Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i samfundsfag - januar 2023

Om samfundsfag og opgaveformuleringer i de store opgaver (SRP/SSO/SOP): Hvad skal man være opmærksom på?

Samfundsfag er et populært fagvalg for eleverne, når der skal skrives større opgaver uanset hvilken uddannelsesretning, der er tale om, men særligt på stx og hf er samfundsfag blandt elevernes favoritter.

På stx er det typisk over 30% af alle SRP-opgaver, der indeholder samfundsfag, mens det på HF er ca. 20 %. På htx og hhx er omfanget af de samfundsfaglige opgaver mindre, typisk 5-10%. Samlet set laves der dog hvert år mere end 10.000 store opgaver med samfundsfag som fag.

Det kan vi jo som samfundsfagslærere glæde os over, da det tyder på, at vi i samfundsfagsundervisningen formår at give eleverne lyst til at fordybe sig i samfundsfaglige problemstillinger, men det betyder også, at vi har et stort og vigtigt arbejde med at vejlede elever og lave opgaveformuleringer.

Som lærere har vi et særligt ansvar for at sikre, at eleverne har mulighed for faglig fordybelse ved at guide dem i vejledningsprocessen samt udarbejde en god opgaveformulering med afsæt i elevens problemformulering, mens det naturligvis er elevens opgave at være velforberedt og tage ejerskab for processen.

Det er dog i sidste ende os, der er de faglige garanter. Derfor er det også i vejledningsprocessen med eleven og i arbejdet med at lave opgaveformuleringen med kollegaen vigtigt at være opmærksom på at sikre, at eleverne i deres projekt får mulighed for at leve op til de samfundsfaglige kvalitetskriterier til SRP. 

unpublished

Tre samfundsfaglige opmærksomhedspunkter

Helt grundlæggende er der tre samfundsfaglige opmærksomhedspunkter, når man skal kvalitetssikre sine opgaveformuleringerne, så man sikrer, at eleverne har mulighed for at opfylde de faglige mål i samfundsfag.


Krav om anvendelse af samfundsfaglige teorier og/eller begreber.


Krav om inddragelse af samfundsfaglig empiri (kvalitativ og/eller kvantitativ).

Litteratur kan ikke bruges som (eneste) samfundsfaglig empiri.


Krav om relevans for aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og som minimum perspektivering til nutiden.


At det i opgaveformuleringerne skal være tydeligt, at der indgår både samfundsfaglig teori og/eller samfundsfaglige begreber samt samfundsfaglig empiri, handler grundlæggende om at anvende samfundsfaglige redskaber til at undersøge og diskutere samfundsfaglig data om samfundet. Vekselvirkningen mellem det teoretiske og empiriske er essensen i det faglige arbejde i samfundsfag, hvilket også tydeligt afspejles i de faglige mål, uanset om der er tale om samfundsfag på C, B eller A-niveau.

At det af opgaveformuleringen skal fremgå tydeligt, at der er tale om aktuelle samfundsmæssige problemstillinger, handler om, at aktualitet er helt centralt for samfundsfag, uanset om der er tale om samfundsfag på C, B eller A-niveau.

Det tydeliggøres allerede i de indledende afsnit af fagets læreplan (afsnit 1.1 om fagets identitet), hvor det på alle niveauer specificeres, at ”samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold”, og at undervisningen ved at ”forbinde den aktuelle samfundsmæssige udvikling med sociologiske, økonomiske og politiske begreber kvalificerer elevernes standpunkter, handlemuligheder og viden”.

I forlængelse heraf beskrives det også i det første af de faglige mål (afsnit 2.1), at eleverne skal blive i stand til at ”anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at redegøre for [og undersøge på A og B-niveau] aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og diskutere løsninger herpå.”

Aktualitet er altså et ’must’, når der udarbejdes opgaveformuleringer. Hvis ikke det er tilfældet, fratages eleverne muligheden for at opfylde det faglige mål om at anvende de faglige redskaber på aktuelle samfundsmæssige problemstillinger.

 

Opmærksomhedspunkter til aktualitetskravet
Nedenstående liste er et bud på en række opmærksomhedspunkter, når man som underviser vil lave et tjek på i hvor grad, man lever op til aktualitetskravet:

 

 1. Aktualitetskravet opfyldes, hvis man kan argumentere for, at den pågældende problemstilling (eller konkrete begivenhed/situation) har relevans for en gældende samfundsmæssig problemstilling.
   
 2. Aktualitet indbefatter, at man har et nutidsblik.
   
 3. MEN aktualitet har ikke en fast tidsafgrænsning
  • Nogle samfundsmæssige problemstillinger bliver hurtigt forældede, mens andre er mere længerevarende (mulig forskel mellem faglige discipliner).
    
  • Nogle samfundsmæssige problemstillinger kan have konsekvenser, som er ‘gældende’ i et længere tidsperspektiv. Her bliver det konsekvenserne, der udgør nutidsblikket og derfor skal have mest fokus.
    
  • Nogle samfundsmæssige problemstillinger reaktualiseres.

 

Ovenstående opmærksomhedspunkter præciserer, at det vigtigt med et nutidsblik og overvejelser om fortsat relevans af en given samfundsmæssig problemstilling, men det angiver også, at der må anlægges en vis form for pragmatisk sans i forståelsen af aktualitetsbegrebet.

Når der udarbejdes opgaveformuleringer til de store opgaver, er det en god idé at bruge hinanden i faggruppen. Lav eventuelt en aftale med en fagkollega om at sparre om de specifikke opgaveformuleringer.

Man kan i den forbindelse eventuelt bruge de ovenstående tre krav til at ’kvalitetstjekke’ sin formulering ved at understrege, hvor i opgaveformuleringerne, at de tre krav honoreres, som det er gjort i nedenstående SRP-opgaveformulering til en af mine tidligere elever.

 

Eksempel på kvalitetstjek af opgaveformulering

 

Emne: Fjendebilleder i international politik – Iran og USA

Opgaveformulering: Hvordan påvirkes Irans position i Mellemøsten af fjendebilledet mellem Iran og USA?
 

 1. Med afsæt i kort redegørelse for centrale aspekter af det politiske system i Iran (teorikrav), ønskes undersøgelse af hvordan det politiske system og herunder udenrigspolitikken påvirkes (aktualitetskrav)* af landets statsreligion, shiaislam.
   
 2. Undersøg hvad der kan forklare det nuværende bi-laterale forhold mellem USA og Iran (aktualitetskrav). Kom herunder ind på hvilke centrale faktorer der er med til at opbygge og fastholde et gensidigt fjendebillede mellem Iran og USA. Inddrag relevant IP-teori (teorikrav) og religionens rolle.
   
 3. Diskuter hvilke konsekvenser den gensidige dyrkelse af fjendebilledet mellem Iran og USA har haft for Irans nuværende position i Mellemøsten (aktualitetskrav).

 

 

*Set i bagklogskabens klare lys har jeg måske ikke været så eksplicit i forhold til empirikravet. I dette tilfælde gik det godt, og eleven inddrog selv empiri, men en anden gang, vil jeg nok på en eller anden måde gøre forventningen om inddragelsen af samfundsfaglig empiri mere tydelig.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.