Artikel

Supplerende materiale til spansk i Studieretningsprojektet (SRP)

Artiklen præciserer, kommenterer, uddyber og giver anbefalinger vedrørende udvalgte dele af læreplanens tekst, men den indfører ikke nye bindende krav. Citater fra læreplanen er anført i kursiv.

Af Tine Brandt, fagkonsulent, april 2021

Studieretningsprojektet (SRP) i 3.g er den afsluttende større opgave for eleverne i gymnasiet på STX. Det er bl.a. her, de bliver målt på deres evne til at undersøge en kompleks faglig problemstilling og formulere sig i en akademisk skrivegenre. Dette dokument har fokus på, hvad der er særligt for spanskfaget, når det indgår i studieretningsprojektet. Det gælder i forhold til fagets identitet, metoder og faglige mål. For mere generelle spørgsmål henvises til læreplan og vejledning for SRP.  Der henvises i denne vejledning til vejledninger fra 2019.

Spanskfaget skal kunne se sig selv i SRP, både i opgaveformulering og besvarelse. Det betyder blandt andet, at der skal indgå tekstmateriale på spansk, som relevante metoder i spanskfaget kan anvendes på, og som yderligere muliggør, at eleven kan inddrage sin baggrundsviden fra spanskfaget i en perspektivering og diskussion. Det anbefales derfor, at opgaveformuleringen formuleres, således at eleven både understøttes i og stimuleres til at behandle det spansksprogede tekstmateriale i sin besvarelse.  Det kan være hensigtsmæssigt at vedlægge et ukendt materiale på spansk som bilag, som eleven skal inddrage i besvarelsen for derved at fastholde det sprogfaglige fokus og yderligere bidrage til, at eleven kan opfylde de relevante faglige mål i spansk.

Opgaveformuleringen er således særdeles vigtig, idet den skal sikre, at eleven i sin besvarelse kan leve op til og honorere de relevante faglige mål i spansk, og at han eller hun i besvarelsen får mulighed for at vise, at fremmedsproget indgår med relevante faglige mål i projektet.

 

Kendetegn og særtræk for spansk

Spansk beskrives i læreplanen 1.1 som et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag, der har fokus på interkulturel kommunikativ kompetence. Fagets centrale arbejdsområde er det spanske sprog. (…) Fagets arbejdsområde er sprog, kultur, historie og samfundsforhold i bredeste forstand i de spansksprogede områder. Opgaveformuleringen i SRP i spansk skal derfor stille krav til metoder, viden og kundskaber, der kendetegner faget. 

I arbejdet med kernestoffet er eleven blandt andet blevet introduceret til, hvordan man

a) analyserer og fortolker forskellige teksttyper

b) anvender det erhvervede kendskab til spansksproget kultur, litteratur, historie og samfundsforhold

c) perspektiverer viden om kultur- og samfundsforhold i spansksprogede områder til andre kultur- og samfundsforhold.

Spansk i et studieretningsprojekt vil således ofte have en analyse og fortolkning af et spansksproget tekstmateriale som projektets hovedfokus. Dette materiale kan fx indeholde temaer, der kan belyses af samarbejdsfaget, hvorved grundlaget for analysen og fortolkningen kvalificeres. Uanset tyngden af spanskfaget i studieretningsprojektet skal faglige mål være i spil – fx litteræranalyse, og en passende del af materialet skal være spansksproget. (se under Spansksproget materiale) Hvis en elev fx bliver bedt om at bedømme en bestemt begivenheds historiske betydning, skal eleven også dokumentere dette ved at redegøre for, hvordan den historiske begivenhed belyses i et spansksproget tekstmateriale.

 

Spansksproget materiale

Når spansk indgår i et studieretningsprojekt, skal der anvendes spansksproget kildemateriale, jf. læreplanen for studieretningsprojektet afsnit 4.2.3: Ved studieretningsprojekter, hvori et eller flere fremmedsprog indgår, skal en del af det anvendte materiale være på de(t) fremmede sprog. De spansksprogede kilder skal have et omfang og en tyngde i opgaven, der muliggør en evaluering i forhold til de spanskfaglige mål. Kilderne kan være fiktive tekster, fx film eller romanuddrag, der belyser en bestemt problemstilling, eller det kan være ikke-fiktive tekster, fx brevudveksling, uddrag af biografi eller artikler, der giver mulighed for sagprosarelateret tekstarbejde.

