Forløb

Kom godt i gang med historieopgaven på HF

Historieopgaven er en forberedelse til den større skriftlige opgave på HF. Gør skriveprocessen aktiv og lærerig med dette forløb på 5 moduler à 90 min.

Et af de væsentligste formål med historieopgaven er, at eleverne fordyber sig individuelt i et historisk emne. Derudover trænes eleverne i at udvælge, anvende og vurdere historiefagligt materiale. Forløbet træner også faglig skrivning - herunder udarbejdelse af problemstillinger, dokumentation og anvendelse af citatteknik.

Forløbets opbygning

Forløbet forudsætter, at klassen er blevet undervist i historisk kildekritik og et historisk emne -  i dette tilfælde kolonisering med fokus på de danske kolonier. I princippet kan forløbet bruges ud fra alle mulige andre historiske emner. 

 

Forløbets varighed er 5 moduler á 90 minutter, hvor det forudsættes at eleverne selv arbejder hjemme imellem modulerne. Således skulle de gerne kunne skrive deres historieopgave hen over 5 gange. Det kan tilrådes ikke at lægge deadline for aflevering ”alt for langt ude i fremtiden”, og desuden lade eleverne genaflevere opgaven, hvis den ikke overholder formalia.

 

De 5 moduler er beskrevet nedenfor.


 

1. Opgavens formalia gennemgås:

Her kan bruges følgende model:
 

 • Forside: Titel, Navn, Hold, Vejleder, Dato.

 • Indholdsfortegnelse: Sat op med automatfunktion og med sidetal.

 • Indledning: Begrundelse, opgaveformulering, opbygning, kildepræsentation og afgrænsning. 

 • Redegørelse: Besvar den redegørende del af opgaveformuleringen. Faktaviden, afgræns i historisk tid, dokumenter med fodnoter.

 • Analyse: Besvar analysedelen af opgaveformuleringen. Kildearbejde med kildekritik. Henvis med fodnoter og citater. 

 • Diskussion og vurdering: Besvar den diskuterende del af opgaveformuleringen. Sæt synspunkter op imod hinanden. Kritiser dine materialer, tag stilling til det mest sandsynlige. 

 • Konklusion: Besvar hele opgaveformuleringen ved at gennemgå de væsentligste resultater. 

 • Litteraturliste: Her nedskrives alt brugt materiale i alfabetisk rækkefølge, således: efternavn, fornavn: bogtitel, forlag, år.

 • Evt. Bilag: Her indsættes billeder, statistik osv. 
   

Eleverne opretter et dokument, hvori de skriver alle opgavens overskrifter og tilretter den ønskede typografi. 

 

2. Dernæst arbejdes individuelt med opgaveformuleringen:

Læreren præsenterer nedenstående skabelon. Eleverne skal selv udfylde de steder med xxx. Derfor bruges resten af modulet på selv, at finde en vinkel og selv at udvælge de kilder, de vil arbejde med. 

Denne skabelon udleveres til eleverne: 

 • Redegør for xxx og dernæst for xxx.
 • Lav en kildekritisk analyse af xxx og xxx med fokus på xxx. 
 • Diskutér og vurdér med udgangspunkt i din analyse, hvad der var årsagerne til xxx. Inddrag en nutidig kilde.

 

Sådan kunne den færdige opgaveformulering se ud: 

 • Redegør for Danmarks kolonisering fra 1600-tallet og dernæst for samfundsgrupperne på de Vestindiske øer.
 • Lav en kildekritisk analyse af Hans Vest: Slaverne er ikke ulykkelige og Paul Isert, Slaveoprør, 1786 med fokus på de slavegjortes vilkår.
 • Diskutér og vurdér med udgangspunkt i din analyse, hvorvidt Danmark bør give en undskyldning. Aage Sikker Hansens plakat af Cirkelkaffe inddrages. 
   

3. Indledningen skrives:

Den skal bestå af en begrundelse for det valgte emne, opgaveformuleringen, opgavens opbygning samt en præsentation af de valgte kilder. Eleverne færdiggør selv resten af indledningen. 

 

4. Til næste modul:

Eleverne skal til næste gang have fundet det materiale, de vil benytte til opgaven. 


 

1. Læreren sætter fokus på kronologi og gennemgår fodnote- og citatteknik.

 

2. Eleverne undersøger deres materiale og udarbejder individuelt en tidslinje, der danner basis for redegørelsen. 

 

3. Redegørelsen skrives ud fra tidslinjen og den redegørende del af opgaveformuleringen. 

4. Den sidste del af modulet er en opsamling på, hvor langt alle er kommet. Læreren pointerer vigtigheden i at dokumentere med fodnoter. Eleverne kan med fordel sættes til at læse hinandens (foreløbige) redegørelse, samt tjekke, at der er fodnoter med. 

