Nyhed

Nyt fra fagkonsulenterne i KS - maj 2024

Nyhedsbrev fra fagkonsulenterne om årets FIP-kursus, censorevaluering og revidering af vejledningen til KS.

Kære kollegaer i hele landet.

Skoleåret 2023/24 lakker mod enden og vi vil derfor benytte lejligheden til at sige tak for gode spørgsmål og dialoger med jer fra hele landet i løbet af året.

 

FIP

I marts samlede vi 90 KS-lærere på Fredericia Gymnasium til årets KS-FIP-kursus, hvor stemningen og talelysten var i top. Årets tema omkring teknologisk og digital dannelse blev adresseret af Karl Emil Kjær Bilstrup, som er post.doc. ved Institut for Datalogi ved Aarhus Universitet. Han talte i sit oplæg om kunstig intelligens og de store implikationer og muligheder, der ligger i at anvende det som værktøj.

Efterfølgende afholdtes tre workshops, hvor Anna Manisha Stoor-Hansen, Mikkel Pedersen og Karen Steller Bjerregaard fokuserede på henholdsvis seksualundervisning, alternative arbejdsformer og feltarbejde i byen.

Dagen sluttede med fagkonsulenternes fremlæggelse og efterfølgende diskussion af resultaterne fra censorevalueringen af den fællesfaglige, interne prøv i KS, som omtales nedenfor.

Tak til alle kursusdeltagerne for at møde så talstærkt frem. Vi glæder os til at se lige så mange næste år.

 

Censorevaluering

I foråret 2024 gennemførte fagkonsulenterne en censorevaluering af den fællesfaglige, interne prøv i KS for at opnå mere viden om, hvordan denne prøve forvaltes og gennemføres ude på skolerne. Med censorevalueringen ville vi gerne indsamle data, der kunne sige noget om, hvordan det flerfaglige perspektiv i KS forvaltes i både prøvesæt, elevernes skriftlige produkter, vægten det flerfaglige spiller i eksamenssituationen, samt hvordan det vægtes i voteringen.

Vi modtog 186 svar på vores spørgeskema. Disse svar har været med til at give os værdifuld viden om emnet, som vi vil bruge fremadrettet i vores arbejde sammen med jer KS-lærere til at kvalificere og sikre den nationale standard i forbindelse med KS-eksamen.

Konklusionerne, som vi fremlagde på FIP, kan samles i følgende punkter:

  1. Det er vigtigt, at det flerfaglige perspektiv er udgangspunktet i den interne prøve.

  2. Det faglige produkt skal være afsæt for samtale og faglig refleksion.

  3. Censor spiller i voteringen ud med en karakter baseret på en helhedsvurdering ud fra de KS-faglige mål, der er flerfaglige.

  4. Vær opmærksom på, at censorrollen er den samme i internt som i eksternt bedømte prøver.

  5. Brug hinanden i faggrupper til at øve eksamination med udgangspunkt i det flerfaglige.

Tak til alle respondenterne for jeres gode og konstruktive svar.

Hvis du ønsker at se materialet fra årets FIP-kursus, hvor også gennemgangen af censorevalueringen findes, er du velkommen til at skrive til fagkonsulent Thomas Ørneborg Thomsen på e-mail: thomas.oerneborg.thomsen@stukuvm.dk

 

Vejledningsrevision

Inden sommerferien skal vi revidere vejledningen til KS. Den nyeste vejledning vil være at finde på ministeriets hjemmeside i august, så brug anledningen til at få læst den igennem igen og diskuter den i faggrupperne ved skoleårets begyndelse, så I er med på de seneste opdateringer i fagets vejledning.

 

Husk, at I altid er velkomne til at skrive til os fagkonsulenter. Vi vil meget gerne have spørgsmål til faget eller kommentarer, så vi kan blive ved med at holde gang i den gode dialog om KS-faget.

KS-fagkonsulenterne ønsker alle en rigtig god eksamensperiode og en efterfølgende dejlig sommerferie.

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.