Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i de klassiske fag - maj 2022

Om eksamen, undervisningsbeskrivelser og prøvematerialer, bedømmelse, SRP, årskarakterer, emu, efteruddannelse i Athen, lydligt latin - og undersøgelsesorienteret undervisning. 

Kære kolleger

Sommerens eksamensudtræk bliver ligesom de to foregående år anderledes end vanligt.
3. g’erne kan som udgangspunkt ikke komme til skriftligt græsk eller latin, og de kan ikke trække deres c-niveaufag (fx, old, latin eller græsk) til mundtlig eksamen (med undtagelse af selvstuderende eller elever, der skal til prøve pga. en sanktion eller lignende).
Til gengæld skal de til to mundtlige eksaminer i deres studieretningsfag (A- og B-niveau) eller et andet A-niveaufag.

For 1.og 2. g’erne er prøveudtrækket normalt, hvilket betyder, at de kan komme til prøve i fx latin C eller oldtidskundskab.

Fordi nogle fag har været præget af nedlukning og nødundervisning, vil omstændighederne ved den mundtlige eksamen i disse fag være anderledes i år. Der er derfor mulighed for at justere i prøvegrundlaget, hvilket er beskrevet i vejledningen til sommerens eksaminer, der netop er udkommet. På ministeriets hjemmeside kan man finde de relevante bekendtgørelser og vejledninger. De kursiverede afsnit nedenfor er taget direkte fra vejledningen om gymnasiale prøver i sommerterminen 2022. 

Undervisningsbeskrivelser og prøvemateriale

I år er det måske endnu vigtigere end tidligere at udfylde undervisningsbeskrivelserne, så de flugter med undervisningen på en tydelig og fyldestgørende måde. Eksaminator skal sikre sig, at de prøvespørgsmål, hvor undervisningen har været påvirket af smittesituationen med COVID-19 og de afledte virkninger heraf, gør eksaminanden i stand til at demonstrere udtømmende opfyldelse af fagets mål i det eller de faglige mål, der afprøves i.

Hvis eksaminator vurderer, at dette ikke kan lade sig gøre, bør eksaminator udelade prøvematerialer, som ellers normalt ville skulle indgå for at leve op til den konkrete læreplans krav til materialer eller spørgsmål til prøven.

Det er altså ikke strengt nødvendigt, at der stilles spørgsmål i alle forløb, hvis blot eksaminator sørger for, at de mundtlige eksamensspørgsmål så vidt muligt dækker de faglige mål og kernestoffet så bredt som muligt.

Det skal dog understreges, at et undervisningsforløb ikke automatisk er uegnet til at indgå i prøvegrundlaget ved en mundtlig prøve, alene fordi det har været påvirket af smittesituationen med COVID-19 og de afledte virkninger heraf. Det skal fremgå af undervisningsbeskrivelsen, hvilke temaer, emner eller forløb der evt. er udeladt af prøvegrundlaget, og som eksaminator og censor dermed ikke kan afprøve eleverne i ved prøven… Udeladelse af dele af undervisningen fra prøvegrundlaget, som vil indebære en fravigelse af læreplanens krav, kræver godkendelse af institutionens leder.

Hvis et forløb eller dele af et forløb udelades som prøvemateriale, må det alligevel i de fleste tilfælde forventes, at eleverne kan perspektivere til stoffet som en del af den mundtlige eksamen.

Det er derfor vigtigt, at undervisningsbeskrivelsen giver et overskueligt billede af dette til gavn for både censor og eksaminanderne. Helt ekstraordinært kan det samme prøvemateriale i år gå igen højst fem gange og altså ikke to gange, som der står i læreplanerne. Flere detaljer kan læses i vejledningen.

Bedømmelse

I forhold til bedømmelsen skal elevernes præstationer vurderes efter de faglige mål i læreplanerne som sædvanligt. Her er der ingen ændringer, forbehold eller undtagelser. Både eksaminator og censor skal som altid være med til at sikre, at eleverne får en retfærdig og saglig bedømmelse.
Netop i år vil det derfor være ekstra vigtigt, at eksaminator og censor taler sammen om eventuelle udeladte prøvematerialer, nødundervisningen og den forventelige betydning for afprøvningen af de faglige mål.

SRP

Heldigvis får eleverne også i år mulighed for at fremlægge deres SRP til en mundtlig eksamen. Erfaringerne fra sidste sommer viste, at eleverne generelt havde arbejdet godt med fagene og fundet meningsfulde projekter, hvor fagene indgik på en naturlig måde.
Ved bedømmelsen er det vigtigt, at der er tale om en helhedsvurdering, både af det skriftlige produkt, den mundtlige fremlæggelse og af projektets forskellige elementer.

