Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i samfundsfag - september 2022

Dette nyhedsbrev indeholder kort opsamling på årets eksamen, lidt om læreplaner og vejledninger, en opfordring til deltagelse i årets SamfundsCup samt påmindelse om årets FIP-kurser.

Opsamling på årets eksamen

Årets sommereksamen blev endnu engang en særlig en af slagsen med diverse tilpasninger.

For samfundsfags vedkommende var det mest den skriftlige eksamen, der blev ramt, idet kun elever på særlige vilkår skulle til denne eksamen. Der var i alt 132 elever (mod normalt ca. 11.000), der var til årets skriftlige studentereksamen i samfundsfag A i sommerterminen.

Tabel 1: Årets prøveresultat for skriftlig eksamen samfundsfag A

 

Dag 1 – Sammenhold?

Dag 2 – Konfliktmønstre

Karakter

Delopgave A

Delopgave B

Delopgave C

Delopgave A

Delopgave B

Delopgave C

Karaktergennemsnit

2,5

2,6

2,3

7,0

5,2

3,8

Valgt af antal elever

28

25

60

2

9

8

%Andel

25

22

53

11

47

42

Note: De ovenstående data er for de elever, som rent faktisk skulle til eksamen (fx pga. for meget fravær) og dermed ikke fik deres årskarakter overført som prøvekarakter. De samlede officielle tal for eksamen 2022 er endnu ikke offentliggjort (de offentliggøres i løbet af efteråret via ministeriets hjemmeside med uddannelsesstatistik)

Samlet set er det et gennemsnit for dag 1 på 2,4 og et gennemsnit på 4,8, hvilket betyder et samlet gennemsnit på 2,8. Det må siges at være langt under det gennemsnit, som ellers har været relativt stabilt på ca. 6,4 i en årrække, inden de seneste års eksamensmæssige ’undtagelsestilstand’ i forbindelse med COVID-19 epidemien. I samme periode har årskarakteren samtidig været omkring de 7 med en lille stigning de sidste par år. I nedenstående diagram kan I se de sidste 10 års udvikling i henholdsvis årskarakter og prøvekarakterer for skriftlig samfundsfag A.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Note: Det tilnærmelsesvise sammenfald mellem kurver i 2020 og 2021 skyldes, at der ikke var ret mange elever, der aflagde skriftlig eksamen i 2020 og 2021 (hhv. 1000 og 70 elever). Prøveresultatet for disse elever var 5,7 i 2020 og 3,7 i 2021, men for de øvrige elever, der oprindeligt var udtrukket til skriftlig prøve, er det årskarakteren, der er overført. De officielle tal for 2022 er endnu ikke offentliggjort, men også her bliver der tale om et tilnærmelsesvist sammenfald af kurver, idet størstedelen af eleverne får deres årskarakter overført som eksamenskarakter.

Den mundtlige eksamen fandt sted i større omfang end de sidste par år, da der kun var reduktioner i antal af eksamener for 3.g’ere og 2.hf’ere. Derudover var der stort set samme muligheder for tilpasning af eksamen som sidste år, og selvom eksamensperioden som vanligt var forbundet med en del spørgsmål og henvendelser til fagkonsulenten, så var det mit indtryk (baseret på antal og karakter af henvendelser), at der var mere ro i maven i forhold til udformning af prøvespørgsmål og afvikling af eksamen.

Det, tænker jeg, er et tegn på, at vi/I generelt er gode til at etablere en konstruktiv dialog og et godt samarbejde mellem censor og eksaminator, så der findes den rette balance mellem den faglige og kollegiale sparring og tilsynsrollen. Tilsynsrollen, der skal sikre, at eleverne får mulighed for at vise, hvad de kan og bliver bedømt i overensstemmelse med de faglige mål.

 

Læreplaner og vejledninger

Husk, at I altid kan finde de gældende læreplaner og vejledninger for alle uddannelsesretninger og faglige niveauer via https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner.

Alle vejledninger til fagets forskellige niveauer og skoleformer er i øvrigt opdateret, så der ligger en ny version til dette skoleår. Der er tale om korrekturrettelse og enkelte småjusteringer. Man kan altid øverst i den enkelt vejledning finde en oversigt over indholdsmæssige justeringer.

Hvis I undervejs i årets løb støder på uklarheder og uhensigtsmæssigheder i vejledningerne, så send mig endelig en mail og kom med forslag til justeringer.

Jeg samler det hele og tager det med i overvejelserne, når jeg læser vejledninger igennem og justerer. Det er en proces, der finder sted hvert år i forsommeren. Indimellem kommer der også ønsker fra politisk side om, at forskellige problemstillinger og problematikker adresseres i undervisningen i ungdomsuddannelserne.

 

Opfordring til at prøve kræfter med årets SamfundsCup

SamfundsCup er vores egen fagligt forankrede innovationskonkurrence, for gymnasieelever med samfundsfag, hvor eleverne med afsæt i de faglige redskaber fra undervisningen undersøger og giver et bud på, hvordan man løser et samfundsfagligt problem. Konkurrencen afsluttes med en faglig fest ved landsfinalen på Christiansborg.

