Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i samfundsfag – november 2021

Dette nyhedsbrev indeholder lidt om opmærksomhedspunkter i forbindelse med udarbejdelse af opgaveformuleringer til SRP/SSO/SRP, samt en opfordring til deltagelse i årets SamfundsCup, som har temaet ensomhed.

 

Samfundsfag og opgaveformuleringer (SRP/SSO/SOP)

Samfundsfag er et poplært fagvalg for eleverne, når der skal skrives større opgaver, uanset hvilken uddannelsesretning, der er tale om, men særligt på stx og hf er samfundsfag blandt elevernes favoritter.

For sommerens stx-studenter var samfundsfag SRP-fag for 33%, mens det for hf-studenter var 16%, der valgte samfundsfag som SSO, heraf var de 14% enkeltfaglige, mens det for htx- og hhx-studenterne var hhv. 8% og 4% der skrev SOP med samfundsfag som et af fagene. Således skrives der hvert år som regel mere end 10.000 store opgaver med samfundsfag som fag.

Det kan vi jo kun glæde os over, da det tyder på, at vi i samfundsfagsundervisningen formår at få eleverne til at have lyst til at fordybe sig i samfundsfaglige problemstillinger, men det betyder også, at vi har et stort og vigtigt arbejde med at vejlede elever og lave opgaveformuleringer.

Som lærere har vi et særligt ansvar for at sikre, at eleverne har mulighed for faglig fordybelse ved at guide dem i vejledningsprocessen samt udarbejde en god opgaveformulering med afsæt i elevens problemformulering, mens det naturligvis er elevens opgave at være velforberedt og tage ejerskab for processen. Det er dog i sidste ende os, der er de faglige garanter. Derfor er det også i vejledningsprocessen med eleven og opgaveformuleringsprocessen med kollegaen vigtigt at være opmærksom på at sikre, at eleverne i deres projekt får mulighed for at leve op til de samfundsfaglige krav til SRP/SSO/SOP:

Helt grundlæggende er der tre samfundsfaglige krav til opgaveformuleringerne.

1. Teori-krav: Anvendelse af teorier og/eller begreber

2. Empiri-krav: Inddragelse af samfundsfaglig empiri (kvalitativ & kvantitativ). Litteratur kan ikke bruges som (eneste) samfundsfaglig empiri.

3. Aktualitets-krav: Relevans for aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og som minimum perspektivering til nutiden.

Som med alt mulig andet, så er det en god idé at bruge hinanden. Lav eventuelt en aftale med en fagkollega om at sparre om de specifikke opgaveformuleringer. Man kan i den forbindelse eventuelt bruge de ovenstående tre krav til at ’kvalitetstjekke’ sin formulering ved at understrege, hvor i opgaveformuleringerne, at de tre krav honoreres. Dette har jeg gjort i retrospekt i nedenstående SRP-opgaveformulering til en af mine tidligere elever.

 

Samfundsfag A og religion c (SRP)

Emne: Fjendebilleder i international politik – Iran og USA

Opgaveformulering: Hvordan påvirkes Irans position i Mellemøsten af fjendebilledet mellem Iran og USA?

  1. Med afsæt i kort redegørelse for centrale aspekter af det politiske system i Iran, ønskes undersøgelse af hvordan det politiske system og herunder udenrigspolitikken påvirkes af landets statsreligion, shiaislam.
  2. Undersøg hvad der kan forklare det nuværende bi-laterale forhold mellem USA og Iran. Kom herunder ind på hvilke centrale faktorer der er med til at opbygge og fastholde et gensidigt fjendebillede mellem Iran og USA. Inddrag relevant IP-teori og religionens rolle.
  3. Diskuter hvilke konsekvenser den gensidige dyrkelse af fjendebilledet mellem Iran og USA har haft for Irans nuværende position i Mellemøsten.

Set i bagklogskabens klare lys, har måske har været knap så eksplicit i forhold til empiri-kravet. I dette tilfælde gik det godt, og eleven inddrog selv empiri, men en anden gang, vil det nok være hensigtsmæssigt at tydeliggøre forventningen om inddragelsen af samfundsfaglig empiri.

SamfundsCup – Årets tema er ensomhed

SamfundsCup er jo vores egen fagligt funderede innovationskonkurrence for samfundsfagselever. Dette års SamfundsCup har temaet ENSOMHED, og samtidig er årets SamfundsCup også genstand for et par nyskabelser. Konkurrencen er som vanligt et projekt, der finansieres af Forlaget Columbus og FALS i fællesskab, men dette år er der udvidet med et par ekstra samarbejdspartnere.

I begyndelsen af 2021 stod Røde Kors og Maryfonden og en række andre partnere bag en større kampagne #flersomhed med fokus på at aftabuisere og afstigmatisere ensomhed. I forlængelse heraf har Mary Fonden og Røde Kors i samarbejde med Forlaget Columbus og et par kyndige forfattere stået for udvikling af et gratis, fagligt undervisningsmateriale, som er direkte anvendeligt i det faglige arbejde med årets SamfundsCup-tema. Der er i materialet både mulighed for at angribe problemstillingen med afsæt i nogle forskellige sociologiske perspektiver på ensomhed og fællesskab samt at dykke ned i velfærdsstatens rolle i forhold til at afhjælpe ensomhed.

