Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i Afsætning - april 2020

I dette nyhedsbrev kan man læse om særlige forhold i forbindelse med undervisningen og eksamen i perioden med covid-19.

Kære alle

Der er sket en del ting siden sidste nyhedsbrev! Jeg håber, at I alle samt jeres nærmeste er sunde, raske og ved godt mod.

Der er mange nye informationer at forholde sig til lige nu, og de ændrer sig dagligt. Mange af os tænker på, hvordan "eksamensperioden" og meget andet skal forløbe. I dette nyhedsbrev vil jeg forsøge at give jer et overblik, som det ser ud her den 17. april. Når der er flere ting faldet på plads, vil jeg orientere jer igen.

 

FAQ

BUVM opdaterer løbende en side med FAQ om situationen. Det er vigtigt at holde sig opdateret, da svarene kan ændre sig i takt med, at situationen udvikler sig. Der er desuden en vejledning til afgivelse af årskarakterer på vej.

 

Skriftlig eksamen i afsætning den 18. maj 2020

Den skriftlige eksamen i afsætning fastholdes på eksamensdatoen den 18. maj. Følgende er officielt meldt ud jf. den politiske aftale fra den 8. april: Alle skal op i skriftlig dansk, det skriftlige studieretningsfag på A-niveau i den enkelte elevs prøveplan, der er placeret tidligst i eksamensperioden.

Den skriftlige prøve i afsætning er placeret på den først mulige eksamensdato (18. maj), hvilket betyder, at de elever som har denne prøve i deres prøveplan vil skulle op. Det er der traditionen tro, mange som har. De udpegede censorer kan derfor næsten helt sikkert regne med, at der bliver rigeligt med opgaver at rette.

Der er altså rigtig god grund til at bruge tid på skriftlig eksamenstræning med 3.g-eleverne efter genåbningen. Hvis ikke eleverne har arbejdet med opgaven om bryggeribranchen, kan det stærkt anbefales.

Alt det praktiske omkring censormøde, formøde mv. er endnu uafklaret.

 

Mundtlig eksamen (afsætning og EOP/SOP)

Det fremgår ligeledes af den politiske aftale fra den 8. april (og senere for eux): Alle skal op i...en mundtlig prøve i SOP/EOP. Har eleven afsluttet SOP/EOP i vinterterminen, skal eleven i stedet op i den senest placerede udtrukne mundtlige prøve.

Det er relativt få elever som har været oppe i SOP og EOP i vinterterminen, så for langt de fleste gælder det, at de ikke kan komme til den mundtlige prøve i afsætning.

Det er dog anderledes mht. SOP/EOP i den kommende sommertermin. Her vil næsten alle derfor skulle op. De nærmere rammer og betingelser for disse prøver er endnu ikke på plads. Der er nok ikke tvivl om, at sundhedsmyndighedernes retningslinjer skal følges.

Ifølge den seneste indberetning, som jeg har adgang til, har 65% af eleverne valgt at have afsætning med i deres SOP, på eux har 72% afsætning med i EOP. Det er godt nok et populært valg!

 

Hvad med 1. og 2.g - skal de til eksamen?

Nej, eksamenerne i sommerterminen 2020 er aflyst for 1. og 2.g. Det betyder for 1. og 2.g, at den afsluttende standpunktskarakter i fag, der afsluttes til sommer og er udtrukket til eksamen, ophøjes til eksamenskarakter.

Nærmere vejledning fra BUVM følger.

 

Erhvervscase

Der afholdes som nævnt ikke eksamen i erhvervscase. Vi ved lige nu, at der bliver stillet prøvesæt til rådighed jf. aftaleteksten:

Alle prøver aflyses for elever i 1., 2.g og 1. hf. For disse elever fortsætter nødundervisningen, og der vil blive stillet krav om prøvetræning. Børne- og Undervisningsministeriet vil stille prøvesæt til rådighed. 

Vi håber, at vi meget snart bliver klogere på, hvilke prøvesæt der stilles til rådighed, og dermed også om eksamensopgaven i erhvervscase frigives. Den er i hvert fald klar og er oversat til engelsk.

Det er god (og påkrævet) træning for 2.g-eleverne at afholde fx en prøveeksamen. Ifølge den politiske aftale udskydes afgivelsen af årskaraktererne til slutningen af skoleåret, der er derfor stadig tid til at træne eksamen. Argumentet overfor eleverne må være, at det er god træning til 3.g og en god måde at samle op på både VØ og afsætning.

 

FIP 2020

FIP i Innovation blev desværre aflyst pga. covid-19, det afholdes i efteråret i stedet. Endnu engang tak til alle som deltog, jeg håber at lige så mange får lov og har tid og lyst i næste skoleår.

 

Fagbegreber på engelsk

Der er udarbejdet ordlister med fagbegreber på engelsk i en lang række fag, hvor der er skriftlig eksamen. De vil senere være at finde på EMU. Eventuelle kommentarer modtages gerne (til afsætning).

 

Opdatering af vejledninger 2020

Deadline for opdatering af vejledningerne er udskudt til inden sommerferien. Hvis I har feedback eller kommentarer til de nuværende vejledninger i Afsætning, Markedskommunikation, Innovation, Erhvervscase eller ØG, er I meget velkomne til at skrive til mig. Fristen er medio maj. 

 

Inspiration til virtuel undervisning

Læringskonsulenterne afholdte en temadag om virtuel undervisning på Borupgaard Gymnasium den 9. marts. 
 

