Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i dansk - marts 2020

Nyt om fjernundervisning i forbindelse med COVID-19, kurset ’Censur og de nye skriftlige genrer', skriftlig eksamen, SRP, mundtlig eksamen og undervisningsbeskrivelse samt finde tips til undervisningen.

Velkommen til mit første nyhedsbrev som fagkonsulent. Det bliver skrevet på et tidspunkt, hvor det meste af verden er lukket ned pga. en pandemi, der vil få store konsekvenser for alle individer og samfund mange år frem i tiden. Med ét er både menneskets, landenes, kontinenternes og civilisationens skrøbelighed blevet brutalt blotlagt, og vi er allerede nu – blot en uge efter at Statsministeren for første gang satte ord på situationens alvor – i gang med at ommøblere vores forståelse af menneskets plads i hverdagen og i verden. Forhåbentlig vil vi en dag om ikke alt for lang tid kunne se tilbage på coronavirussen som en slags fødselshjælper, der tvang os til at standse op og give os et tiltrængt nyt og friskt syn på tilværelsen og på vores menneskelige ansvar. Måske er pandemien lige netop den tabula rasa, der kan give os modet til at gå helhjertet ind i klimakampen, til at tage kampen op mod despoti og nationalisme og til i fællesskab at vende os bort fra statsledere og åndelige overhoveder, der gennem alt for lang tid har haft carte blanche til at konstruere deres egne småpsykotiske virkeligheder.

Måske skulle der blot en lille kroneformet viruspartikel til for at lære os, at vi altid holder en del af hinanden i vores (spritafvaskede) hænder. Måske er de mange facebookopslag med tilbud om hjælp til indkøb og pasning… og den kollektive og kontante fordømmelse af hospitalstyve, af butikker, der fordobler prisen på sprit og masker, og af folk, der hensynsløst fylder indkøbsvognene til randen med gær og toiletpapir, tegn på, at vi er ved at justere vores etiske kompas. Måske er den sang, der flyder fra de italienske altaner og fylder de tomme gader, ikke et requiem for menneskeheden, men de første toner i en ny og smuk symfoni i et hidtil ukendt – eller glemt – tone- og formsprog. Det ved vi ikke endnu. Men vi ved, at vores børn og børnebørn kommer til at læse digte og romaner, der bliver undfanget lige nu, mens vi sidder og afvikler virtuel undervisning akkompagneret af karantæneramte børns rastløshed, af radioens meldinger om børser i frit fald og af ekkoet fra de tomme gader og legepladser. Inden vi får set os om, bliver ’coronakunst’ en del af stoffet i dansk. Indtil da kan vi blandt meget andet søge mod litteratur som Theis Ørntofts sært profetiske postakalyptiske digt: Det er forvirrede tider, jeg skal fortælle om…

Som udgangspunkt skal vi dog gå ud fra, at der inden for nogle få uger kommer så meget kontrol over situationen, at vi kan afvikle de planlagte eksamener. Dette nyhedsbrev vil pege ind i en næsten helt normal dansklærervirkelighed. Du kan finde oplysninger om fjernundervisning, skriftlig eksamen (herunder ’den personlige stemme’), SRP, mundtlig eksamen og undervisningsbeskrivelse samt – mindre normalt, måske – bud på coronatekster, herunder forslag til arbejdsspørgsmål og stilladserede skriveopgaver.         

 

Fjernundervisning

De fleste skoler har allerede lavet en rammesætning af fjernundervisningen og givet lærerne platforme og værktøjer til undervisningen. Desuden er der i mange fora på nettet, bl.a. i facebookgruppen ’Ideudvikling for dansk’, blevet delt rigtig mange gode idéer og forslag til opgaver og forløb – bliv endelig ved med at dele og stjæle!

En række forlag har stillet digitale læremidler til gratis rådighed, så længe skolelukningerne står på.

 

Generelt skal vi huske:

 • At opstille klare rammer og lærings- og produktmål for forløb såvel som for de enkelte moduler
 • At gøre det klart for eleverne, hvornår de forventes at være online – og hvornår vi selv er til rådighed. Det er vigtigt for både os og eleverne, at vi overholder de aftalte tidspunkter, så vi dels fastholder en ramme omkring undervisningen, dels husker at holde arbejde og fritid adskilt
 • At eleverne ligeså lidt som os selv kan holde ud at sidde fastklistret til skærmen fra kl. 8 til 15.30 – ikke mindst nu, hvor solen uanfægtet af coronavirussen begynder at varme. Indlæg fx sekvenser som ’gåud-i-solen-og-reflektér’, ’læg-dig-i-sofaen-og-læs-et-digt’ o.l. Og husk også at give eleverne opgaver, der stimulerer deres kreativitet
 • At mange elever ligesom os befinder sig i hjem omgivet af både søskende og forældre og derfor er udsat for flere forstyrrelser end normalt
 • At der kan være elever, der er tvunget til at hjælpe med at passe fx yngre søskende
 • At vores elever ligesom vi selv står lige midt i en verden, der ændrer sig fra time til time. Uvisheden og foranderligheden vil helt naturligt give sig udslag i forskellige grader af forvirring og bekymring, fx har de fleste nok oplevet et gevaldigt skred i tidsfornemmelsen. Hvad, der skete for 4 dage siden, kan føles som noget fra en helt anden tidsalder. I det lys kan 3 arbejdsspørgsmål til et Rifbjergdigt nemt tage sig ud som en opgave af en lavere orden.

