Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i samfundsfag - juni 2022

Dette nyhedsbrev indeholder blandt andet opsamling på årets indsatsområder, links til materialer fra FIP og lidt nyt om næste skoleårs nye FIP-format.

Af Ditte Nørtoft Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag

 

Så er endnu et skoleår ved at finde sin afslutning. Eksamen nærmer sig i skrivende stund med hastige skridt. Det kan jeg mærke på antallet af henvendelser om dette og hint i forbindelse med årets eksamen i samfundsfag, og rigtig mange af jer er travlt optaget af at udarbejde prøvematerialer til de kommende eksamener. Der er i udarbejdelsen af prøvemateriale rigtigt mange hensyn at tage. Det være sig både faglige hensyn, elevhensyn og hensyn til ens egen arbejdssituation. Husk desuden, at der altid er gode råd/ideer i vejledningen samt rigtig meget at hente ved at sparre og dele ideer og materialer med fagkolleger.

For mit eget arbejdslivs vedkommende blev dette fagkonsulentår nummer to, på trods af diverse corona-bump i form af aflysninger af fysiske møder og skriftlig eksamen i samfundsfag A, heldigvis også et år med fysiske møder med rigtigt mange af jer. De fysiske møder med fagkolleger er vigtige for dialogen om faget og den faglige og didaktiske udvikling, og jeg ser frem til flere af slagsen i næste skoleår.

 

Opsamling på årets indsatsområder og materialer fra årets FIP-kurser

Der har i det forgangne skoleår været nedsat nogle små udviklingsgrupper, der har diskuteret, udviklet og sparret med hinanden om tre forskellige områder:

 1. Aktualitet i samfundsfag: Kritiske mediebruger og handlende medborgere
 2. Samfundsfag i et anvendelsesorienteret perspektiv: Virkeliggørelse af faget og fagliggørelse af virkeligheden
 3. Samfundsfag og skriftlighed

Der skal herfra lyde en stor tak til Stine Nue Mikkelsen fra Marselisborg Gymnaisum, Nikolaj Jacobsen Løth fra Aarhus Business College, Kirsten Skjoldborg fra Bjerringbro Gymnasium, Sara Frederiksen fra Støvring Gymnasium, Maja Sørensen fra KBH SYD, Casper Georgsen Christiansen fra KBH SYD, Rune Lauritzen fra Grenaa Gymnasium og HF, Linda Petersen fra Rosborg Gymnasium og Randi Lausen Fallesen fra IBC Fredericia, Marie Berg Carlsen fra Aurehøj Gymnasium, Asger Habekost Nielsen fra Gribskov Gymnasium, Mads Peter Fuglsang fra Egaa Gymnasium og Anne Vedersø fra Rungsted Gymnasium for deltagelse i arbejdet.

Gruppen med fokus på ’Aktualitet i samfundsfag: Kritiske mediebruger og handlende medborgere’ har arbejdet i to spor:

1. Demokratisk dannelse i et digitalt perspektiv – med særligt fokus på sociale medier

 • Hvordan sikrer man reel digital dannelse – så det ikke kun er intellektuel viden men reel handling?
 • Hvordan undgår man at ’tale ned’ til elever om de digitale vaner?
 • Kan man inddrage det digitale perspektiv som et ’add-on’ til hver af hovedområder (politik, sociologi, økonomi) og/eller hvert forløb?

2. Handlingsorienteret demokratisk dannelse – med særligt fokus på at stimulere til demokratisk handling i det lokale og ud-af-huset arbejde

 • Hvordan kan man stimulere/fagliggøre det lokale engagement og den lokale aktivisme?
 • Hvordan træner man eleverne i at kontakte ’rigtige’ aktører?
 • Hvordan bruger man ’ud-af-huset’ til at gøre eleverne engagerede?

Gruppen med fokus på ’ Samfundsfag i et anvendelsesorienteret perspektiv: Virkeliggørelse af faget og fagliggørelse af virkeligheden’ har arbejdet med afsæt i nedenstående problemstillinger:

 • Hvordan får man (og eleverne) mest ud af ’ud-af-huset aktiviteter’? Fra lyttekompetencer til ’gøre’, aktiv involvering og hands-on.
 • Systematisering af samarbejde med eksterne parter – eksempelvis rammer for virksomhedsadoption. Fokus på gensidigt udbytte i det forpligtende samarbejde.
 • Autentiske problemstillinger og løsningsorienteret arbejde (innovationsorienterede taksonomi) øger motivation og oplevelse af vedkommenhed hos elever, men OBS på at fastholde fagligheden.

Gruppen med fokus på ’Samfundsfag og skriftlighed’ har arbejdet med nedenstående problemstillinger:

 • Balance mellem den instrumentel og faglige tilgang, stilladsering og mulighed for variation i den gode opgavebesvarelse.
 • Vigtigheden af overskuelighed/overblik over genrer og faglige krav hos både kolleger og lærere.
 • Integration af skriftlighed og mundtlighed i samfundsfagsundervisningen => faglig synergi
 • Skriveøvelser og skrivedogmer (skrivetid i hver time) til den daglige undervisning, fordelt på de faglige discipliner.

Materialer og overvejelser fra de tre grupper blev delt på årets FIP-kursus i marts og kan sammen med det øvrige FIP-materiale hentes her.

