Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i idræt - oktober 2022

I dette nyhedsbrev kan du blandt andet læse om idræt på A-niveau som studieretningsfag og årets FIP.

Jeg er netop vendt hjem fra årets første runde fagdidaktik. En utrolig opløftende oplevelse. Der er blevet gjort, tænkt og udviklet idræt på et niveau, hvor der ikke er tvivl om, at det er et aktuelt fag i stadig udvikling og med flere dygtige lærere på vej.

Ligeledes er den faglige forenings årlige generalforsamlingskursus med til at videreudvikle fagligheden og sammenholdet i faget, både hos os der har undervist i lidt længere tid, og de nye der tager stafetten op.

Idræt A i studieretning

Fastholdelsen af fagligheden og den fortsatte udvikling, der sker mange steder i faget, ses også med idræt A studieretningen, der efter forsøgsperioden i Brøndby og Slagelse nu er blevet permanentgjort som lokal studieretning.

Der skal fra min side endnu engang lyde en stor tak både til de to skoler og deres idrætslærere for den store indsats, der ligger bag en sådan bedrift, men også til den faglige forening for at hjælpe med det politiske pres.

At det er en permanentgjort lokal studieretning betyder, at alle skoler som udgangspunkt kan søge om lov til at udbyde idræt på A-niveau. Det ligger i det permanentgjorte. '

At det stadig er en lokal studieretning betyder dog, at der skal væsentlige argumenter frem i ansøgningen i forhold til, hvad der netop gør, at den er særligt lokalt forankret. Der er umiddelbart stor interesse i studieretningen fra mange skolers side, så et muligt fremtidigt ønske om udvikling kunne være, at det lokale forsvandt, så det blev muligt for de skoler, der ønskede det at udbyde idræt på A-niveau i en studieretning. Det er dog ikke lige om hjørnet, da der politisk er en vis forsigtighed i forhold til at åbne for nye studieretninger, men hvis rektorerne kunne mene noget i Danske Gymnasier, og den faglige forening bliver ved med at presse på politisk, er det måske heller ikke umuligt.

Læreplan

Læreplanen for idræt A kan for de interesserede findes på uvms hjemmeside under læreplaner 2022 https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/gym/pdf22/juni/220704-idrt-a--lokal-studieretning--august-2022.pdf

De væsentligste forskelle fra idræt b til idræt a er det skriftlige arbejde og den skriftlige eksamen og dermed også, at der gives to karakterer i faget – en skriftlig og en praktisk/mundtlig, derudover et større fokus på innovation og at afviklingen af den mundtlige del af prøven i den praktisk/mundtlige prøve er en gruppeprøve om en case, hvor hver eksaminand bidrager med 24 minutter. I en gruppe af fire giver det således tid til en samtale (inklusiv votering mm) på 96 minutter, hvor det virkeligt er muligt at komme i dybden.

Idræt på hhx og htx

Et andet sted hvor faget udvikler sig er på hhx og htx. Stx er stadig den dominerende uddannelse i forhold til antallet af elever med idræt, og hf ser ud til at have fundet et nogenlunde stabilt leje efter at være blevet gjort til et valg, men det er glædeligt at se udviklingen i htx og hhx. Det er ikke en eksplosiv udvikling, men det er dog tydeligt, at skolerne i højere og højere grad får øjnene op for muligheden for at udbyde idræt som en del af deres fagrække. På de to uddannelser læser man på c-niveau enten efter hf- eller stx-læreplanen. Det er skolens eget valg, hvilken læreplan af de to man vælger, og det er et valg, som man måske kan prøve at være med til at påvirke som idrætslærer.

Træningsprojektet i læreplanen

I en periode hvor mange af jer sikkert har træningsprojektet i 3g præsent, så vil jeg gøre opmærksom på en tilpasning i vejledningen i år. I forhold til træningsprojektet har den tidligere formulering været, at: Træningsprojektet og den dertil hørende rapport indgår som en væsentlig faktor i helhedsvurderingen, når årskarakteren i 3.g fastlægges.
I læreplanen, som er den overordnede lovgivning, er det dog formuleret således: Bedømmelsen af rapporten hørende til træningsprojektet tilgodeses ligeledes i den afsluttende standpunktskarakter. Der er derfor svært at argumentere for, at rapporten skal indgå som en væsentlig faktor. Den skal dog stadig indgå i den samlede helhedsvurdering af eleven, og derfor vil den nye formulering i vejledningen være: I helhedsvurderingen i den afsluttende standspunktskarakter (årskarakteren) er det vigtigt at være opmærksom på, at både træningsprojektet og den dertilhørende rapport skal indgå som en del af vurderingen.

FIP i marts 2023

Årets FIP-kurser i idræt ligger i marts 2023 og har fra ministeriets side et overordnet tema om overgange og sammenhæng mellem de forskellige uddannelser og skoleformer, som de unge kommer igennem.
I idræt har vi tænkt, at det var oplagt at lære lidt mere om, hvad vores elever egentlig kommer med af erfaringer og færdigheder fra grundskolen. Her har der fx været en prøve i noget længere tid end i gymnasierne. Hvordan har det bidt sig fast, og hvad er det, vi kan forvente af de elever, der har haft idrætsundervisning i ca. 10 år – og hvad mon de forventer af idrætsundervisningen i gymnasiet.
Fx har de i grundskolen ikke de samme færdighedsområder, så deres (tavse) viden er måske en anden.

Til at gøre os klogere på grundskolen og overgangen til gymnasierne er vi så heldige, at Peter Jensen, der har en baggrund som idrætslærer i folkeskolen, lærebogsforfatter og idrætskonsulent, og som sidder i Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg og i BUVM’s faggruppe for idræt, har sagt ja til at komme.

Da vi samtidigt har fået så mange prøver aflyst de sidste par år, kunne det sikkert være godt med en fornyet gennemgang af afviklingen af prøven og ideer fra best practice. Her er vi så heldige, at Bjarke Andreasen har sagt ja til at komme igen og guide os gennem prøven. Så gå ind på GL’s hjemmeside og søg på FIP2223-38a for FIP på Sukkertoppen, Next d. 15. marts 2023 og FIP2223-38b for FIP på Aarhus Katedralskole d. 29. marts 2023.

Vi håber at se mange af jer.

De bedste hilsner

Lasse

 

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.