Artikel

Virtuel undervisning: Sådan træner du de skriftlige genrer

Et konkret bud på tilrettelæggelse af virtuel undervisning i de skriftlige genrer, så du i realtid kan iagttage elevens skriftlige arbejde, langdistance-vejlede og tilbyde handlingsanvisende feedback.

Feedback under virtuelle undervisning
Carmelo Cennamo og Michael Mol, begge professorer ved CBS, har undersøgt, hvordan studerende oplever muligheder og begrænsninger i den virtuelle undervisning. Her står manglende feedback som en central mangel.

I deres artikel “Forced experiment shows limits of a digital university” fra Financial Times d. 18. maj 2020 præsenterer de nogle af deres resultater. Et væsentligt fund er, at kontakten mellem underviser og studerende er svagere ved virtuel undervisning. 

Arbejde med feedback
Her kommer der et bud på, hvordan man aktivt kan arbejde med feedback, når eleverne træner de forskellige skrivegenrer inden for samfundsfag. 

I den didaktiske tilrettelæggelse og fremgangsmåde er der hentet inspiration fra Jesper Bruuns feedback-matrice, som rammesætter en øvelse med løbende skriftlig dialog.
Tabel 1 nedenfor afspejler en lettere tilpasset oversigt fra Bruun (se referencer).

 

Tabel 1: Feedback-matrice, øvelse med løbende skriftlig dialog

Runde

Elevers skrivehandling

Lærerens feedback (Handlingsanvisende)

Elevers skrivehandling (post-feedback)

1

     

2

     

 

Tabel 1 er et redskab til at systematisere den skriftlige kommunikation mellem lærer og elev. Øvelsen forudsætter derfor, at lærer og elev interagerer i realtid. Chat-funktionen i fx Teams kan være et supplement til denne interaktion mellem lærer og elev, da den indbyder til en mere umiddelbar kommunikationsform.
Tabel 1 kan også med fordel indsættes i et delt tekstdokument, hvor såvel elev som lærer har adgang og redigeringsret.
Her tilvejebringer matricen en fortløbende kronologi, så rækkefølgen i den skriftlige dialog bliver tydelig. Fremgangsmåden er imidlertid den samme og bliver præsenteret her:

Indled modulet med at præsentere eleverne for en af de skriftlige opgavegenrer i samfundsfag, supplér med en konkret opgaveformulering, og lad eleverne læse en tidligere elevs eksemplariske besvarelse af den samme opgavegenre.
På den måde etableres et fagligt stillads, og læreren får en faglig fælles referenceramme med eleven, hvor man kan henvise til det gode eksempel. Læsningen af den eksemplariske besvarelse kan fx være en lektie til det pågældende modul.

I løbet af modulet afventer læreren elevens udkast til besvarelsen af spørgsmålet. Når eleven kopierer sit udkast ind i tabellens første kolonne (eller skriver til læreren i en chat-besked), kan man med det samme tilbyde en skriftlig handlingsanvisende tilbagemelding på elevens skriftlige produkt og på den måde understøtte elevens faglige udvikling.
Som underviser kan man enten vælge at understøtte sin feedback ved at henvise til den eksemplariske besvarelse, som eleven har læst - eller man kan redigere i den tekst, eleven har skrevet. Måske en kombination. Efterfølgende kan eleven vælge at gribe muligheden for at udarbejde en ny version af sin oprindelige tekst.
Sidstnævnte refererer til kolonnen yderst til højre i tabel 1. 

Det er hensigten med øvelsen, at interaktionen mellem lærer og alle klassens elever finder sted inden for rammerne af modulet. Skal dette lykkes, er det en forudsætning, at eleverne udnytter muligheden for at få øjeblikkelig feedback på de tekstafsnit, de producerer i løbet af modulet. Som lærer skal man ved modulets start derfor minde eleverne om, at de skal aflevere deres skriftlige produkter løbende. Derved udnytter man tiden i modulet, og eleverne oplever at modtage en bedømmelse samt råd og vejledning til, hvordan det skriftlige produkt kan forbedres.
Hvis man som lærer ikke når at give feedback på samtlige elevers skriftlige udkast, så kan tilbagemeldingen til restgruppen finde sted asynkront; efter modulets afslutning.

 

Referencer

https://emu.dk/stx/ledelse/evaluering-og-feedback/feedback-i-praksis

https://emu.dk/stx/paedagogik-og-didaktik/feedback-og-motivation

https://www.ft.com/content/d38cf4d8-793d-4011-9d78-105f743b6efa

 

Kreditering

René Skov Lomholt, Espergærde Gymnasium og HF

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.