Artikel

Mediefag - Inspiration til virtuel undervisning

Nedenstående giver inspiration til valg af digitale ressourcer og didaktisk planlægning af virtuel undervisning i mediefag.

Den virtuelle undervisning kan tilrettelægges på mange måder – i grupperum og klasserum, hvortil der kommer mulighed for individuel vejledning/respons.

I tilrettelæggelsen af den virtuelle undervisning skal det medtænkes, om læreren er online samtidig med eleverne eller om man er tidsmæssigt forskudt. Om eleverne arbejder individuelt eller i online-par/-grupper (eller andet) og hvordan kommunikationen mellem læreren og eleverne skal foregå. 

 

Generelle råd

 • Se om noget af undervisningen kan tilrettelægges udendørs, så eleverne får mere variation i deres skoledag og får mulighed for at røre sig. Mindre produktionsøvelser, hvor fx filmiske virkemidler, FEMO-principper eller dramaturgiske begreber skal optages på elevernes egne smartphones/kameraer, kan sagtens laves exteriør. Der kan også arrangeres walk and talks, hvor elever i par fx facetimer med hinanden mens de drøfter mediefaglige spørgsmål. Eleverne kan individuelt tage på fotoshoot, hvor de finder spændende locations, fotograferer dem og uploader til en fælles platform (fx padlet) sammen med adressen og en beskrivelse af, hvad en pågældende location vil være velegnet til (genre, situation o.lign.) – med fælles opsamling og evaluering efterfølgende. Små manuskriptskrivningsøvelser, besvarelser af spørgsmål mm, fx i par eller mindre grupper, kan også sagtens løses udendørs, hvis vejret tillader det.
   
 • Læreren kan med fordel selv lave de samme praktiske øvelser som eleverne – jf. ovenfor – og fremlægge sin egen praksis/løsning sammen med dem for at skabe en lidt mere uformel stemning og styrke relationen til eleverne.
   
 • Brug mulighederne for forskellige former for peer-feedback til yderligere at understøtte det faglige og sociale fællesskab i klassen/på holdet, eller lav mere uformelle fremlæggelser mellem grupperne. Det er nemmere at få flere i tale, når det foregår i mindre grupper.
   
 • Klassens sammenhold har det svært, når alle sidder hver for sig derhjemme. Man kan prøve at styrke sammenholdet ved at tilføre det faglige et mere socialt, underholdende eller interessebetonet element fx i form af virtuel frokost i grupper, hvor eleverne taler om det de har lyst til, eller med quiz’er, hvor eleverne i grupper udformer faglige spørgsmål til hinanden med nogle valgmuligheder. Man kan også organisere gruppearbejde, hvor eleverne individuelt eller i grupper skal forberede og fremlægge et oplæg for hinanden om et selvvalgt mediefagligt emne, som eleven/gruppen finder interessant. Der kan indlægges benspænd fx om brug af begreber, aktualitet eller en bestemt historisk periode.

 

I forbindelse med mediefags teoretisk-analytiske del

Eleverne kan – individuelt eller i online-par eller -grupper - udarbejde oplæg, lave præsentationer af teoretisk stof og analysere (uddrag af) film, serier, nyere medieformer, fx ved at:

 • Udarbejde powerpoint, der gennemgår hovedpunkter i eller besvarer spørgsmål til en teoretisk lærebogstekst, mediefaglig artikel eller en medieproduktion (fx med inddragelse af frameshots).
   
 • I en podcast, en vodcast, TED-talk, mundtligt (fx via Skype) eller skriftligt redegøre for centrale elementer/faglige hovedpointer/mulige kontekster i et teoretisk-analytisk forløb.
   
 • Lave en ’klassisk’ skriftlig opgave, fx med analyse af et citat, præsentation af en genre el.lign.
   
 • Lave et videoessay, hvor citatanalysen trænes, evt. med henblik på brugen og effekten af de filmiske og dramaturgiske virkemidler. Hertil kan knyttes krav om at sætte citatet i perspektiv til selvvalgt kontekst. Eleverne kan fremlægge, diskutere og evaluere citatanalysen for hinanden. Evt. kan citatet vælges med baggrund i et tidligere gennemgået forløb. Videoessays kan vurderes af læreren og/eller der kan gives peer-feedback.
   
 • Arbejde med faglige begreber – såsom filmiske virkemidler, dramaturgiske greb, genrekarakteristika - der kan styrke elevernes citatanalyse. Hertil kan evt. benyttes frameshots eller begrebskort.
   
