Eksempel fra praksis

Fra summativ til formativ evaluering

Da Jesper og hans kollega Line overtog en ny klasse besluttede de at afprøve noget, der for dem var helt nyt. De begyndte blandt andet at arbejde med løbende feedbackloops understøttet af software-programmer.

Udvikling af en formativ evalueringskultur

Om Jesper og Absalonskolen

Jesper er matematikvejleder og lærer på Absalonskolen i Holbæk. Han har været lærer i snart 40 år.

Absalonskolen har ca. 700 elever fra børnehaveklasse til 9. klasse.

Jesper, der er lærer og matematikvejleder på Absalonskolen i Holbæk, og hans kollega Line overtog for to år siden en ny udskolingsklasse. De har siden samarbejdet om at skabe en formativ evalueringskultur i klassen med fokus på mål for læring og feedback frem for deres tidligere fokus på summativ brug af test og fokus på præstationer. For Jesper er målet et mere opmærksomt blik på den enkelte elevs udvikling og generelle faglige udfordringer.

Jesper og Line underviser ikke sammen, men de samarbejder omkring alt, der har at gøre med evaluering af eleverne. Og for Jesper er det afgørende, at han har haft sit tætte samarbejde med Line om at udvikle sin evalueringspraksis: 

 

”Du kan jo godt have nogle tanker og gøre dig nogle erfaringer, men du kan ikke gøre det alene. Vi er et makkerpar og et team, der er enige om, hvor vi skal hen.”

 

Det har imidlertid ikke været ligetil for Jesper at vænne sig til at bedrive evaluering på en ny måde, og han vurderer, at omstillingen har krævet tid, vilje og omtanke. På spørgsmålet om, hvad, der har været mest udfordrende ved at udvikle en formativ evalueringspraksis, svarer han:”At tænke på en anden måde. (…) Det har været en lang proces.”

 

Feedbackloops og kollaborativ kommentering

Med ønsket om at udvikle en aktiv og nysgerrig evalueringskultur benytter Jesper sig af en række konkrete evalueringsværktøjer. Blandt andet bruger han feedbackloops og software-programmer til kollaborativ kommentering og noteskrivning, hvor lærer og elev kan kommentere og forholde sig til hinandens kommentarer.

 

Feedbackloops

Feedbackloops er en cirkulær arbejdsproces, hvor eleven bliver ved med at forbedre sit arbejde på baggrund af tilbagemeldinger fra læreren eller andre. Bevægelsen fra arbejde til feedback til arbejde skaber et loop, hvor eleven lærer noget fra gang til gang.

 

Jesper fortæller følgende om et forløb med feedback til en elev i 7. klasse: ”Hun afleverede første gang, hvilket jeg så læste igennem. Så sagde jeg til hende, at hun skal arbejde på at lave afsnit. Så snakker vi lidt om, hvad afsnit er, og så går hun hjem og arbejder med det. Så spørger hun: ”Er det okay nu?” Så kommer jeg med nogle flere forbedringsforslag, hun skal arbejde med.”

Jesper forklarer, at enhver skriftlig aflevering indgår i, hvad han kalder ”en forhandling” om det endelige produkt mellem eleven og ham som lærer. Eleven får feedback på sin opgaveløsning samt nogle konkrete ændringsforslag og bliver så opfordret til at aflevere igen, når opgaven er gennemarbejdet med afsæt i feedbacken. Den måde at arbjede på minder om evalueringsredskabet Det grønne ark.

Find Det grønne ark og andre evalueringsredskber her.

I den forbindelse bruger Jesper et kollaborativt skriveprogram til at holde øje med, hvor eleven er i sin proces og give dem kommentarer direkte i deres arbejdsdokument. Det giver Jesper mulighed for konstant at have blik på, hvor eleven er, og hvad eleven har brug for, men også på, at eleven altid får konkret feedback på det, eleven har lavet.

Få alle med ved brug af fleksible deadlines

Udgangspunktet for at kunne give elever feedback på skriftlige produkter er naturligvis, at de rent faktisk afleverer et produkt. For at imødekomme dette har Jesper god erfaring med at anvende afleveringsperioder på omkring en uge frem for afleveringsfrister på specifikke dage og klokkeslæt.

 

Styr på opfølgning med effektiv notatteknik

Det er i Jespers øjne nødvendigt at opnå et autentisk billede af alle elevers faglige niveau samt at evaluere dette, hvis man som lærer ønsker at skubbe og hjælpe eleverne bedst muligt. Jesper fortæller, at det dog kan være svært at holde styr på de mange forskellige små evalueringer af observationer og opgaver: ”Jeg skal lige minde mig selv om at skrive det ned. Systematikken volder mig nogen gange lidt problemer.”

Den formative feedbackkultur stiller med andre ord krav til læreren om at dokumentere og systematisere de mange forskellige indtryk, læreren får af elevernes niveau og udvikling. Til at systematisere indblikket i elevernes læring anvender Jesper den systematiske noteteknik, Cornell Notes.

Øverst på notearket anfører eleven det overordnede spørgsmål, som Jesper har formuleret ud fra målet for den pågældende undervisningslektion eller -forløb. Nedenunder beder han eleverne notere de vigtigste pointer fra undervisningen. Jesper følger løbende med i, hvad eleverne noterer, og på den måde får han et indblik i, hvad eleverne får ud af hans undervisning, og hvor der er behov for at rette fokus hen til næste undervisningsgang.

Læs mere om Cornell Notes på Cornell Universitys hjemmeside (engelsk).

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.