Jeg henleder i øvrigt opmærksomheden på, at det mediedannelseskatalog med opskrifter til varieret indlæring af empirisk viden, som en anden udviklingsgruppe udarbejdede sidste skoleår, kan findes her på emu.dk (pdf).

 

Nye FIP-formater i næste skoleår og invitation til kollegial lånepraksis

Det overordnede tema for næste års FIP i samfundsfag er ’Overgange’, og der vil blive afviklet ét samlet FIP for alle uddannelsesretninger i oktober. Det afvikles i samarbejde med FALS og umiddelbart inden årsmødet, mens der i tillæg hertil vil være uddannelsesspecifikke FIP i alternative formater i løbet af skoleåret.

 • FIP i samfundsfag (htx/hhx/hf/stx) torsdag d. 27/10-2022 kl. 10.00-14.00

Der vil ud over den sædvanlige mulighed for dialog med hinanden og fagkonsulent også være et fælles oplæg med fokus på samfundsfag i grundskolen med det formål, at vi bliver klogere på, hvad det egentlig er, at vores elever har med i den faglige samfundsfagsbagage, når de starter i gymnasiet. Derudover vil jeg også gerne her invitere jer alle sammen til at overveje, om I kunne have lyst til at byde ind med afvikling af en workshop á en times varighed som har ’overgange’ som det overordnede fokus. Perspektiverne på ’overgange’ kan være mange, fx overgangen fra grundskolen til gymnasieskolen, fra hverdagssprog til fagsprog, sammenhæng mellem empirisk og teoretisk arbejde, tematisk og tværdisciplinær undervisning, styrkelse af faglig læsning og fra lektielæsning til fagligt arbejde i timerne, sammenhæng mellem skriftlighed og mundtlighed, stilladsering af faglig progression og meget mere. Det kan også være eksempler på fagligt samarbejde mellem grundskole og gymnasiet, karrierelæring og det professionsrettet perspektiv eller samfundsfag i det studieforberedende perspektiv. Det er vigtigt for mig at understrege, at tanken er, at workshopholdere ’bare’ er helt almindelige men modige kolleger, der stiller deres undervisningsaktiviteter, teopædopgaver, didaktisk og faglige ideer/refleksioner eller lignende til rådighed for kollegial undersøgelse og diskussion. Der er således tale om lånepraksis og ikke bedstepraksis, og jeg håber, at mange af jer har mod på at byde ind. Skriv et par linjer om dine ideer til workshop og send en mail til ditte.kirstine.noertoft.nielsen@stukuvm.dk  Der skal være i alt 6-10 workshops og endelig fastlæggelse af workshops sker i starten af næste skoleår.

De uddannelsesspecifikke FIP finder sted på nedestående tidspunkter

 • Virtuelt fyraftens-FIP samfundsfag (hf) mandag d. 21/11-2022 kl. 14.00-16.00
 • Virtuelt fyraftens-FIP samfundsfag (stx) onsdag d. 25/1-2023 kl. 14.00-16.00
 • Virtuelt fyraftens-FIP samfundsfag (hhx) torsdag d. 26/1-2023 kl. 14.00-16.00
 • Fælles-FIP for PU, samfundsfag (htx) og teknologi torsdag d. 2/3-2023 kl. 10.00-16.00

Intention med at gentænke FIP-formatet for samfundsfag i næste skoleår er dels at udnytte faglig synergi på tværs af uddannelsesretninger og dels at gentænke FIP som et mere sammensat koncept, så det kan appellere til flere kolleger. Således kan man deltage i det landsdækkende fysiske FIP på tværs af uddannelsesretninger, men man kan også få en FIP-dosis ved at deltage i uddannelsesspecifikke virtuelle FIP-møder, hvor der vil være fokus på uddannelsesspecifikke problemstillinger. Eller man kan for samfundsfagslærerne på htx deltage i Fælles-FIP med teknologlærerne og slå to fluer med ét smæk (PU+samfundsfag).

Ved at koble det fysiske FIP for alle uddannelsesretninger med den faglige forenings årsmøde håber både jeg og FALS desuden på, at det kan være muligt for flere kolleger at deltage i begge dele (både-og i stedet for enten eller) og være med til at gøre de to dage sidst i oktober til en gigantisk faglig fest. Sæt allerede ny kryds i kalenderen. Tilmelding til årets FIP-kurser finder sted via dette link. Der er tilmelding til FALS’ årsmøde via foreningens hjemmeside.

 

Samfundsfagslærernes Kaffesalon – næste gang 17/8 kl. 15.00

Der har i foråret indtil videre været arrangeret to omgange af Samfundsfagslærernes Kaffesalon, som er et virtuelt fyraftensmøde, hvor man kan drikke sin eftermiddagskaffe, mens man får lejlighed til at hilse på fagkolleger og få en snak med den faglige forening og fagkonsulenten.

Kaffesalonen er typisk åben 30-60 minutter, og man kan stille spørgsmål til og indgå i dialog med kolleger, repræsentanter for den faglige forening og fagkonsulenten om fagets aktuelle udvikling, og hvad der i øvrigt rører sig i undervisningen lige nu. Hold øje med FALS’ facebookgruppe for begivenhedsinvitation.

Og allersidst skal der herfra bare lyde et stort ønske om en rigtig god sommerferie og på gensyn i det nye skoleår!

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.