Artikel

Tyskfagets identitet og litterære metoder

Introducér eleverne for litterære analysemetoder i tysk A og B på stx, og lad dem læse den samme tekst med forskellige metodiske tilgange. Enhver tekst giver kun svar på de spørgsmål, der stilles til den.

Undersøg fortolkningsmuligheder

Ved at arbejde metodisk med læsning af fiktive tekster i tysk, vil eleverne opnå viden om fagets identitet og metode.

Tysk er et humanistisk fag. Faget tager udgangspunkt i den hermeneutiske metode, hvor man gennem analyse og fortolkning sætter fokus på processen i analysearbejdet og forståelsen. Eleven arbejder med forforståelse - tekstlæsning - og revideret forståelse.

 

Den nykritiske metode

I denne metode betragter man teksten isoleret fra andre omstændigheder. Et eksempel på nykritiske spørgsmål kan være "hvad er tekstens interne sammenhæng?", og fortolkningen ender oftest med en eksistentiel forklaring. Alle tekster kan analyseres med den nykritiske metode.

 

Den biografiske metode

Her undersøger man sammenhængen mellem liv og skrift med fokus på afsenderen. Eleverne skal her søge svar på, hvordan teksten kan forklares ud fra viden om forfatteren, hvordan hans/hendes liv er synligt i teksten, og i hvilket omfang teksten omhandler forfatterens faktiske liv.

 

Den strukturalistiske metode

Denne metode anvendes typisk til genrer som folkeeventyr, eventyr, myter og film. Man undersøger de faste og systemer og regler ud fra tanken om, at menneskers handlinger og tænkemåder er styret af grundlæggende systemer - eller kan analyseres gennem dem. Metoden er dermed en undersøgelse af, hvordan skemaer og modeller passer til teksten - eksempelvis aktant- eller berettermodellen.

 

Social- og bevidsthedshistorisk metode

Hvordan er teksten påvirket af den tid, den er skrevet i? Det er hovedspørgsmålet i denne metode. Man kan her undersøge magtforhold, klasseskel, litterære traditioner og andet. Nogle aspekter af undersøgelsen er, hvad teksten siger om datidens samfund og tænkemåder, og i hvilken litteraturhistorisk periode teksten er skrevet.

 

Ideologiske metoder

Med den ideologiske metode undersøger man de ideologiske forhold i teksten og sætter den i forhold til samfundsmæssige omstændigheder: eksempelvis magtstrukturer, køn/ligestilling eller forholdet mellem etniske grupper. Man spørger  ind til, hvordan de herskende magtforhold er synlige i teksten, og hvilken ideologi den afspejler. En undermetode er den ideologikritiske, hvor man kritiserer en teksts ideologi.

 

Diskursanalytisk metode

I diskursanalysen spørger man til, hvordan et givent emne diskuteres i en tekst: Hvilken diskurs tilhører teksten - hvilke værdier afspejles - hvilken position skriver forfatteren ud fra, og hvordan er ideologiske og kulturelle strømninger synlige?

 

Sociolingvistisk metode

Her kigger man på forbindelse mellem sproget og de sociale og kulturelle miljøer og grupper, som sprogbrugerne befinder sig i. Hovedspørgsmålet er, hvordan individer taler med hinanden og hvorfor.

 

Den komparative metode

Komparativ metode er simpel, idet man sammenligner en tekst med en anden. Her kan man undersøge temaer, skrivestil, ideologier og meget andet. Man spørger ind til, hvad de udvalgte tekster har til fælles og hvorfor. Således afdækkes, hvad der er unikt og specifikt ved de sammenlignede tekster.

 

Psykoanalytisk tilgang

Psykoanalyse er ikke en metode, men en tilgang. Her fokuserer man på psykologiske forhold i personer og miljøer i teksten, og man kan undersøge symboler, drømme, erindringer og forholdet mellem personer. Spørgsmål i denne tilgang kunne være: Hvilke livsfaser gennemlever tekstens personer? Og kan man forklare deres handlinger ud fra psykologiske teorier?

 

Kreditering

Kate Fuchs Andersen, lektor ved Alssundgymnasiet Sønderborg

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.