Forskning og viden

Studie om forebyggelse af negativ social kontrol

Find viden om, hvordan I kan styrke børn og unges demokratiske selvtillid og gøre dem modstandsdygtige mod negativ social kontrol.

Undervisning i blandt andet demokrati og rettigheder samt dialog herom er ifølge forskningen med til at styrke børn og unges demokratiske dannelse og modstandskraft mod negativ social kontrol. Negativ social kontrol ses som handlinger og kontrol, der hæmmer den enkeltes livsudfoldelse, valg og rettigheder, eksempelvis i forhold til livsstil, fritidsaktiviteter, sociale relationer eller seksualitet.

Hver dag bidrager dagtilbud, fritidstilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser til arbejdet med at forebygge negativ social kontrol ved at støtte børn og unge i at indgå som aktive medborgere i demokratiske fællesskaber. Studiet fremhæver, hvordan dagtilbud, fritidstilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser kan igangsætte tiltag, der skal gøre børn og unge modstandsdygtige mod negativ social kontrol.

 

Formål

Litteraturstudiet har til formål at styrke det forskningsbaserede vidensgrundlag for, hvordan I kan arbejde med tidlig forebyggelse af negativ social kontrol i jeres almene, daglige praksis ved at styrke alle børn og unges demokratiske kompetencer og medborgerskab.

Studiet præsenterer en række kerneelementer, som kan bidrage til forebyggelse. De fire kerneelementer er:

1) Kompetenceudvikling og opkvalificering om at styrke fagprofessionelles egen specialviden og kompetencer i relation til kultur, social kontrol og tilknyttede begreber.

2) Adgang til specialistviden og supervision om værdien af adgang til sparring og vejledning med andre, gerne specialister, med viden om forebyggelse af negativ social kontrol.

3) Tydelige rammer med plads til faglighed om at understøtte fagprofessionelles forebyggende arbejde med organisatoriske tiltag, herunder strategi og ledelse.

4) Relationsdannelse med minoritetsforældre om at facilitere et stærkt forældresamarbejde.

Tre kerneelementer retter sig mere direkte mod at styrke børn og unges modstandskraft mod negativ social kontrol:

1) Undervisning i demokrati, rettigheder og seksualitet om at opbygge viden og handlerum, som skaber bevidsthed om egne ressourcer og grænser.

2) Vejledning og rådgivning ved professionelle om at kunne drøfte problemer med professionelle i og/eller uden for skolen.

3) Dialog og interaktion med ligesindede om at blive bevidst om eget handlerum og egne grænser gennem spejling, socialisering og dialog med andre.

Hvert kerneelement uddybes i litteraturstudiet med eksempler på, hvordan I konkret kan arbejde med elementet i praksis.

 

Faktaoplysninger

Litteraturstudiet bygger på 32 studier om indsatser til forebyggelse af negativ social kontrol i dagtilbud, grundskole, fritidstilbud og ungdomsuddannelser. Der er begrænset viden tilgængelig om forskningsfeltet, og den tilgængelige viden er af lav metodisk kvalitet. Studiets fund kan derfor forstås som resultater og gode erfaringer fra skoler og ungdomsuddannelser, hvad angår indsatser til at forebygge social kontrol og ikke som veldokumenterede effekter.

Litteraturstudiet har fungeret som inspiration til videreudvikling af det forebyggende arbejde i dagtilbud, fritidstilbud, skoler og ungdomsuddannelser. Litteraturstudierne har bidraget til udviklingen af satspuljeinitiativet til forebyggelse af radikalisering og social kontrol, som forløber i perioden 2017 til 2020. Via satspuljeinitiativet vejleder læringskonsulenter i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) fagprofessionelle i dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud og på ungdomsuddannelser i at styrke børn og unges modstandskraft gennem indsatser med fokus på demokrati og medborgerskab.

Litteraturstudiet er udarbejdet af Rambøll for Undervisningsministeriet i 2018.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.