Henvisninger og inspiration

 

Pas godt på jer selv i denne tid, hold afstand og rigtig god weekend.

Med venlig hilsen

Mikkel Brunvold

unpublished

Spørgsmål vedr. eksamen

Jeg har modtaget nogle spørgsmål om eksamen som vel stadig kan have relevans for jer.


Ja, du kan også inddrage supplerende stof. Ifølge læreplanen skal forløbet dække kernestoffet bredt. Kommer eleverne til eksamen, så er det kun de faglige mål i afsætning, som de skal bedømmes ud fra.


Jeg har en Afs A-klasse med 3 forskellige studieretninger. Den sidste studieretning er først kommet med på 3. år. Hovedparten af klassen har gennem de sidste 2 år fulgt en virksomhed (Monjasa – lokal/international bunkeringselskab i Fredericia) gennem en virksomhedsadoptionsordning, hvor vi besøger virksomheden 2 gange om året og hører om forskellige emner relateret til vores skolefag. Det samarbejde vil jeg gerne bruge i til vores eksamensprojekt – men Monjasa henvender sig til BtB-markedet. Vil vi stadig kunne bruge virksomheden, når man kan inddrage BtC-markedet ved at sige, at begge markeder er afhængige af hinanden?

Det kan du bedst selv vurdere, når du kender virksomheden. Det er dog afgørende, at eleverne i tilstrækkelig grad også vil kunne perspektivere til btc-markedet ved den mundtlige prøve.


Min plan for eksamensprojektet er, at eleverne skal lave en markedsføringsplan for en virksomhed (helst Monjasa). Kan jeg lade eleverne – i klassen med de 3 studieretninger - vælge mellem forskellige virksomheder, fordi ikke alle har været på lige mange besøg på Monjasa, og de har været på forskellige virksomhedsbesøg på deres studieture?

Ja, det kan du sagtens. Mine egne elever laver marketingplaner for forskellige virksomheder.


Det emne, som eleven trækker i sit eksamensspørgsmål, er også det emne, der skal perspektiveres til i eksamensprojektet? Jeg bliver i tvivl, når jeg ser videoen ”Ved det grønne bord – AfsB”, hvor det lyder som om, at det er en tilfældighed, at det er det samme emne, som eleven taler om

Vi havde dette emne op på FIP, og jeg har også diskuteret det i andre sammenhænge. Der er ikke noget krav om, at eleverne skal perspektivere til det samme kernestofområde, som de trækker. Nogle undervisere kan bedst lide den form for perspektivering, men der altså ikke krav om det. Dvs. at en censor ikke vil kunne afkræve, at det er sådan det foregår, hvis du har valgt en anden tilgang.


Det må afhænge af projektets tidsperiode. Mine egne elever har 14 (virtuelle) lektioner. Jeg har blot lavet en forløbsbeskrivelse til dem og nævnt for dem, at de skal lave en strategisk analyse og en international marketingplan for en virksomhed. Derudover skal de selv finde al information, om de valgte virksomheder. Det må de kunne - specielt i 3.g. 


Ja, det kan det. Der er ingen krav ift. det. Det anbefales med grupper, så de kan sparre med hinanden.


Jeg har over de sidste uger brugt lidt tid på, at se ind i det oplæg der er til mundtlig eksamen i AØA i flg. den nye reform. Det materiale, du har sendt ud, omkring eksamensguide og metode samt PPT om den mundtlige eksamen har været rigtig godt. Det er noget der kan bruges, så tak for det. Jeg har dog fået en undren omkring oplægget til den mundtlige eksamen, helt specifikt spørgsmål 1. I oplægget fra dig lægges der op til at eleven går direkte til udfordringerne/problemstillingerne. Men hvis man ser eksamensfilmen der ligger på www.vdgb.dk og den opgave der er knyttet dertil lægges der op til, at eleven først starter kort med at redegøre for indholdet i bilag og dernæst kommer til problemstillingerne. Det at redegøre kort for indholdet kan have den fordel, at eleven får mulighed for at tale sig i gang på et lidt sikkert grundlag. For dernæst at komme ind på udfordringerne som kræver lidt mere af eleven. Ulempen ved at lade eleven redegøre kort for indholdet i bilag er, at tiden hurtigt kan gå med noget der ikke stiller de store krav til eleven (lavt taksonomisk niveau).

Hvis du har mulighed for at svare mig, vil jeg gerne høre om baggrunden for dit oplæg om at bede eleven gå direkte til udfordringer/problemstillingerne i spørgsmål 1. Jeg er selv lidt usikker på, om jeg skal vælge det ene eller det andet. 

 

Jeg er glad for, at du kan bruge materialerne. Det er jo lidt en smagssag, hvordan man laver mundtlige eksamensspørgsmål. Min tilgang tager udgangspunkt i, at jeg gerne vil undgå, at eleverne bruger tid på at redegøre for artiklernes indhold (lav taksonomi, som du nævner) Jeg vil hellere have, at de finder udfordringer/problemstillinger og derefter løser dem fagligt. Denne tilgang kender eleverne fra erhvervscase og den nye skriftlige eksamensopgave (opg. 5)

Tilgangen fra ved det grønne bord kan dog også bruges, der er med andre ord ikke en skabelon. Jeg anbefaler dog en "skabelon" som indeholder tre spørgsmål. To til det ukendte materiale og et perspektiverende til eksamensforløbet.

Det er derfor helt afgørende, hvad du træner med dine elever, og hvad du tror, at de er mest trygge ved, og hvor de samtidigt kan leve op til de faglige mål.


Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.