Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Samarbejdet skal bidrage til, at barnet får en god og tryg opvækst.

 

Forskning

Forskning viser, at et trygt og stimulerende hjemligt miljø udgør det vigtigste element i barnets trivsel og læring. Alle børn skal have mulighed for at klare sig godt i livet. Derfor er det vigtigt, at forældresamarbejdet ikke begrænser sig til sociale arrangementer, men også handler om at fremme barnets trivsel, dannelse, udvikling og læring på tværs af dagtilbud og hjem.

Forskning viser også, at samarbejdet mellem forældre og dagtilbud har stor betydning for det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet og for gode børnefællesskaber.

 

Det eksisterende forældresamarbejde

Samarbejdet om barnets trivsel, dannelse, udvikling og læring kan ske gennem det forældresamarbejde, der allerede finder sted i dagtilbuddet. Fx:

  • forældremøder
  • dagtilbud-hjem-samtaler
  • hente-bringe-situationer
  • sommerfester
  • julearrangementer
  • fællesspisning

Herudover foregår en stor del af forældresamarbejdet gennem de formaliserede forældrebestyrelser.

 

Forventningsafstemning

Dagtilbuddet skal sammen med forældrene afstemme forventningerne til hinanden i forhold til både det individuelle og det mere generelle forældresamarbejde.

Med forældresamarbejde forstås netop et samarbejde, hvor både dagtilbud og forældre har et ansvar. Forældrenes ansvar består bl.a. i at holde sig orienterede og bakke op om det arbejde, der foregår i dagtilbuddet i forhold til barnets og børnegruppens trivsel og læring. Dagtilbuddets ansvar er at inddrage forældrene i arbejdet med den pædagogiske læreplan.

Det betyder bl.a., at dagtilbuddet skal inddrage forældrebestyrelsen i både udarbejdelsen af og opfølgningen på den pædagogiske læreplan. Det betyder også, at dagtilbuddet skal være i løbende dialog med forældrene om barnets trivsel, læring, dannelse og udvikling og om, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter dette.

Forældre er forskellige. Forældresamarbejdet skal derfor differentieres og baseres på lokale traditioner, ønsker, forældregruppen og den enkelte families behov.

 

Vejledning af forældre

Dagtilbuddet kan med udgangspunkt i de enkelte familiers behov og ønsker vejlede forældre om, hvordan de kan bidrage positivt til barnets læring og udvikling. Det kan fx være ved at:

  • læse højt for barnet
  • synge med barnet
  • inddrage barnet i aktiviteter
  • tale med barnet om alt det, forældre og barnet foretager sig i og uden for familien.

Herigennem udvikler barnet sit sprog og forståelse for verden og udvider sin erfaringsverden ved at stille spørgsmål, undre sig og gøre sig erfaringer.

 

Ministeriets inspirationsmateriale

Forside til Kort om forældresamarbejde

Ministeriets øvrige udgivelser

filmrulle
Pige på legeplads
Sprogpakken logo
Pige i hængekøje med opslået bog

Viden og inspiration

filmrulle
Pædagog med forælder og barn
Forside til Forældresamarbejde om børneperspektiver
Podcastsymbol
forsiden til vidensportal.dk