Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i engelsk - maj 2020

Om skoleårets afslutning, opgavesæt til prøvetræning, afsluttende standpunktskarakterer og individuelle faglige vurderingssamtaler på hf og gs, samt information om skriftlig censur 2020 og assignment 1 STX B.

Dette nyhedsbrev indeholder information om det stærkt formindskede behov for censorer i engelsk 2020 og henvisninger til informationer om eksamen. Til sidst siger fagkonsulenten tak for sin tid på posten.

Skriftlig censur 2020

Den 20. maj afholdes i år eksamener i engelsk STX og HF, og 28. maj for STX.

Censorerne er nu allokeret, og jeg kunne desværre ikke få alle de censorer i spil, der var blevet beskikket, før konsekvenserne af Covid-19 blev en realitet.

For engelsk har det betydet, at vi har under halvt så mange eksaminander i engelsk som sidste år – og både hf og stx er ramt. Det betyder at mange ikke har modtaget en allokering i år, og det betyder også, at der kun opereres med portioner på ca 50 timer i år.

Det er vigtigt for mig at understrege, at INGEN er blevet sorteret fra, og at det er tilfældigt, hvilke kollegaer, der ikke har fået opgaver.

Næste år forventer jeg, at vi igen som vanligt kan få alle censorer i spil. Jeg minder dog også om, at der både ved sygeeksamen, til vintereksamen og til SSO-opgaverne er langt flere censorer tilmeldt end der er brug for, så i de terminer kan man ikke forvente at blive beskikket.

Information til de skriftlige censorer ligger allerede nu sammen med censorvejledninger og retteark på uvm.dk.

Mundtlig eksamen 2020

I Eksamens-FAQ til mundtlig eksamen på EMU finder du tjekliste til arbejdet som både eksaminator og censor før mundtlig eksamen på EMU. Den er udarbejdet som en hjælp til at huske tidsfrister og andet der er vigtigt for eksamen og den gode kommunikation.

Eksamens-FAQen indeholder også svar på nogle af de hyppigste tvivlsspørgsmål, der opstår, når man forbereder eksamen.

I den beskrives også vigtigheden af gode og brugbare undervisningsbeskrivelser, som arbejdsredskab for elever og censorers forberedelse af eksamen.

Jeg vil i år desuden opfordre til, at det fremgår af undervisningsbeskrivelsen, hvilke forløb, der er gennemført under nødundervisningsperioden, så det bliver tydeligt for censor, hvor der kan have været udfordringer i forhold til at skaffe planlagt materiale osv. Dette gælder også for fortsætterholdene, som afslutter faget i de kommende år.

Mundtlig prøve i SRP

I år vil mange engelsklærere for første gang skulle eksaminere i eller være censor i SRP med engelsk. Jeg henviser til Studieretningsprojektet på emu, hvor du finder en FAQ, der indeholder svar på hyppigt stillede spørgsmål og løbende opdateres. Det bliver spændende at høre om jeres erfaringer med denne nye opgave, og erfaringer og evalueringer vil også blive taget op på næste års FIP-kurser.

I år er ydermere speciel, fordi elever, der skal aflægge mundtlig prøve med udgangspunkt i SRP, der er udarbejdet i forårsterminen 2020, har udarbejdet hele projektet eller dele heraf i perioden med nødundervisning. Dette kan have påvirket elevernes adgang til materialer. Ved den mundtlige prøve i SRP det derfor vigtigt, at både eksaminator og censor er opmærksomme på netop disse vilkår.

På FIP-kurserne i januar 2020 var det et ønske, at vi evaluerer det nye SRP-format på næste års FIP, og jeg vil derfor opfordre til, at I skriver til mig om gode oplevelser og opmærksomhedspunkter i forbindelse med jeres medvirken til SRP-eksamen i år – som eksaminator eller censor.

Farvel og tak for nogle gode år

Dette nyhedsbrev bliver også det sidste fra mig som fagkonsulent, da jeg har valgt at stoppe pr 1.8.2020.

Det er ikke uden vemod, for det har været en stor fornøjelse at passe på faget, eleverne og jer de sidste knapt tre år. Jeg har altid nydt hvert minut, jeg har tilbragt sammen med jer på kurser, til censormøderne og andre steder, jeg har haft fornøjelsen af at være sammen med jer.

I er efter tre år landet godt i reformen, de nye aspekter i læreplanen og de nye opgavetyper, og jeg er helt tryg ved at overdrage faget til min kommende efterfølger.

Og med disse ord ønsker jeg jer en rigtigt god eksamensperiode – og en fuldt ud fortjent fantastisk sommerferie!

Tak for nu!

Line Flintholm

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.