Forløb

Fremtidens megabyer

Et eksemplarisk undervisningsforløb om inddragelse af samfundsrelevante problemstillinger i naturvidenskabsundervisningen, der er målrettet naturvidenskabeligt grundforløb. 

Formålet med det eksemplariske undervisningsforløb er at være inspiration til forløb, der kan gennemføres på tværs af de naturvidenskabelige fag. Det skal ses som inspiration til, hvordan lærerne meningsfuldt og håndterbart kan arbejde sammen på tværs af de naturvidenskabelige fag med samfundsrelevante problemstillinger.

Behovet for at inddrage samfundsrelevante problemstillinger i undervisningen har sit udspring flere steder. I læreplanerne for de naturvidenskabelige fag er samfundsrelevante problemstillinger skrevet frem som vigtige aspekter af faget og som centrale for elevernes forståelse af de kernefaglige perspektiver, der manifesterer sig i samfundet som helhed. I forskningslitteraturen fremhæves implementeringen af samfundsrelevante problemstillinger som en vej til styrkelse af elevernes udbytte. Elevernes udbytte øges inden for de kernefaglige områder, og eleverne oplever at få stærkere argumentationskompetencer. Desuden øges deres motivation.

Du finder finder også det eksemplariske forløb Mad til hele verden på emu.dk

 

Om undervisningsforløbet 

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Indenfor det overordnede tema, Fremtidens megabyer, vælger eleverne gruppevist forskellige projekter. Som eksempel på elevprojekter kan nævnes fødevareforsyning, oversvømmelsesproblematikker, rooftop-haver og udvikling af bioplastik.

Man kan inddrage alle eller nogle af disse fag: Fysik, kemi, biologi og naturgeografi. Da elevprojekterne kan gå på tværs af alle fag, kan det i praksis være en udfordring at tildele en bestemt vejleder til hver elevgruppe. Tværfagligheden har også den betydning, at de lærere, der er til rådighed på et givent tidspunkt, må gå på tværs af og indimellem ud over egen faglighed i forhold til at guide eleverne.

Forløbet er ikke direkte rettet mod FN’s Verdensmål, men mod overordnede tematikker, som svarer til verdensmålenes problemfelt og bringer naturvidenskabelige problemstillinger i tæt dialog med etiske udfordringer. Således kan forløbet nemt bruges i forbindelse med lignende forløb med direkte sigte på verdensmålene.

 

Forløbets struktur

Forløbet løber over 16 moduler á 70 minutter.

Forløbet opdeles i seks faser:

  1. Introduktion til temaet
  2. Elevgruppernes valg af projekt
  3. Fokus på gruppesamarbejde
  4. Intensiv projektarbejdsfase
  5. Etisk benspænd
  6. Poster-præsentation og evaluering i forhold til den forestående NV-eksamen

Den overordnede modulplan kan ses i bilaget nedenfor.

 

Et samlet inspirationsmateriale

Dette eksemplariske undervisningsforløb udgør sammen med et vidensnotat og et udviklingsværktøj et samlet inspirationsmateriale til naturvidenskabskoordinatorernes pædagogiske udviklingsarbejde med henblik på at styrke og udvikle naturvidenskabelig undervisning med inddragelse af samfundsrelevante problemstillinger.

I vidensnotatet findes en mere uddybende beskrivelse af gevinster og implikationer af implementeringen af samfundsrelevante problemstillinger i undervisningen. I udviklingsværktøjet beskrives nærmere, hvordan den fremlagte viden kan omsættes til praksis. Og endelig er nærværende eksemplariske undervisningsforløb et eksempel på, hvordan samfundsrelevante problemstillinger kan udmøntes i praksis i naturvidenskabsundervisningen.

Læs udviklingsværktøj og vidensnotat på emu.dk

 

Kreditering

Det samlede undervisningsforløbet er udarbejdet af lektor Jes Lynning Harfeld og lektor Ole Ravn, Institut for Kultur og læring, AAU, samt chefkonsulent og partner Nikolai Weissert og chefkonsulent Mette Christensen, Pluss Leadership A/S. Lektor Dorthe Nørdam Ore, lektor Niels Holm Greibe Ellitsgaard og lektor Thomas Mellergaard Amby, Viborg Katedralskole, har udviklet og afprøvet undervisningsforløbet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.