I spansk tages udgangspunkt i det udvidede tekstbegreb, hvorved alle talte såvel som skrevne tekster og artefakter kan inddrages (fx billeder, film, litteratur, musik, reklamer, symboler og taler). Rent billedmateriale kan dog ikke indgå som eneste materiale i SRP.

Spansksproget materiale kan være oversættelser til spansk fra minoritetssprog inden for de spansksprogede områder herunder fx catalansk, galicisk og baskisk oversat til spansk og oversættelser af latinolitteratur, dvs. værker skrevet på engelsk af oprindeligt spansktalende forfattere samt eventyr, sagn og legender skrevet på spansk.

Hvis film anvendes uden drejebog, citeres der direkte fra filmen (transskribering).

Der citeres relevant fra de spansksprogede kilder, dvs. at ikke blot ét men flere spansksprogede citater anvendes meningsfuldt. Citaterne skrives på spansk og kommenteres og anvendes hensigtsmæssigt i besvarelsen. Citaterne skal ikke oversættes til dansk.

Der er ikke præcise krav til omfanget og mængden af spansksproget materiale, men materialet skal have en tyngde, således at eleven kan leve op til faglige mål i spanskfaget. Det kan således være hensigtsmæssigt at vedlægge ekstra spansksproget bilagsmateriale, så eleven får mulighed for at honorere faglige mål i spanskfaget.

 

Faglige tilgange og metoder

Det fremgår af vejledning til SRP, afsnit 3, at: Faglig metode er tæt knyttet til de enkelte fag, som alle er omfattet af et fagligt mål om, at eleverne skal demonstrere viden om fagets identitet og metoder.

Spanskfaget hører til de humanistiske fag og benytter således de humanistiske fags metoder, der jf. vejledning til SRP beskrives således:

Humanistiske fags metoder: Er i første række knyttet til beskrivelse, analyse og fortolkning af kulturprodukter og af deres betydninger, intentioner og konsekvenser.

Når spansk indgår i samspil med fag fra de samfundsvidenskabelige og de naturvidenskabelige områder, vil disse områders metoder ligeledes indgå (se vejledning til SRP, afsnit 3).

 

Humanistiske metoder

Et af de faglige mål for SRP er, at eleverne skal kunne udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder. Det betyder, at eleverne skal anvende flere faglige tilgange eller metoder, uanset om SRP er flerfagligt eller enkeltfagligt. Det kræver særlig opmærksomhed at sikre dette, når eleverne arbejder enkeltfagligt eller vælger spansk og et fag med nærtbeslægtede metoder, fx et andet sprogfag, dansk eller mediefag. Eleverne kan godt anvende den samme faglige tilgang og metode i begge fag, så længe det ikke er den eneste. Det betyder, at der i det samlede projekt skal indgå mindst to faglige tilgange og metoder i arbejdet med tekstmaterialet. Den gode opgaveformulering med spansk sammen med et nært beslægtet fag vil så vidt muligt inddrage elevens forståelse af spansksproget kultur og samfundsforhold som et supplement til det tekstnære analysearbejde, da det kan bidrage til, at flere faglige metoder og tilgange bringes i spil. Eleverne kan fx forholde sig til, hvem modtageren af teksten er, hvordan teksten repræsenterer kulturområdet eller på hvilken måde den spansksprogede kultur afspejles. I SRP med dansk eller et andet sprogfag kan eleven fx vælge at kombinere en analyse af to tekster med en biografisk tilgang til samme tekster, eller med en vurdering af teksternes betydning i de respektive kulturer. En anden mulighed er at koble en sproglig næranalyse med en argumentationsanalyse.  I Vejledning til dansk i SRP findes eksempler på opgaveformuleringer med dansk og spansk, ligesom der sidst i denne vejledning gives flere eksempler på flerfaglige opgaveformuleringer med spansk.