Derudover har Fonden for Entreprenørskab udviklet nogle redskaber, der kan kvalificere elevernes arbejde med to af de fire vurderingskriterier for SamfundsCup: omverden og formidling. Materialet indgår som en del af årets starter-kit, hvor der også kan findes andre hjælperedskaber og mere information om årets SamfundsCup.

Essensen i SamfundsCup er, at eleverne med afsæt i det overordnede tema skal være med til at identificere udfordringer og derefter udvikle et innovativt løsningsforslag til et konkret, selvvalgt problem. Det innovationsorienterede arbejde kan få aktiveret nogle nye elevtyper og kan være en kærkommen variation i forhold til den gængse klasserumsundervisning for såvel lærer som elever. SamfundsCup giver desuden mulighed for at træne projektarbejdet, de faglige mål om at kunne undersøge og diskutere aktuelle samfundsmæssige problemer og formidle faglige sammenhænge, samt arbejde med selvvalgte faglige kernestofområder. Så hermed skal lyde en opfordring til at prøve kræfter med deltagelse i SamfundsCup.

Årets regionalfinaler finder sted på hhv. Svendborg, Øregård og Paderup Gymnasium fredag d. 4. februar, og landsfinalen afvikles på Christiansborg onsdag d. 2. marts med et stærkt dommerpanel bestående af repræsentanter for Mary Fonden, Røde Kors og Fonden for Entreprenørskab samt politikerne Mette Abildgaard (K) og Rune Lund (EL).

Tilmeld dig til SamfundsCup ved at skrive til samfundscup2009@gmail.com

POLIS nr. 3

Når I modtager næste nummer af SamfundsfagsNyt, modtager I ligeledes POLIS nr. 3.
POLIS er samfundsfags nye fagdidaktiske tidsskrift, der har til hensigt at skabe et samlet samfundsfagsdidaktisk miljø og en fagdidaktisk diskussion på tværs af uddannelsessystemet, fra samfundsfag i grundskolen over samfundsfag i ungdomsuddannelserne til samfundsfag på de videregående uddannelser. Der er såvel praksisorienterede som mere teoretisk orienterede artikler om samfundsfagsdidaktik i de respektive numre af POLIS. Det er i mine øjne et vigtigt bidrag til fagets fortsatte faglige og didaktiske udvikling, og vi skylder initiativtager og redaktør Mogens Hansen (tidligere rektor på Rungsted Gymnasium og tidligere fagkonsulent) stor tak for hans vedholdenhed og store engagement i projektet.

Jeg har med stor fornøjelse læst i de foregående numre og er så småt begyndt på at læse dette nummer med det meget relevante tema MEDBORGERSKAB, hvor det bl.a. belyses, i hvilket omfang og hvordan samfundsfagsundervisning skal og kan bidrage til at styrke elevernes medborgerskab. Hvis I nu skulle få en ledig stund her i efterårets mørke stunder, så kan jeg på det varmeste anbefale at tilbringe den i en behagelig læsestol i selskab med en god kop kaffe og POLIS.

POLIS kan også downloades her

Forårets FIP-kurser i samfundsfag

  • Samfundsfag (stx/hf) på Århus Statsgymnasium d. 26/1-2022
  • Samfundsfag (stx/hf) på Rysensteen Gymnasium d. 27/1-2022
  • Samfundsfag (hhx/htx) på Kold College d. 16/3-2022

Det overordnede tema for dette års FIP-kurser er ’globale kompetence’, og det gælder for samtlige fag i gymnasiet. I den anledning får vi besøg af DEO, som vil give nogle bud på arbejdet med de globale kompetencer i EU-undervisningen. Derudover vil FIP blive brugt til at samle op på årets indsatsområder (herunder samfundsfag og aktualitet, samfundsfag i et anvendelsesorienteret og virkelighedsnært perspektiv, skriftlighed i samfundsfag). Sidst men næsten vigtigst, så giver FIP lejlighed til at sparre og diskutere med fagkolleger.

Tilmelding kan ske via GL-E, og jeg glæder mig til at se rigtig mange af jer.

Kontakt til fagkonsulenten

Som jeg også nævnte i sidste nyhedsbrev, så var mit første år som fagkonsulent domineret af digital kontakt med mange af jer, men i dette skoleår har jeg allerede haft fornøjelse af flere reelle møder og almindelige samtaler, bl.a. på det just afviklede FALS-generalforsamlingskursus om Medborgerskab, og jeg ser frem til mødet med mange flere af jer til decemberkurset i Hasseris, på årets FIP-kurser til foråret og diverse regionale kurser. Det er også fortsat muligt at kontakte mig digitalt, enten på mail eller telefon.

Jeg er i mit arbejde for og med faget meget afhængige af dialogen med jer, så tøv endelig ikke med at tage kontakt. Jeg følger også FALS’ facebookgruppe og har i min egen undervisning selv stor fornøjelse af de mange ideer og perspektiver, der bliver delt. Jeg anser det dog for at være et kollegialt forum, så jeg blander mig ikke i debatten, ej heller hvis jeg bliver tagget. Det er i mine øjne et kollegialt og fagligt sparringsrum, hvor der skal være plads til diskussioner af stort og småt i forbindelse med samfundsfagsundervisningen uden at fagkonsulenten blander sig.

 

Kreditering

Ditte Nørtoft Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.