med fordel opfordres til at bruge tid på følgende materiale i sin egen studietid:
Aktuelle emner, der netop er fremme i flere medier. (find de helt aktuelle emner og henvis URL til eleverne!)

 

Kreditering

Udarbejdet af Henrik Nørgaard Campus Vejle

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.