Analysemetoder og tilgange i spansk kan være biografisk læsning af et værk, diskurs-, kommunikations-, argumentations-, sociolingvistiskanalyse samt litterær- fx nykritisk – og sproglig analyse af tekstmateriale. Se nedenstående skema med eksempler på analysemetoder:

Analysemetoder
© Børne- og Undervisningsministeriet

 

Flerfaglige og enkeltfaglige studieretningsprojekter med spansk

Spansk kan indgå meningsfuldt i SRP med alle fag, da fagets arbejde med tekster stort set altid inddrager kulturelle, samfundsmæssige og historiske forhold, der rækker ud over teksten. Hvis eleven har et andet relevant fag, der kan belyse den problemstilling, eleven ønsker at undersøge, vil det naturlige valg være at skrive SRP i to fag. Der kan dog være situationer, hvor elevens problemstilling egner sig bedst til en enkeltfaglig opgave, fx hvis opgaven har et rent grammatisk eller sprogligt fokus.

Der lægges op til, at studieretningsprojektet skrives i to fag, men Der gives samtidig mulighed for, at studieretningsprojektet kan skrives i kun ét fag på A-niveau, hvis det valgte område og den faglige problemstilling egner sig bedst til et enkeltfagligt projekt, Jf. Læreplan for SRP, stk. 4.2.1.

Det betyder, at det er en reel mulighed for en elev at skrive studieretningsprojekt i kun ét fag på A-niveau.

I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at eksaminandens evne til at foretage metodiske, tværfaglige og basale videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse med projekter og valg af indgående fag, herunder argumentation for eventuelt valg af ét fag indgår som et bedømmelseskriterium ved den mundtlige prøve, jf. Læreplanen for SRP, stk. 4.4. Det er således vigtigt at være opmærksom på, at der i enkeltfaglig SRP i spansk skal anvendes mindst to forskellige faglige tilgange og metoder, og at eleven ved den mundtlige prøve skal kunne argumentere for valg af ét fag i SRP.

Det fremgår desuden af læreplanen, at det er vejlederen, der skal foretage en vurdering af, hvorvidt et konkret projekt egner sig bedst som fler- eller enkeltfagligt projekt:  Vejlederen godkender det enkeltfaglige projekt efter en faglig dialog med eleven. Til grund for godkendelsen skal lægges vejlederens skøn af områdets og den faglige problemstillings egnethed som henholdsvis fler- og enkeltfagligt projekt samt elevens mulighed for at inddrage metodiske og videnskabsteoretiske overvejelser i projektet, Jf. Læreplanen for SRP, stk. 4.2.1.

Dette uddybes i vejledningen til læreplanen for SRP: Det er vejlederen, som afgør, om der er baggrund for, at et studieretningsprojekt kan udarbejdes med baggrund i kun ét fag. I den forbindelse er det vigtigt, at vejlederen gør sig grundige overvejelser om, hvorvidt behandling af den faglige problemstilling med udgangspunkt i kun et fag kan ske, så de faglige mål for studieretningsprojektet kan opfyldes, herunder specielt, at eleven har mulighed for at udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder, jf. 2.1. Endvidere skal eleven inddrages i overvejelserne om at benytte et eller to fag i behandlingen af det valgte område og den faglige problemstilling i studieretningsprojektet, da elevens evne til at foretage metodiske, tværfaglige og basale videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse med projekter og valg af indgående fag, herunder argumentation for eventuelt valg af ét fag indgår som en del af bedømmelseskriterierne, jf. stk. 4.4.

Hvis man som vejleder vurderer, at en konkret problemstilling egner sig bedst som et enkeltfagligt projekt, og hvis man tillige vurderer, at ovenstående krav kan opfyldes, er det en reel mulighed at godkende, at en elev skriver studieretningsprojekt i et fag på A-niveau.

 

