Artikel

Tysk - Inspiration til virtuel undervisning

Her finder du forslag til digitale ressourcer og inspiration til planlægning af undervisning.

Digitale ressourcer

Underviserne i tysk kan tilgå en lang række digitale platforme og online-hjælpemidler, som kan anvendes i undervisningen. Der findes en række relevante digitale ressourcer, der vil kunne bruges i forbindelse med virtuel undervisning i tysk. Nedenstående er blot eksempler, og de enkelte ressourcers anvendelighed afhænger af længden af den periode, som den virtuelle undervisning skal tilrettelægges i.

IT i undervisningen var bl.a. emne på FIP-kurserne i tysk i marts 2019, og en nærmere præsentation af og vejledning til en række af nedenstående digitale ressourcer kan tilgås via følgende link fra kurset om It i tyskundervisningen.

 

Generelle ressourcer

Restudy indeholder en række ressourcer, der vil kunne anvendes i forbindelse med virtuel undervisning i tysk, herunder en række undervisningsvideoer. Det primære fokus er på fagets grammatiske dimension.

LearningApps indeholder interaktive opgaveskabeloner. 

 

Mundtlige præsentationsværktøjer

Flipgrid

Videomail

Vocaroo

Screencast-o-matic

Skriftlige præsentationsværktøjer

Mindmup 

Padlet

Mentimeter

 

Didaktisk planlægning 

Formen på et virtuelt undervisningsforløb afhænger af en række didaktiske valg og forudsætninger. For at eleverne kan få et godt udbytte af undervisningen, kræver det stilladsering og løbende vejledning og feedback undervejs fra læreren.

Nedenfor finder du eksempler på virtuel undervisning i tysk. 

 

Forløb og projektlignende forløb

Virtuel undervisning kan tilrettelægges som et projektforløb/projektlignende forløb, hvor eleverne arbejder individuelt eller i virtuelle grupper (f.eks. i samarbejdsdokumenter som Google.Docs, Padlet og via Skype eller tilsvarende).
Eleverne kan udarbejde og besvare problemstillinger, der har relation til det emne/de tekster, der arbejdes med i undervisningen. Læreren fungerer som virtuel vejleder undervejs. Det vil være en god ide, at læreren fastholder eleverne undervejs, f.eks. gennem virtuelle møder med eleverne eller gennem løbende aflevering af produkter. Produkterne kan være skriftlige eller mundtlige – sidstnævnte f.eks. i form af lydfiler med elevens fremlæggelse eller screencasts med elevens præsentation af projektet.  

 

Skriftlige opgaver og mundtlige præsentationer

Arbejdet med den skriftlige dimension fungerer både som led i træningen af de kommunikative færdigheder og som selvstændig disciplin, og en del af de skriftlige opgaver stilles i tilknytning til emnelæsningen. Eleverne kan bruge opgaverne som baggrund for repetition af emnerne i forbindelse med den mundtlige prøve. 

 

Elever i 3g kan arbejde med delopgaver eller hele opgaver fra de skriftlige prøver i tysk. Opgavesættene ligger på www.prøvebanken.dk, og læreren kan downloade opgaverne og dele dem med eleverne.

Læreren kan give virtuel vejledning undervejs og kan give eleverne virtuel feedback – enten skriftligt eller mundtligt over Skype eller lignende.

 

Elever i 2g kan arbejde med eksamenslignende tekster og opgavetyper, der kan træne den mundtlige prøveform. Disse opgaver kan afleveres løbende. Læreren kan give virtuel vejledning undervejs og kan give eleverne virtuel feedback – enten skriftligt eller mundtlig, over Skype eller lign. 

 

Elever i 1g kan arbejde skriftligt i tilknytning til de tekster, de læser eller med mindre projektopgaver, som stilles digitalt. Eleverne kan aflevere mundtlige og/eller skriftlige besvarelser af opgaverne. Læreren kan give virtuel vejledning undervejs og kan give eleverne virtuel feedback – enten skriftligt eller mundtligt over Skype eller lign. 

 

Den mundtlige dimension

Den mundtlige dimension kan trænes i forbindelse med afleveringsopgaver og præsentationer som beskrevet ovenfor. Herudover kan man give eleverne forskellige opgaver, som de kan besvare mundtligt, i par eller i grupper. Man kan forestille sig, at eleverne f.eks. taler sammen i par og rapporterer til læreren om emnet eller optager samtalen. Endvidere kan man i forbindelse med oparbejdning af ordforråd lade eleverne udarbejde gloselister til hinanden eller gøre brug af mange af de digitale værktøjer, der er til rådighed, som f.eks. quizlet.

 

Materialer

Materialer, der kan tilgås digitalt:

På siden https://www.projekt-gutenberg.org/ ligger en lang række tyske tekster, som ikke længere er underlagt copyright, bl.a. Grimms Märchen.

På Goethe-Instituttets hjemmeside ligger der også materialer, der kan anvendes i tyskundervisningen.

Deutsche Welle

LeMO  – Lebendiges Museum Online

Planet Wissen

CFU

Vorleser.net - her ligger en række lydbøger med tekst og lydfil.

 

Udarbejdet af fagkonsulenten

Bente Hansen 
E-mail: Bente.Hansen@stukuvm.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.