 

Kurset: Censur og de nye skriftlige eksamensgenrer

Den 25.3. skulle det vigtige kursus Censur og de nye skriftlige eksamensgenrer have været afviklet i Odense. Forud for kurset var der blevet samlet et kompendium indeholdende:

 • Læse og bedømmelsesvejledning
 • 6 stile til bedømmelse
 • 8 stile (med korte fokus og læsevejledninger) til inspiration og deling/drøftelse med elever og faggrupper
 • Den ’gamle’ bedømmelsesskabelon samt bud på nye, genretilrettede bedømmelsesskabeloner. Dette kompendium vil hurtigst muligt blive gjort tilgængeligt på EMU’en.

Desuden vil der samme sted og inden for en overskuelig fremtid blive uploadet:

 • Begrundede karakterer på de 6 stile, der var rundsendt til bedømmelse (udarbejdet af fagkonsulenten og repræsentanter fra Dansklærerforeningen og opgavekommissionerne)
 • En opdateret og overskuelig censorvejledning (som også kan fungere som ’tjekliste’ for lærere og elever, der nærmer sig eksamen)
 • En vejledning til brug af de nye bedømmelsesskabeloner  

For mere information om de nye skriftlige eksamensgenrer henvises til Råd og vink og Lærerens hæfte.

 

De nye eksamensgenrer og ’den personlige stemme’

De nye genrer har ganske naturligt affødt en del spørgsmål. Svarene på langt de fleste af disse spørgsmål findes i de styredokumenter, der er er henvist til ovenfor.

En del har efterlyst eksempler på elevbesvarelser. Her kan især Råd og vink 2019 anbefales. Det indeholder 11 konkrete og kommenterede eksempler (illustrative uddrag såvel som fulde stile) fordelt over alle tre genrer.

Heri kan man også læse om ’den personlige stemme’ og se eksempler på, hvordan den kan komme til udfoldelse i praksis. Det er en helt central pointe, at der bag enhver tekst befinder sig et skrivende jeg (eller ’skriver-identitet’), som positionerer sig i overensstemmelse med emnet og genren.
 

Ligeså vigtig en pointe er det, at eleven også skal bruge sin stemme sagligt – dvs.:

 • Besidde og udfolde danskfaglige kompetencer (fx læse det centrale ud af en tekst og kunne dokumentere korrekt)
 • Anvende relevant danskfaglig viden og metodisk bevidsthed (fx analysebegreber og faglige termer, der vidner om kendskab til emnet)
 • Skrive med formidlingsbevidsthed og respekt overfor de gældende skriftsproglige normer.

På bundlinjen kan det formuleres meget kort: Eksamensstilen i dansk skal afspejle, at eleven har haft dansk på A-niveau i 2 eller 3 år.

Målt på antallet af spørgsmål kræver ’den personlige stemme’ dog fortsat uddybning og konkrete anvisninger på, hvordan man både ’måler’ den og træner den i undervisningen. Til almindelig beroligelse vil ’den personlige stemme’ blive yderligere forklaret i de lovede filer på EMU’en og forud for sommerens censormøde.

Som afslutning på dette nyhedsbrev er der vedlagt to undervisningsegnede opgaver, med særlig fokus på både at identificere og opøve ’den personlige stemme’ indenfor de debatterende og reflekterende skrivegenrer.

 

SRP

De fleste er enten færdige med eller godt i gang med SRP. I Vejledning til dansk i SRP kan man finde svar på langt de fleste spørgsmål. Hvis du har et spørgsmål, der ikke finder sit svar i dokumentet, er du naturligvis altid velkommen til at skrive eller ringe.

 

Mundtlig eksamen og undervisningsbeskrivelsen

Mange er allerede i gang med at finpudse deres undervisningsbeskrivelser, så de er klar til den mundtlige eksamen – og dermed også klar til at blive underkastet censors granskende blik. Som noget nyt skal vi i år angive omfanget af læste sider. Det er ikke uproblematisk i et fag, hvor vi opererer med et udvidet tekstbegreb, og hvor multimodale tekster er en del af kernestoffet.

 

Vejledningen til dansk (2.4.1.) giver følgende anvisning:

Omfanget af fagligt stof anføres i beskrivelsen af den gennemførte undervisning (undervisningsbeskrivelsen), der færdigredigeres ved afslutningen af undervisningen i det enkelte fag. Omfanget angives normalt med en sådan detaljeringsgrad, så det af undervisningsbeskrivelsen fremgår, hvorledes det faglige stof har været vægtet i undervisningsforløbet. Dette kan fx ske ved at angive et skønsmæssigt sidetal eller en procentvis fordeling af stoffet.

Jeg vil i lighed med min forgænger Sune Weile anbefale, at man angiver det skønsmæssige sidetal og i samme ombæring opfordre til, at censorer går pragmatisk til værks. Naturligvis skal den eksterne censur sikre, at alle perspektiver er dækkende behandlet, at undervisningen har dækket kernestoffet, at der er læst det rette antal værker, og at det estimerede sidetal svarer nogenlunde til de forskrevne 1200-1400 sider. Men lad være med at bruge for lang tid på at vurdere om fx en novellefilm eller et nyhedsindslag svarer til 7 eller 11 sider. Som i de fleste andre sammenhænge: Hav som udgangspunkt tillid til hinanden og brug jeres sunde fornuft, men husk samtidig, at I som censorer skal være garanter for, at eleverne har været gennem det stof, læreplanen kræver, de har været igennem.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.