Materiale og emne i tilknytning til undervisningen

Det fremgår af læreplanen for SRP, stk. 4.2.1, at studieretningsprojektet kan udarbejdes i forlængelse af faglig viden og metoder, som er indgået i den enkelte elevs undervisning i de(t) fag, som studieretningsprojektet omfatter. Dog kan studieretningsprojektet ikke begrænses til fagligt indhold, der allerede har indgået i elevens undervisning, idet der skal indgå faglig fordybelse i form af nyt materiale, nye faglige vinkler eller et nyt fagligt område. Det skal sikres, at der ikke kan ske genanvendelse af afsnit fra besvarelser, som tidligere er blevet afleveret og rettet. Studieretningsprojektet omfatter både det skriftlige produkt og den mundtlige prøve, og ovenstående formulering går derfor på begge dele. Det betyder, at en elev fx ikke kan anvende et værk eller en film som primært materiale i SRP, hvis store dele af tekstmaterialet er blevet bearbejdet i undervisningen. Derimod kan en elev godt arbejde med områder af faget, der er arbejdet med i undervisningen mundtligt eller skriftligt, så længe det sikres, at opgaveformuleringen rækker ud over det materiale, eleven tidligere har arbejdet med, og eleven anlægger en ny faglig tilgang på materialet. Det kan fx være, at eleven har arbejdet med et uddrag af en roman og ønsker at arbejde med den samlede roman og vælger en anden metodisk tilgang i analysearbejdet eller fokuserer analysen på andre aspekter end de centrale i arbejdet i undervisningen. Eleven skal lave henvisninger, hvis der benyttes eget tidligere bedømt arbejde. Ovenstående formulering betyder omvendt også, at et hold ikke kan arbejde med en tekst, som en af holdets elever har arbejdet med i SRP, da eksamen i SRP først afsluttes med den mundtlige prøve i 3.g.

Opgaveformulering og SRP skrives i hovedreglen på dansk

Det fremgår af læreplan for SRP, stk. 4.2.3, at SRP i hovedreglen skrives på dansk.

Studieretningsprojektets skriftlige produkt skal udarbejdes på dansk. Skolens leder kan dog godkende, at produktet helt eller delvist udarbejdes på engelsk, tysk eller spansk. Hvis et eller flere fremmedsprog indgår, kan skolens leder endvidere godkende, at det skriftlige produkt helt eller delvist udarbejdes på et af de pågældende sprog.

Som udgangspunkt udarbejdes studieretningsprojektet således på dansk. Skolen skal dog gøre eleverne opmærksomme på, at de med skolens godkendelse har mulighed for at udarbejde besvarelsen helt eller delvist på engelsk, tysk eller spansk. Det er imidlertid vigtigt samtidigt at gøre opmærksom på, jf. bedømmelseskriterierne i stk. 4.4., at hvis opgavebesvarelsen helt eller delvist er udarbejdet på et fremmedsprog, er kravene til den sproglige udformning de samme, som hvis den var skrevet på dansk, og at det ikke i sig selv regnes som positivt ved bedømmelsen, at besvarelsen helt eller delvist er udarbejdet på et fremmedsprog. Eleverne skal derfor være særdeles fortrolige med det benyttede fremmedsprog i SRP i spansk.

Skolen skal tilsvarende ved udpegning af vejledere sikre, at vejlederne har en tilstrækkelig sproglig kompetence til både at udforme opgaveformuleringen og bedømme besvarelsen. Hvis skolen ikke kan stille en sådan sikkerhed, kan dette forhold bruges som begrundelse for at afvise elevens ønske om at udarbejde besvarelsen på det pågældende fremmedsprog.

Mundtlig eksamen afvikles på dansk

Mundtlig eksamen i SRP afvikles på dansk, også selvom opgaven er skrevet på et fremmedsprog. Det er kun, når ganske særlige omstændigheder taler for det, at en prøve kan aflægges på et andet sprog end dansk, fx hvis eleven er blevet undervist på engelsk i begge de indgående fag.

Til den mundtlige prøve udfolder og reflekterer eleven over projektets centrale problemstillinger og overvejer muligheder og begrænsninger ift. fx projektets metodiske ramme. Desuden perspektiverer eleven besvarelsen af problemstillinger i forhold til kulturelle, historiske og samfundsmæssige temaer og inddrager relevant faglig baggrundsviden i en reflekteret diskussion med udgangspunkt i SRP.

 

Resumé af SRP skrives på dansk

Det fremgår af stk. 4.2.3 i vejledning til læreplan for SRP, at Resumeet skal udfærdiges på dansk.

 

Eksempler på opgaveformuleringer

Her følger eksempler på opgaveformuleringer. Opgaveformuleringerne er ikke eksemplariske, men de giver et billede af, hvordan de kan se ud. Der findes altså ikke en bestemt måde at lave opgaveformuleringer på.

Se desuden Vejledning til dansk i SRP for eksempler på opgaveformuleringer med spansk og dansk.

Spansk begyndersprog A og Engelsk A
 • Redegør for feminismens grundprincipper samt for de feministiske bølger, der historisk har fundet sted i henholdsvis USA og Argentina.
   