SamfundsCup har efterhånden en del år på bagen, idet den har eksisteret siden 2009 med mange forskellige overordnede temaer såsom DEMOKOKRATI, FRIHED, SAMMENHÆNGSKRAFT, VELFÆRD OG ENSOMHED. Emnerne vælges, så det er muligt at aktivere et bredt udsnit af faglige redskaber fra samfundsfagsundervisningen, men det er samtidig vigtigt, at det er emner, som eleverne kan relatere sig til. Det er et selvstændigt mål for SamfundsCup at være med til at skabe fundamentet for, at eleverne på sigt kan blive engagerede, aktive og handlekraftige samfundsborgere med mod på at deltage i den generelle samfundsdebat og samfundsudvikling.

Årets tema er GRÆNSER.

GRÆNSER som fænomen kan både handle om mere håndgribelige grænser, såsom landegrænser eller juridiske grænser, men det kan også være nogle mere diffuse og abstrakte grænser, fx med fokus på normer og forventninger til adfærd. GRÆNSER kan desuden både anskues som selve problemet eller som løsningen på problemet. Det kan både handle om at sætte grænser eller nedbryde grænser. Der er således som vanligt stor fleksibilitet og valgfrihed i, hvordan I vil gribe det an.

Men at GRÆNSER som fænomen er relevant understreges på forskellig vis af de seneste års samfundsbegivenheder og den løbende samfundsdebat. Det kan fx dreje sig om grænser i og/eller for debatten om køn og seksualitet, herunder indførelse af samtykkelovgivning og diskussionen om forskellige kønskategorier, men grænseproblematikker er også nærværende i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine, den øgede grænsekontrol (eller helt lukkede grænser) i forbindelse med CORONA-epidemien og tilbagevendende flygtningestrømme.

Derudover ledes tankerne også hen på grænser, når man lytter til debatten i forbindelse med klodens klima- og biodiversitetsudfordringer, for hvor meget kan jorden egentlig holde til, og hvad er (hvis de eksisterer) grænserne for vækst? 

Derudover kan man også diskutere grænser for ytringsfrihed og tonen i den offentlige debat (særligt på de sociale medier) eller grænser (begrænsninger) for fremtidens velfærd som konsekvens af fald i søgning af de såkaldte velfærdsuddannelser.

Men der er også mange andre muligheder.

Årets lærerfolder kan findes via følgende kortlink: http://kortlink.dk/2gdyg

Og hermed en stor opfordring til at deltage. Man kan tilmelde sig og få mere information ved at sende mail til samfundscup2009@gmail.com

 

Reminder om årets FIP-kurser

Det overordnede tema for dette års FIP i samfundsfag er ’overgange’, og der vil blive afviklet ét samlet FIP for alle uddannelsesretninger i Aarhus d. 27/10-2022. Dette afvikles i samarbejde med FALS, som tager over med årsmøde og festmiddag, når FIP afsluttes. Vi håber, at der er rigtig mange af jer, der vil deltage i både FIP og FALS’ faglige fest.

Man skal tilmelde sig separat til de to begivenheder. FIP via GLe på https://www.gl.org/GLE/Sider/FIP-kurser-tilmelding.aspx og FALS’ årsmøde via http://fals.nu/.

Ud over det store fælles-FIP vil der også være en række uddannelsesspecifikke FIP, hvor mere uddannelsesspecifikke problemstillinger berøres. De fleste heraf vil være virtuelle, men der er for htx-lærerne også etableret et samarbejde med teknologi, så man kan deltage i FIP både kan få en dosis samfundsfag og en dosis PU (produktudvikling).

Oversigt over årets FIP-kurser i samfundsfag:

  • FIP i samfundsfag (htx/hhx/hf/stx) torsdag d. 27/10-2022 kl. 10.00-14.00
  • Virtuelt fyraftens-FIP samfundsfag (hf/vuc) mandag d. 21/11-2022 kl. 14.00-16.00
  • Virtuelt fyraftens-FIP samfundsfag (stx) onsdag d. 25/1-2023 kl. 14.00-16.00
  • Virtuelt fyraftens-FIP samfundsfag (hhx) torsdag d. 26/1-2023 kl. 14.00-16.00
  • Fælles-FIP for PU, samfundsfag (htx) og teknologi torsdag d. 2/3-2023 kl. 10.00-16.00

 

Kontakt til fagkonsulenten

I mit andet år som fagkonsulent har der været flere reelle møder og almindelige samtaler i diverse sammenhænge, og jeg ser frem til at fortsætte samtalen med jer alle i det kommende skoleår.  Vi ses derude - og hvis ikke vi lige fanger hinanden ansigt-til-ansigt, så er man også altid velkommen til at kontakte mig på mail eller telefon.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.