 • Se og analysere en filmklassiker - med fokus på mediefaglige metoder. Vælg sammen med klassen en rigtig filmklassiker – og arbejd med den: Analyse, historie, instruktør, produktion mm. Anlæg forskellige metoder i læsningen af filmen. Klassikerforløbet kan udbygges med næranalyse af citater (individuelt eller i grupper).
   
 • Påbegynde et mikro-forløb med fokus på korte medieproduktioner, fx titelsekvenser, musikvideoer, reklamer, branded content. Klassen kan inddeles i grupper, der står for at præsentere hver sin genre, vise eksempler og fremlægge analyser.
   
 • Se og diskuter et eller flere videoessays fra 16:9.dk - http://www.16-9.dk/kategori/media/. Evt. kan eleverne selv i mindre grupper vælge et videoessay, fremlægge dets centrale pointer og illustrere dem med nedslag i videoessayet for resten af klassen.
   
 • Arbejde med medieteori – pluk fx fra de skitserede forløb på emu: https://emu.dk/stx/mediefag/teori-og-analyse

 

I forbindelse med mediefags praktiske del

Eleverne kan – individuelt eller i online-grupper - fx:

 • Idegenerere og udforme synopsis, moodboard, manuskript og/eller storyboard til en mindre medieproduktion eller delprodukter (fx et interview, et anslag).
   
 • Lave små klippeøvelser.
   
 • Optage dummies af indstillinger/scener (i fotos eller levende billeder), der er med i den kommende produktion eller den planlagte eksamensproduktionen, som ikke skal realiseres, (fx det gode interviewbillede, eksempler på billedkompositioner mm.) på smartphone.
   
 • Producere små minutlange selvportrætter, der optages hjemme og redigeres på smartphone eller iPad, fx som Lommefilms ”Jeg er …” - Lommefilm eller human postcards - https://www.humanpostcards.com.
   
 • Udarbejde distributions- og lanceringsplan til den produktion, grupperne er i gang med eller netop har afsluttet. Hav fokus på målgrupper og brug af medieplatforme. Arbejd evt. også med etiske og ophavsretslige problemstillinger i tilknytning til produktionen.
   
 • Lave plakat til egen produktion. Husk tagline.
   
 • Producere og redigere individuelle produktioner på smartphones. Fremlæg produktionerne og få peer-respons.
   
 • Finde klassens/holdets tidligere elevproduktioner frem, og lade den ’gamle’ gruppes medlemmer hver klippe en trailer på baggrunden af den. Se og diskuter de forskellige resultater.

 

Digitale ressourcer - idekatalog

Der findes en lang række relevante online-ressourcer og platforme, som underviseren i mediefag kan anvende. Nedenstående er blot eksempler og anvendelsen af dem afhænger af længden af den periode, som den virtuelle undervisningen skal tilrettelægges efter. 

 

Eksempler på digitale ressourcer til brug i mediefag

– både i forbindelse med teori-analyse og praktisk arbejde

 • Præsentationsværktøjer, som fx Powerpoint, Prezi og Padlet.
   
 • Screencasts, som fx Screencast-O-Matic.
   
 • Optagelse af levende billeder/lyd, som fx podcast, vodcast, TED-talk, fotografi evt. vha. smartphone eller iPad. 

 

Eksempler på digitale ressourcer

- til kommunikation og respons mellem elever og mellem lærer-elev/elever

 • Peer-feed-back, evt. via peergrade.io
 • GoogleDocs
 • Skriftlig feedback/kommentarer
 • Mundtlig feedback via fx Skype, Messenger, Facetime o.lign.

 

Disse responsforslag kan selvfølgelig kombineres, så peer-feedback evt. bruges indledende, at eleven/gruppen efterfølgende arbejder videre, og derefter får lærerrespons. 

Udover anvendelse af i-bøger, kan der peges på følgende eksempler på hjemmesider, der er oplagt at inddrage i den virtuelle undervisning i mediefag – dels til brug for det teoretisk-analytiske arbejde, dels til inspiration og tilrettelæggelse af det praktiske arbejde:

 • ekkofilm.dk (herunder Ekko Shortlist)
 • filmcentralen.dk
 • mitcfu.dk
 • 16-9.dk
 • humanpostcards.com
 • everydayprojekt.dk
 • lommefilm.dk
 • filmlinjen.dk
 • screencast-o-matic.com

 

Der er flere ideer til ressourcer her

 

Udarbejdet af fagkonsulenten

Mimi Olsen

Fagkonsulent

Direkte tlf.: +45 22269164

E-mail: mimi.olsen@stukuvm.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.