 • Analysér henholdsvis et engelsksproget og et spansksproget indlæg i den aktuelle feministiske debat med fokus på kommunikationssituationernes relevante virkemidler. I forlængelse heraf laves en komparativ analyse af de to indlæg med henblik på at undersøge eventuelle fællestræk. Perspektiver evt. til andet selvvalgt materiale.
   
 • Diskutér om de ovennævnte indlæg er repræsentative for aktuelle feministiske bølger, og vurdér indlæggenes gennemslagskraft og baggrunden for deres aktualitet.
   
 • Anvendte tekster: Uddrag af Silvia Lospennatos tale til den argentinske kongres om fri abort (2018) (https://youtu.be/NcPG9jwxy7A ) og ”Feminist Fight Club” af Jessica Bennett (2016).
Spansk begyndersprog A og Engelsk A
 • Redegør kort for relevante historiske og aktuelle aspekter ved den latinamerikanske immigration til USA.
   
 • Dernæst ønskes en analyse og fortolkning af uddrag af Junot Diázs roman The Brief Wondrous Life of Oscar Wao (2007), med fokus på, hvordan hybrid-identitet skildres. Herunder skal du inddrage en personkarakteristik af hovedpersonen, fortælleteknik og sproglige virkemidler.
   
 • Analysér herefter 2 selvvalgte spansksprogede digte af forfattere med latinamerikansk baggrund. Du skal undersøge, hvordan hybrid-identitet italesættes i digtene med særligt fokus på de sproglige virkemidler.
   
 • Diskutér med afsæt i dine analyser, hvilke muligheder og udfordringer latinamerikanske immigranter aktuelt står overfor i det amerikanske samfund. Inddrag herunder bilag 1.
   
 • Bilag 1: Estudio de Nielsen: “El crecimiento de la cultura latina sigue transformando Estados Unidos”, Adlatina, 5.9.2016 http://www.adlatina.com/marketing/el-crecimiento-de-la-cultura-latina-sigue-transformando-estados-unidos
   
 • Anvendte digte: to digte fra Kledal & Laursen: Somos latinos in the US, 2007
Spansk begyndersprog A og Engelsk A

Område: Mexicansk immigration i USA

 • Redegør kort for, hvorfor immigranterne vælger at flygte fra Mexico og efterfølgende blive boende i USA. Der ønskes ligeledes en kort redegørelse for de forskellige tiltag, der findes i USA ift. immigranter samt en kort præsentation af, hvilke forhold immigranter lever under.
   
 • I forlængelse heraf ønskes en analyse og fortolkning af udvalgte dele af Sandra Cisneros’ roman La Casa en Mango Street (1984) og dokumentarserien Living Undocumented (Netflix, 2019). Analyserne skal bl.a. have fokus på, hvordan immigranternes tilhørsforhold fremstilles. Filmiske virkemidler skal inddrages i dokumentaranalysen, hvor det er relevant.
   
 • Med udgangspunkt i ovenstående redegørelse og analyse ønskes afslutningsvis en diskussion og vurdering af, hvorvidt de illegale immigranter har mulighed for at blive en integreret del af USA.
Spansk begyndersprog A og Historie A
 • Lav en historiske redegørelse for de sociale, politiske og ideologiske modsætninger i forbindelse Den Spanske Borgerkrig 1936-39. Inddrag kildekritisk analyse af 1-2 selvvalgte materialer.
   
 • Analysér udvalgte afsnit af Javier Cercas’ roman ’La monarca de la sombra’, 2017, med særligt fokus på genre, fortæller samt person- og miljøkarakteristik.
   
 • Der ønskes en diskussion af, hvordan Francotiden i dag bruges og indgår i den offentlige debat. Inddrag vedlagte bilag: https://elpais.com/politica/2018/11/20/actualidad/1542719157_642179.html
Spansk begyndersprog A og Historie A
 • Lav en historiske redegørelse om politiske og ideologiske strømninger i tiden omkring Den Spanske Borgerkrig, de centrale partier og grupper. Inddrag kildekritisk analyse af 1-2 selvvalgte materialer til belysning heraf.
   