Årskarakterer

I fag, som eleverne ikke skal til eksamen i, er det alligevel vigtigt at tilrettelægge undervisningen, så læreplanens faglige mål og kernestof opfyldes. Den sidste undervisningstid og forlængelsen af skoleåret er også oplagt til at afklare elevernes faglige standpunkt, da de afsluttende årskarakterer i år gives senere end sædvanligt.

Nyt materiale på EMUen

På EMUen er der udarbejdet et nyt forløb i oldtidskundskab med fokus på globaliseringskompetencer gennem læsning af en græsk tragedie og dens virkningshistorie. Forløbet hedder ”At lide med fjenden i antikkens tragedie. Et forløb om nutidige globale kompetencer”, og målet med dette forløb er, at eleverne får et reflekteret forhold til kultur som symbolsk system i tragedien og et historisk eksempel på en øst-vest- konflikt.
Forløbet tager afsæt i den græske tragedies formidling af kulturmødet mellem øst og vest og fokuserer på tragediens rolle i dannelsen af demokratiske borgere. Udgangspunktet for forløbet er Aischylos' tragedie Perserne (472 f.v.t.), der inviterer til refleksion over forestillinger om kulturmøder og diversitet. Forløbet er dermed også en indføring i en diskussion om etnocentrisme, stereotypi, xenofobi og vestlig identitetspolitik. Det kan bidrage til vores forståelse af evnen til at sætte sig i "den andens" sted (eller ikke at gøre det) og nuancere vores udgangspunkt i mødet med andre kulturer.

Yderligere et forløb i oldtidskundskab er blevet udarbejdet til EMUen. ”Når sygdommen rammer” er et tværfaglige forløb i oldtidskundskab og historie, som har til hensigt at give eleverne en stærk forståelse af sygdommes enestående betydning for civilisationers kultur, religion og teknologiske udvikling fra antikken til nutiden.

Forløbet træner eleverne i flerfagligt arbejde. Det hjælper desuden eleverne til et kvalificeret emnevalg inden for sygdomshistorie fx i forbindelse med valg af tema til SRP. Forløbet er opbygget sådan, at eleverne får fornemmelse for både den ”lille historie”, men også for store globale konsekvenser og udviklinger inden for den historiske udvikling af sygdomsbekæmpelse. Forløbet dækker flere dele af kernestoffet i historie jf. stx/hf læreplaner - herunder bl.a. undersøgelse af forandringer i levevilkår, teknologi og produktion gennem tiden samt globaliseringens konsekvenser. I forhold til faglige mål skal elever kunne redegøre for sammenhænge mellem lokale, nationale og globale udviklinger. Forløbet berører næsten alle faglige mål i oldtidskundskab, men har især fokus på antikkens påvirkning på nutidige problemstillinger. 

Endelig er der blevet udarbejdet et studie- og karrierespil til Oldtidskundskab: "Fag og fremtid". Det er et brætspil om faget uden for klasserummet og efter studentereksamen. Spillereglerne læses på et minut, og man er klar til at spille, når pladen er printet og spørgsmålene klippet ud.

Efteruddannelse i Athen

Det danske institut i Athen udbyder i foråret 2023 en efteruddannelse for undervisere i de klassiske fag i Athen. Kurset vil give inspiration til nye emner og ny inspiration til allerede anvendte emner kombineret med værktøjer til nye undervisningsmetoder. 

Lydligt latin

På hjemmesiden www.latinalectio.com har Niels Felskov med en herkulisk indsats indtalt 113.500 vers latinsk poesi. Oplæsningerne ligger frit tilgængelige og kan fint inddrages i undervisningen, når eleverne skal have et indtryk af metrik og udtale.

Undersøgelsesorienteret undervisning

Lige nu er en gruppe på 12 oldlærere i fuld gang med at afprøve en undersøgende tilgang til undervisningen i et lille projekt, som blev igangsat i midten af marts for at afprøve, hvordan metoden kan bruges i oldundervisningen. Erfaringerne fra projektet og gruppens spændende idéer vil blive delt på et senere tidspunkt.

I det kommende skoleår nedsættes en gruppe af oldlærere, der skal undersøge og afprøve forskellige tiltag, der kan kvalificere karaktergivningen og ikke mindst elevernes evne til at afkode de faglige mål i faget. Hvis nogle af jer sidder med gode idéer til andre projekter, oplæg, emner til FIP, erfaringer I gerne vil dele eller noget helt andet, er I meget altid velkomne til at kontakte mig.

 

Jeg håber, I alle får et dejligt forår og en god eksamensperiode.

De bedste hilsner

Allan Uhre Hansen

Tlf: 2449 7081; Email: allan.uhre.hansen@stukuvm.dk

 

 

 

 

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.