 

5. Til næste modul:

Eleverne skriver redegørelsen færdig hjemme til næste modul. 


1. Læreren gennemgår kildekritisk analyse af kildetekster:

Her kan bruges mange forskellige analysemodeller, men det vigtigste er, at præsentere eleverne for de kildekritiske metoder, der er arbejdet med i undervisningen. 
 

2. Eleverne laver kildekritik:

Eleverne laver kildekritik på de kilder, som de valgte, da de skrev opgaveformuleringen. Derefter skrives kildekritikken som brødtekst. Læreren kan give hjælpesætninger som fx disse:

 • Start med at præsentere kilden (kildetype, afsender, årstal, 1. eller 2. håndskilde, modtager).
 • Hvad handler kilden om? Hvis du ikke synes, at du har forstået alt i kilden, så skriv nogle notater om det, du HAR forstået. 
 • Find 1-3 citater fra kilden, der relaterer sig til dit valgte fokus (fra dine problemstillinger). Skriv citatet/citaterne og beskriv med egne ord, hvad disse citater siger noget om.
 • Har kilden tendens? I hvilket omfang er kilden troværdig? (Hvad har oprindeligt været formålet med kilden?) Husk at argumentere for dine påstande. 

Afslut modulet ved igen at sætte fokus på citatteknik. 

 

3. Til næste modul:

Eleverne skriver analysen færdig hjemme til næste modul.


1. Læreren gennemgår diskussion og vurdering:

Dette gøres ved først at forklare, hvordan man diskuterer ved at sætte to synspunkter op over for hinanden. Derefter ved at give følgende hjælpesætninger: 

 • På den ene side……,men på den anden side…..
 • Historiker a fortæller at…., men historiker b fortæller så at….
 • Min analyse af kilde x viste……., men den anden analyse viste……
   

2. Eleverne deler deres diskussion i grupper:

De oplæser på skift en diskussion og giver gensidig mundtlig feedback. 
 

3. Til næste modul:

Eleverne skriver diskussionen færdig hjemme til næste modul.


1. Konklusion skrives:

I konklusionen besvares opgaveformuleringen. Derfor indsættes denne nu i konklusionen. Læreren instruerer eleverne i at besvare hver del af opgaveformuleringen i hele sætninger. Hver problemstilling besvares med pointer og højdepunkter fra opgavens enkelte dele, således:

 • Den redegørende problemstilling besvares ud fra det redegørende afsnit.
 • Den analyserende problemstilling besvares ud fra opgavens analyseafsnit.
 • Den diskuterende og vurderende problemstilling besvares ud fra opgavens diskussionsdel. 

Nogle elever kan udarbejde 2-3 sætninger til sidst, der løfter opgaven, evt. ved perspektivering. Konklusionen må ikke indeholde nyt stof eller refleksioner over arbejdsprocessen. Dette pointeres af læreren.
 

2. Til sidst skal eleverne gennemlæse opgaverne og korrigere dem for fejl:

Dette gøres ved at lade eleverne arbejde i par, hvor de læser hinandens opgaver og pointerer, hvor der evt. er nogle fejl og mangler. Hvis dette ikke er muligt, kan man lade eleverne rette egne opgaver ved hjælp af et retteark, som læreren har udarbejdet. Det kunne se således ud: 

 • Forside: navn, titel, dato
 • Indholdsfortegnelse: Korrekte sidetal, gennemskuelige overskrifter
 • Indledning: Valg af emne, opgaveformulering, opbygning, kilder
 • Redegørelsen: redegøres for baggrunden for det der skal analyseres? Er der dokumenteret med noter? 
 • Analysen: Er der kildekritik? Er der brugt korrekt citatteknik? 
 • Diskussion og vurdering: bliver der diskuteret? Bliver der vurderet?
 • Konklusion: Er opgaveformuleringen besvaret? Er den faglig og objektiv?
 • Litteraturliste: Er den korrekt opsat?

Evaluering 

Eleverne afleverer deres færdige historieopgave et stykke tid efter det 5. modul.

På den måde har der været tid til at gennemlæse og korrigere opgaven. Der gives feedback på opgaven ud fra, hvorvidt formalia er overholdt. Dvs. har opgaven alle de elementer, som er gennemgået? Man kan med fordel udarbejde et retteark til dette og udlevere rettearket til eleven. På den måde har eleven mulighed for selv at undersøge styrker og svagheder i opgaven. De kan dermed bruge feedbacken næste gang, der skal skrives opgave, fx den større skriftlige opgave. Det er også nødvendigt at give en mundtlig feedback. Fx vedrørende opgavens faglige indhold, overholdelse af formalia, mestring af skriveproces mm.

Kreditering

Dorte Ziggy Thelander, Vestegnen HF & VUC i samarbejde med CFU

 

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.