Sprog og grammatik

Kernestoffet er blandt andet det engelske sprogs grammatik, udtale, ortografi og tegnsætning. Som et af de faglige mål, skal eleven kunne analysere og beskrive engelsk sprog grammatisk og stilistisk med anvendelse af relevant faglig terminologi.