Forløb

Innovativ undervisning i filosofi

Katalog over øvelser til filosofiundervisningen på C og B. Øvelserne kan både bruges som hele forløb og sekvenser i enkelte moduler.

 

Innovation i filosofi giver mulighed for

 • at afveksle filosofiundervisningen
 • at konkretisere filosofiske problemstillinger
 • at aktivere andre elevtyper end sædvanligt i filosofi
 • at gøre filosofi relevant.

Man kan arbejde med filosofi C-læreplanens krav om løsningsforslag, konkretisere etiske problemstillinger. På filosofi B stilles der ydermere krav om, at et forløb skal have innovativt sigte.

 

Planlægning/overvejelser

Dette er ment som en oversigt over mulige øvelser til undervisningen. Nogle af dem er konkretiseret i undersider. Innovation giver typisk mulighed for stor elevaktivering: som decideret projektarbejde eller gruppearbejde.

De første syv forslag folder innovation ud i større stil, mens de sidste seks i højere grad er kreative øvelser, der træner innovative kompetencer.

 

Etik: Robotulykker eller robotdrab? De etiske problemer ved selvkørende biler

Eleverne skal bestemme, hvilke principper en selvkørende bil skal handle efter i tilfælde af ulykker. Dermed får de bragt etik i anvendelse, tvunget til at forholde sig til konkrete løsningsforslag, samt får belyst et dilemma ved teknologisk udvikling.

Øvelsen kan variere fra en lille udgave på 30 min. til en stor evt. projektudgave på flere moduler med introduktion af etik-filosoffer.

Find øvelsen om robotulykker her.

 

Etik: Tal pænt på nettet

Afslutning på et modul om Levinas’ tanker om ansigtets etik? Eleverne er blevet vist klip fra tv-programmet ”Ti stille kvinde” (afsnit 2: 6.52-9.00 og afsnit 3: 16.21-18.00, 18.52-22.20). De er blevet relateret til Levinas.

Derefter skal eleverne i 10 min. brainstorme ideer til at få folk til at opføre sig pænt på nettet. Afsluttende diskussion, hvor eleverne præsenterer deres bedste ideer.

 

Fri vilje og nudging

Eleverne præsenteres for forskellige definitioner på nudging ud fra artiklen: Maria Klit: Etisk råd vil diskutere brugen af nudging, 2015,

Her findes fire holdninger/definitioner:

 • Etisk Råd: udvisker grænserne mellem opfordring og manipulation
 • The Behavioural Insights Team: Få folk til at træffe gode valg – defineret af regeringen
 • Thomas Christensen, The Nudging Company: “Nudging går derimod ud på, at du skal få incitament til at gøre noget, som du ikke får gjort, fordi du har travlt med alt muligt andet”, ” man ikke må fjerne folks valg, når man nudger dem”              
 • Psykolog Dorthe Birkmose: ”Og den tanke om, at nogle mennesker skal styres i den rigtige retning, det handler jo om, at der er nogle, der vil styre nogle andre. Og det er uetisk, siger hun.”

Innovativ øvelse til eleverne: For mange elever på skolen ryger

Udtænk en ide, så færre begynder at ryge vha. en af følgende metoder:

 • nudging som The Nudging Company definerer det (gøre folk opmærksom på valg)
 • nudging som The Behavioural Insights Team (få folk til at træffe bestemte valg)
 • propaganda (dæmonisere ens modstandere, så kun et valg virker muligt)
 • forbud

Diskuter hvilket der er

 1. mest effektivt
 2. etisk acceptabelt.

 

Multikulturalistiske problemstillinger

Eleverne præsenteres for konkrete problemstillinger og multikulturalistiske grundpositioner og udvikler et løsningsforslag. Læs mere om øvelsen på systime.

 

Livsfilosofi: Filosofisk hjælp til stressramte unge

Eleverne bruger filosoffer fra et forløb om livsfilosofi til at hjælpe stressramte unge i et projekt på ca. 2 moduler.

Find forløbet til stressramte unge her.

