Artikel

Kemi - Inspiration til virtuel undervisning

Her finder du inspiration til planlægning af undervisning og digitale ressourcer.

 

Digitale ressourcer 

Der findes mange forskellige programmer. Herunder angives blot eksempler på IT-værktøjer, der kan anvendes til virtuel undervisning.

Som underviser kan man vælge programmer, hvor eleven producerer noget. Fx PowerPoint, Podcast/Vodcast, Screencast, Excel, YouTube, Wikipedia. Der er flere ideer til ressourcer her (forskelligt niveau).

Derudover kan man lade eleverne arbejde med at blive bedre til at benytte forskellige programmer. Det kunne fx være Excel, hvor man fx kunne lære eleverne at antallet af betydende cifre også afspejles i et funktionsudtryk eller fx CAS-værktøjer, som et redskab med anvendelse af kemisk fagsprog eller Word, ChemSketch, MavinSketch. Vejledninger til ChemSketch og MarvinSketch findes fx her. Til de øvrige programmer findes der flere instruktionsfilm på YouTube.

 

Didaktiske vinkler

Formen af forlagt undervisning afhænger meget af, hvor i kemi-undervisningen man befinder sig, og hvilket emne man arbejder med. Endvidere er der også forskel på den valgte didaktiske tilgang afhængigt af om arbejdet er samtidigt eller tidsmæssigt forskudt samt den tidsmæssige horisont. Udgangspunktet er altid at tænke didaktik, før man tænker digitale ressourcer.

Der findes nogle ibøger til kemi, som kan danne baggrund for den teoretiske baggrund i undervisningen, men man kan også benytte fysiske bøger (hvis eleverne har dem). Endvidere findes der en del film af teorigennemgang og eksperimenter på fx YouTube og Restudy.

Det er ikke nødvendigt, at lave store ændringer i forhold til en fysisk undervisning, men tænk på at de opgaver, der stilles, skal være tættere knyttet til fx læst tekst eller set film. Alle kender betydningen af grøn, gul og rød i trafiklys, dette kan overføres til opgaverne. Røde opgaver er således til de elever, der ikke behøver andet end lærebogens tekst, mens den grønne opgave støtter eleven igennem de forskellige processer i opgaveløsningen. Dette for at eleverne har mulighed for at løse opgaven uden personlig vejledning.

Der er mange muligheder for, at eleverne arbejder kollaborativt, selv om de ikke er fysisk tilstede. Fx OneNote Class Notebook, Peergrade, Teams.

 

Eksempel på en lille opgave i Peergrade

Du skal lave opgave xx fra xx og besvare den, således at man kan følge tankegangen. Opskriv formler for den specifikke udregning, inden du indsætter tal. Husk at afrunde resultatet til det rigtige antal betydende cifre.

Der er mange forskellige programmer, som kan anvendes til quiz fx Socrative, Kahoot, Quizlet, Jeopardylabs, Google Forms.

Hvordan kan der arbejdes med de eksperimentelle kompetencer?

Læreplanens krav om at elevernes eget eksperimentelle arbejde skal udgøre ca. 20 procent af fagets undervisningstid, kan meget svært gennemføres ved fjernundervisning.

Ved virtuel undervisning er der mulighed for at anvende fx YouTube til at vise demonstrationsforsøg, PhET, Det virtuelle laboratorium, på GoLabz findes ligeledes en samling af online laboratorier, interaktive undersøgelsesbaserede apps med mere. Har du selv mod på at give dig i kast med at lave nye simuleringer kan dette gøres på Graasp.

Det er også muligt at lave hjemmeforsøg, så længe det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt og følger arbejdstilsynets regler. På denne Padlet fra FIP i kemi på stx er der inspiration til hjemmeforsøg.

 

Udarbejdet af fagkonsulenten

Mette Malmqvist

Direkte tlf.: +45 33 92 50 23

E-mail: Mette.Malmqvist@stukuvm.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.