Artikel

Er du på vej?

Helle Rabøl Hansen formidler skarpe pointer om skolefravær. Læs også om det konkrete arbejde med forebyggelse og håndtering af bekymrende skolefravær i Køge kommune.

Helle Rabøl Hansen giver perspektiver på skolefravær

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
”Kernen i skolefravær er at man ikke vil over på det sted der hedder skolen.” Derfor er vi nødt til at finde ud af, hvordan vi får lysten til at få benene til at gå hen til skolen, siger Helle Rabøl Hansen.

Ligesom resten af landet oplever Køge kommune stigende problemer med, at børn og unge ikke kommer i skole. Derfor har kommunens skoler og forvaltninger sat fokus på bekymrende fravær og hvordan det kan forebygges og håndteres. Det gør kommunen blandt andet i samarbejde med skoleforsker Helle Rabøl Hansen

 

"Man kan få den opfattelse, at skolefravær er noget, der er stille - men faktisk er fraværet larmende. Det er larmende for konteksten, det er larmende for hverdagen - og det bør også være larmende for lærerne, at der er nogle elever, der ikke vil i skole."

Sådan siger skoleforsker Helle Rabøl Hansen om den problematik, at flere og flere børn og unge ikke kommer i skole.

Om forfatteren

Helle Rabøl Hansen er skole- og mobbeforsker og ph.d. i pædagogisk psykologi

Ifølge en rapport udarbejdet af Børns Vilkår og Egmont Fonden i 2020 var 14,2 procent – omkring 75.000 – af landets folkeskoleelever fraværende i mindst én måned i skoleåret 2018/2019. Fraværet er belastende for eleverne, men også for deres familier og skolerne. Og det risikerer at få alvorlige konsekvenser langt ind i børnenes ungdoms- og voksenliv.

 

Hvad gør vi, når børn og unge ikke kommer i skole?

Et første skridt i forhold til at komme skolefravær til livs er at forstå, at fraværet ikke nødvendigvis er et problem for barnet eller den unge, men derimod en rigtig god løsning – eller i hvert fald den bedst mulige løsning i en svær situation.

Derfor må man som stat, kommune og skole som det første være nysgerrige på, hvad skolefravær er blevet en løsning på for det enkelte barn eller ung.

I Køge kommune er man netop optaget af, hvad der skal til for skabe højere tilvær – og derved lavere fravær. Det handler ifølge kommunen blandt andet om at gøre skolen til et attraktivt og meningsfuldt fælleskab at komme i.

Børn og unge oplever trivsel, glæde og udvikler deres faglige kompetencer, når de oplever at høre til i et velfungerende socialt og fagligt fællesskab. De vælger skolen til, fordi skolens fællesskab giver mening for dem, og fordi de selv oplever at være betydningsfulde medskabere af både deres eget og deres kammeraters liv.

Modsat betyder skolefravær, at det bliver sværere at udvikles både fagligt og socialt. Derfor betyder skolefraværet også, at det bliver sværere og sværere at genoptage det at være en del af skolens fællesskab.

Skolefravær bliver således hurtigt en meget uheldig spiral, som er svær for den enkelte elev at komme ud af. En elevs høje skolefravær påvirker både hele klassens interne dynamik og den enkelte elevs trivsel. Køge kommunes tilværsstrategi hviler derfor på, at fravær skal ses i et bredere perspektiv, hvor skolens inklusionsindsats også indgår.

 

Inddragelse af barnet eller den unges perspektiv er afgørende

Børn og unge, der har svært ved at komme i skole, befinder sig ifølge ph.d. og inklusionsforsker Tine Basse Fisker på et spektrum fra klatvis fravær og til årelange udeblivelser. Hun peger på, at man i alle tilfælde er nødt til at være nysgerrig på, hvor problemet bor. Er fraværet blevet en ”god” løsning på problemer i skolen eller i hjemmet? Eller knytter det sig til barnets tanker?

Tine Basse Fisker peger videre på, at det er vigtigt, at man taget barnets perspektiv meget alvorligt og undersøger hvor barnet oplever sig udfordret. Hvor er det skolen driller? Og hvordan kan vi hjælpe med det?

Ifølge Tine Basse Fisker kan det være nødvendigt at tænke i individrettede indsatser, men i det lys at individet skal flettes ind i fællesskabet igen.

 

Fællesskabende undervisning skal forebygge skolefravær i Køge kommune

Køge kommune har igangsat forskellige initiativer til at håndtere og forebygge bekymrende skolefravær. Initiativerne følges tæt af skoleforsker Helle Rabøl Hansen. Initiativerne består blandt andet i:  

 

Et rejsehold

Rejseholdet understøtter skolernes arbejde med implementering af strategien. Rejseholdet består af konsulenter fra skoleforvaltningen, PPR og Familieafdelingen og tilbyder skolerne sparring i forhold til skolernes udviklingsplaner, samt konkrete fraværssager. Rejseholdet besøger alle skoler ved et ressourceteammøde. Her tilbydes dialog om både præventive som intervenerende tiltag i sager om skolefravær.

 

Pilotprojekter med fokus på elevdeltagelse og aktivering

Pilotprojekterne undersøger, hvordan aktivering og inddragelse af elevfællesskabet kan nedbringe elevfraværet. Ideen er, at man sammen med eleverne finder ud af hvordan der kan sendes signaler ud til de fraværende om, at deres tilstedeværelse er påskønnet.

 

Pionergruppen – fællesskabende didaktikere

Pionérgruppen udvikler ideer og aktiviteter i og omkring undervisning der er fællesskabende. Gruppen er frivillig og består vil bestå af 10-12 lærere og skolepædagoger fra Køge kommunes skoler.

 

Mere om Er du på vej? 

Du kan læse mere om Køge kommunes projekt ”Er du på vej” på www.erdupaavej.dk

Her finder du blandt andet kommunens strategi, podcasts og en række film, som denne artikel er skrevet på baggrund af.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.