 • Præsentér forfatteren Manuel Chaves Nogales og hans samling af fortællinger ’A sangre y fuego. Héroes, bestias y mártires’, 1937. Analyser i forlængelse heraf uddrag af ’Viva la muerte’ med særligt fokus på genre-, person- og miljøkarakteristik.
   
 • Diskutér årsagerne til at Den Spanske Borgerkrig stadig er aktuel i den politiske debat i Spanien. Inddrag vedlagte bilag.
   
 • Bilag: https://www.weekendavisen.dk/2018-27/samfund/glemslens-pagt-opsagt
Spansk begyndersprog A og Historie A
 • Redegør kort for baggrunden for og karakteren af Francisco Francos diktatur i Spanien 1939-1975 med særligt fokus på, hvorledes regimet behandlede sine modstandere.
   
 • Analysér i tilknytning hertil én eller flere relevante kilder.
   
 • Præsentér kort Benjamin Prados roman ’Mala gente que camina’, 2006, samt analysér et uddrag af romanen med henblik på at beskrive, hvorledes romanen fremstiller forholdet mellem tilhængere og modstandere af Franco.
   
 • Diskutér konsekvenserne af måden, hvorpå overgangen til demokrati fandt sted i 1978, og hvilken betydning dette har haft for nutidens spaniere. Inddrag vedlagte bilag: https://elpais.com/sociedad/2018/10/08/actualidad/1538976030_172023.html
Spansk begyndersprog A og Historie A
 • Lav en kort historisk redegørelse for den spanske erobring af Mexico og de umiddelbare konsekvenser heraf for den oprindelige befolkning.  
   
 • Analysér i tilknytning hertil én eller flere relevante kilder.
   
 • Analysér med udgangspunkt i selvvalgt spansksproget materiale de oprindelige folks situation i dagens Mexico med vægt på socioøkonomiske forhold.
   
 • Diskutér om og på hvilken måde valget af Andrés Manuel López Obrador til Mexicos præsident i 2018 vil påvirke de oprindelige folks situation. Inddrag herunder det vedlagte bilag: https://www.sinembargo.mx/01-12-2018/3505444
Spansk begyndersprog A og Matematik A
 • Redegør for den catalanske modernisme med fokus på, hvordan den kommer til udtryk i arkitekturen.
   
 • Beskriv Antoni Gaudís byggestil og arkitektur. Forklar herunder udtrykket: La originalidad es volver a los orígenes med udgangspunkt i artiklen Obra, estilo y técnica de Antonio Gaudí  
   
 • Belys Gaudís inspirationskilder og hvorledes de kommer til udtryk i hans værker. Indfør algebraiske flader af anden orden med fokus på keglesnitsflader og hyperbolske paraboloider.
   
 • Diskutér de hyperbolske paraboloiders matematiske egenskaber med udgangspunkt i La Sagrada Familia og Park Güell. Diskutér Gaudís originalitet - både konstruktionsteknisk og æstetisk.
Spansk begyndersprog A og Musik A

Titel: nyere spansk musik.

Hvilken modtagelse har Rosalías album El Mal Querer fået, og hvilke grunde kan der være hertil?

For at besvare dette spørgsmål skal du

 • Give en kort præsentation af den spanske sangerinde Rosalía og hendes album El Mal Querer
   
 • Analysere musik, tekst og video af sangene Malamente, Di mi nombre og Que no salga la luna. Musikanalysen skal hovedsagelig fokusere på nummeret Malamente. Her skal der også laves en nedskrift og analyse af groovet.
   
 • Diskutere med udgangspunkt i analyserne hvorvidt numrene kan opfattes som flamenco
   
 • Overveje om der kan være sproglige og/eller musikalske grunde til at albummet har fået en polariseret modtagelse.
Spansk begyndersprog A og Musik A
 • Redegør for reggaetóns rødder og karakteristika kulturelt såvel som musikalsk. 
   
 • Analysér og fortolk tekst og musik til Despacito med Luis Fonsi og Reggaeton Lento med CNCO samt andet spansksproget materiale efter eget valg. Som en del af fortolkningen skal du komme ind på samspillet mellem tekster og musik.
   
 • Diskutér på hvilken måde og i hvilken grad det analyserede materiale passer på reggaetón-genrens karakteristika, og vurdér omfanget af og årsagerne til genrens popularitet i dag. Inddrag materiale efter eget valg.
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.