Forløb

Kristen helbredelse i nutidens Danmark

Jesus helbredte ifølge evangelierne, og i dagens Danmark tilbyder nogle kristne at gøre Jesus kunsten efter. På Filippinerne blandes den kristne tro med den oprindelige naturreligion hos den lokale heksedoktor. Healing og mirakler er tema for dette forløb.

Formålet med forløbet er at koble tekster fra den formative periode sammen med religionsudøvelse i nutidens Danmark. Desuden bliver der i perspektiveringen til naturfolks religion i Filippinerne arbejdet med at forstå religion i en global kontekst. Der arbejdes hovedsageligt med følgende faglige mål (stx C):  

 • karakterisere og analysere forskelligartede materialer med anvendelse af religionsfaglige begreber

 • redegøre for grundlæggende sider ved kristendom, herunder dens formative, historiske og nutidige skikkelser og rolle i europæisk og dansk idéhistorie og identitetsdannelse

Forløbet her kan anvendes på religion C og B på stx. Det er på 4 moduler à 90 minutter

Planlægning/overvejelser

Forløbet forudsætter en vis forståelse for kristendommen og kan derfor lægges i slutningen af et kristendomsforløb, hvor eleverne gennem forløbet har sat sig ind i det grundlæggende stof.

 

Forløbets opbygning
 

Modul 1 – Helbredelse i Bibelen

I første del af forløbet arbejdes der med helbredelse i Bibelen. Med udgangspunkt i konkrete tekststeder analyseres helbredelsens betydning. Det er vigtigt først at sætte sig ind i, hvad der står i Bibelen, da det er grundlaget for kristen healing i det senmoderne samfund. Som introduktion læses Christian Cohr Arffmanns artikel ”10 bibelvers om helbredelse” fra kristendom.dk. Artiklen indeholder velvalgte citater fra både Det Gamle og Det Nye Testamente om helbredelse. 

Eleverne læser artiklen individuelt og svarer dernæst på nedenstående spørgsmål sammen med deres sidemand. Der samles op fælles i plenum. 

 1. Hvordan kan mennesket undgå sygdomme? (Tekst 3-6).

 2. Hvilken rolle spiller Gud Faderen (Herren) i forbindelse med helbredelse? (Tekst 3-6).

 3. Hvilken rolle spiller Jesus i forbindelse med helbredelse? (Tekst 7-9).

 4. Hvorfra har Jesus sine evner til at helbrede? (Tekst 9).

Dernæst skal eleverne i grupper arbejde med tekststeder fra Det Nye Testamente, hvor Jesus helbreder. I den vedhæftede fil ”Jesu helbredelser i Det nye Testamente” er tekststederne angivet, og de konkrete tekster kan eleverne læse i Bibelselskabets online Bibel.  Hver elevgruppe skal arbejde med to-fire tekststeder. De skal skrive et resumé af handlingen og udvælge et centralt citat fra hvert tekststed, hvor Jesu undere viser sig. Lad dem skrive deres svar ind i et fælles Google Docs eller lign. Efterfølgende fremlægger de for resten af klassen med udgangspunkt i deres skriftlige svar. Som opsamling spørger læreren, hvilke overordnede træk, der er gennemgående for Jesu helbredelser. Evt. forklares desuden betydningen af disse undere i en teologisk sammenhæng.

 

Modul 2 og 3 - Kristen helbredelse i folkekirken og i frimenigheder

I denne del af forløbet arbejdes der med kristen healing i det senmoderne samfund. Først er der en artikel, der introducerer til emnet. Derefter er der fire eksempler på praktisering af healing. Som introduktion til området læses artiklen ”Kristen healing breder sig i Danmark”, kristeligt-dagblad.dk, da den giver et godt overblik over problematikken. Eleverne læser den individuelt og svarer på nedenstående spørgsmål sammen med deres sidemand. Læreren samler op til sidst i plenum. 

 1. Hvad er årsagen til, at flere folkekirkemedlemmer kontakter præster og healere for at søge helbredelse?

 2. Hvad er årsagen til, at folkekirken er blevet mere åben for kristen helbredelse?

 3. Hvilke virkemidler bruges i en kristen helbredelse?

 4. Hvad er netværket Kristne Healere? Søg mere info på deres webside: kristenhealing.dk.

 5. Hvad er Healing Rooms?  Søg mere info på deres webside: healingrooms.dk.   

Dernæst skal eleverne arbejde i grupper med hver deres eksempel på moderne praktisering af healing i Danmark. Der arbejdes med følgende temaer:  

Del klassen op i fire grupper, der arbejder med hver sit område. På baggrund af deres arbejde med materialet og tilhørende spørgsmål udarbejder eleverne et oplæg. Det fremlægges i matrixgrupper, så alle elever bliver aktiverede og føler et medansvar for projektet. 

Efter de forskellige elevoplæg sluttes af med en fælles debat om årsagen til den stigende tendens til kristen healing i det danske samfund. Desuden vurderer man i fællesskab, hvad de bibelske fortællinger om healing betyder for nutidens praksis. 

 
Modul 4: Perspektivering - helbredelse på Filippinerne

For at få et globalt perspektiv kan læreren sidst i forløbet fokusere på healing på Filippinerne. Tag udgangspunkt i Kasper Thomsens og Rasmus Friis’ dokumentar Mananambal udgivet af Udenrigsministeriet. Dokumentaren handler om healeren Pastor Duhaylungsod, som blander den katolske tro med traditionel plantemedicin i sin praksis. 

Fordel nedenstående ni spørgsmål på fx ni forskellige elevpar. Lad dernæst eleverne se filmen (den er på lidt under 12 minutter) og lad de forskellige par fremlægge deres spørgsmål. 

Opgave: Start med at fordele de nedenstående ni spørgsmål på ni forskellige elever. Se så filmen Danida Verdensfilmen om Pastor Duhaylungsod:  Mananambal  (Healeren) sammen i klassen (11:43 min.). Herefter fremlægger de udvalgte elever deres svar for resten af klassen og læreren supplerer. 

Spørgsmål til filmen:

 1. Hvornår og hvordan fik han sine evner som healer?

 2. Vurder hvorfor han ikke må tage penge for sine ydelser?

 3. Hvilken funktion har ”det hvide lys”?

 4. Hvordan bruger han bønner i sine behandlinger?

 5. Hvilken rolle spiller plantemedicin?

 6. Hvordan virker kristendommen og plantemedicinen sammen?

 7. Kunne kristendom eller plantemedicin undværes i behandlingen?

 8. Hvad mener han, at djævlen er skyld i?

 9. Perspektiver til helbredelse i Bibelen og hos kristne i Danmark i dag.

 

Evaluering

Læreren præsenterer eleverne for de vigtigste faglige mål. Dernæst udarbejder eleverne - med de faglige mål som udgangspunkt - en Kahoot til de forskellige aspekter af kristen helbredelse, som der har været fokus på i forløbet.
Eleverne arbejder i grupper og inddrager læreren i formativ evaluering af deres spørgsmål og svar. På baggrund af lærerens feedback færdiggør eleverne deres Kahoot. I næste modul spiller elevgrupperne hinandens Kahoots eller et udvalg af dem. 

 

Kreditering

Kirsten Bärnholdt, HF-Centret Efterslægten

Siden er opdateret 20. februar 2020 af emu-redaktionen
Samarbejdspartnere:
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.