 

Til filosofi B: Innovationsforløb ud fra Peter Singers etik

Fem moduler à 95 min.

Eleverne introduceres til Peter Singers argument fra Det liv du kan redde, finder et eksempel på etisk dårlig adfærd på deres egen skole, opstiller et argument à la Singers for, hvorfor adfærden skal ændres og laver et produkt der ændrer den dårlige adfærd.

Find innovationsforløbet her.

 

Formidling af videnskabsteoretisk projekt

Innovation kan også handle om, hvordan man formidler. I dette projektarbejde om videnskabsteori skal eleverne være kreative i, hvordan de formidler deres arbejde til resten af klassen.

 

Teater: Hobbes’ og Lockes naturtilstand

Lav et teaterstykke over naturtilstanden hos Hobbes eller Locke, herunder hvorfor og hvordan man forlader den.

 

Skriveøvelse: Libyen og Hobbes’ naturtilstand

Eleverne undersøger den politiske udvikling i Libyen ca. 2008-2018 gennem infomediesøgninger.

Det er 2011, og du kan forudsige, hvad der kommer til at ske i Libyen, hvis NATO griber ind ved at bombe Gaddafi. Skriv et læserbrev, hvor du bruger Hobbes til at argumentere imod at gribe ind.

 

Teater: Kierkegaards faser til skolefest

Det er skolefest. Hvordan fejrer Kierkegaards stadier det? Det skal I vise i et teaterstykke.

Forberedelse: 15 min.

Rollespillet skal omfatte:

 • Kierkegaards stadier
 • Fortvivlelse
 • Forholdet til normer
 • Valget
 • En kæreste
 • Det religiøse
 • Alkohol

   

Nietzsches brev til en konverteret ven

Du er Nietzsche. Skriv et brev til din barndomsven, som er blevet kristen, hvor du forsøger at få ham på ret køl. Brevet skal indeholde følgende:

 • ”Gud er død”
 • Vennens konvertering til Kristendommen
 • ”Herremoral” og ”slavemoral”
 • ”Godhed”
 • ”Viljen til magt”
 • ”Overmennesket”
 • ”Gamle jas”

 

Gode råd fra Epikur til skolebladet

Skolebladet har deadline om 2 uger. Skriv en artikel til bladet med tre gode råd fra Epikur på baggrund af Epikurs brev til Menoikeus.

 

Kuhns paradigmeteori som tegneserie

Lav en tegneserie om videnskabelig udvikling if. Kuhn, hvor følgende begreber indgår:

 1. Normalvidenskab
 2. Gådeløsning
 3. Anomali
 4. Videnskabelig revolution
 5. Paradigmeskift

 

Andre ideer

På FIP i filosofi fandt deltagerne på en række gode ideer, som venter på at blive konkretiseret og ført ud i undervisningen. De er som følger:

 • Afslutning på etikforløb: skriv ti nye bud! Afsæt god tid. God øvelse til diskussion og refleksion af de filosofiske bud.
 • Menneskesyn-podcast. I grupper rettet mod gymnasieelever. Der skal være en undervisning og oplysning i en bestemt filosof(i), elementer fra elevernes verden (kulturelle, samfundsmæssige, skole- eller medieverden). Bliver løbende lagt på skolens hjemmeside.
 • Innovativ tur på museum i forlængelse af et æstetikforløb (Kunst og filosofi)
 • twinery: dannelse af filosofiske dilemmaspil
 • filosofisk terapeut: efter fx et forløb om eksistentialisme ser vi et afsnit af en tv-serie eller en dokumentarserie fra DR3 eller andet, der er relevant for eleverne. Vi leger så, at en karakter fra serien, der har et problem, kommer ind i rummet, og eleverne skal så forsøge at hjælpe karakteren med problemet ud fra de filosofiske tekster, vi har læst i forløbet.

 

Kreditering

Forløbet er lavet af Søren Sejer Lohse-Hansen, Rosborg Gymnasium og HF, i samarbejde med deltagerne i FIP filosofi 2020.

Siden er opdateret 08. april 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.