Forløb

Elevers undersøgelse af teknologi-, transport- og byggeribranchen

Dette forløb sætter fokus på en undersøgende og nysgerrig tilgang til ny viden om teknologi, transport og byggeri.

Forløbet er henvendt til 6. klasse.

Anslået tidsforbrug: 6-12 lektioner, alt efter hvilke af de beskrevne aktiviteter læreren vælger at inddrage i forløbet.

Gungehusskolen i Hvidovre arbejder på at få det obligatoriske emne uddannelse og job til at være en integreret del af fagene. I videoen herunder fortæller vejledere og lærere fra skolen om arbejdet samarbejdet omkring elevernes valg af uddannelse og i forløbet gives et konkret eksempel på deres arbejde.

© Børne- og Undervisningsministeriet

Formålet med forløbet er, at eleverne arbejder med kompetencer, der knytter sig til en undersøgende tilgang til viden og formidling under det obligatoriske emne Uddannelse og job. Gennem forløbet vil eleverne træne kompetencer, der knytter sig til forskellige fag. I forløbet er der blandt andet fokus på at samarbejde, at skabe kontakt til virksomheder, at indsamle viden samt at lave interview.

Forløbet kan indgå i den generelle undervisning inden for uddannelse og job, der gradvist skal have fokus på, at eleverne træner færdigheder i at danne sig overblik og træffe beslutninger. Forlløbet tager udganspunkt i følgende kompetencemål:

 • Eleverne kan beskrive sammenhænge mellem job, arbejdsliv og fritidsliv.
 • Eleverne kan beskrive forskellige mennesker karriereforløb.

 

Forudsætninger, form og indhold

Forløbet giver eleverne mulighed for at reflektere over deres erfaringer og derigennem blive klogere på sig selv, deres muligheder og de valg, de løbende træffer. Det drejer sig om valg i forhold til fremtidige jobs, men også i livet generelt.

Forløbet veksler mellem selvstændigt arbejde og samarbejde i grupper, og der er mulighed for at differentiere i opgaverne, så alle elever kan ramme deres nærmeste udviklingszone.

Forløbet består af forskellige aktiviteter, der kan vælges til og fra og tilpasses alt efter, hvor lang tid der er til rådighed. Forløbet består af følgende faser:

 • Brainstorm
 • Ny viden om virksomheder
 • Opgave i grupper – interview af en håndværker
 • Klassen på besøg hos TEC
 • Opsamling og refleksion over nye indtryk

 

Tilrettelæggelse

Læreren skal være opmærksom på, at der i forløbet lægges op til et besøg på TEC – Technical Education Copenhagen (teknisk skole), som skal planlægges i god tid. Alternativ kan der være udflugt til en lokal virksomhed eller anden uddannelsesinstitution.

Forløbet lægger op til besøg i klassen fra forskellige medarbejdere. Er det ikke muligt. at medarbejdere kan komme på skolen, kan eleverne lave interview over telefonen og fremlægge i klasse. Alternativt kan en forælder, der arbejder i en relevant branche, komme på besøg i klassen.

Forslag til spørgsmål, der kan overvejes inden forløbet:

 • Hvordan skal forløbet tænkes ind i årsplanen? I dansk med fokus på kommunikation, eller tværgående mellem flere fag?
 • Hvordan sikres de gode snakke mellem barn og forældre i hjemmet? 
 • Er eleverne klar på at gennemføre et interview? Skal de selv vælge formen?
 • Skal der komme besøg udefra af håndværkere eller forældre?

 

Forløbets opbygning

Forløbet er opdelt i fem faser.

 

1. Brainstorm og opstart på forløbet – eleverne sporer sig ind på emnet.

Læreren kan præsentere det håndværksmæssige fagområde, herunder job i industrien. Der kan brainstormes i plenum på de erhverv, som, eleverne mener, er i målgruppen for fagområdet, og alle erhverv kan noteres på tavlen.

Der kan herefter udarbejdes en liste med konkrete forslag på virksomheder med eventuelle kontaktmuligheder. Brug kendskab til lokalområdet, og giv eventuelt eleverne til hjemmeopgave at drøfte og udvide listen i samarbejde med deres forældre, så deres viden og kontakter sættes i spil.

Det er vigtigt, at forældrene bliver sat i spil i forhold til elevernes mulighedshorisont og generelle snakke i hjemmet. Der kan laves en lille oversigt med spørgsmål eller nøgleord, som kan starte snakken i hjemmet.

 

2. Virksomheder – overblik og opsamling

I fase to kan der samles op på både brainstorm og elevernes undersøgelser hjemme. Eleverne kan gå sammen i makkerpar eller grupper og fordele sig på virksomhederne på listen. Læreren skal sikre, at så mange fagområder inden for hovedområdet (teknologi, byggeri og transport) som muligt bliver bragt i spil.

 

3. Opgave - Interview af en håndværker

Hvert makkerpar kan herefter kontakte en virksomhed inden for det pågældende erhverv for at spørge, om de vil komme ud på skolen og fortælle om virksomheden, hvad de producerer, samt om de har en lærling, som kan komme med ud på skolen.

Makkerparrene eller grupperne forbereder spørgsmål til den virksomhed, som de har inviteret. Spørgsmålene kan tage  udgangspunkt i nedenstående:

 • Hvilke fremtidsmuligheder der er?
 • Hvordan endte medarbejderen i netop denne virksomhed/job?
 • Hvad er det særligt ved deres arbejde, som gør dem glade?
 • Hvordan ser en almindelig dag ud i et liv som håndværker?

 

4. Besøg på en uddannelsesinstitution

I denne fase kan eleverne komme på besøg hos TEC – Technical Education Copenhagen (eller en anden uddannelsesinstitution) med henblik på at få et billede af de uddannelsesmuligheder, der findes.

Den viden eleverne, som har opbygget via brainstorm, forældresnak i hjemmet og interview med en håndværker, udgør forarbejdet for besøget. Ved besøget er det en god ide at tage billeder, men husk at spørge om tilladdelse, hvis billederne viser genkendelige personer.

Når eleverne besøger erhvervsskolen, skal det afstemmes, om de har mulighed for at prøve kræfter med et erhverv i værkstedet, eller om undervisningen foregår i et undervisningslokale. Yderligere vil det være optimalt at få uddannelser i spil, som måske ikke har været nævnt i klassen forberedende arbejde.

 

5. Opsamling og refleksion over nye indtryk

Når eleverne er tilbage på egen skole, kan de producere en tekst/vlog, hvor de fortæller om en af de uddannelser/virksomheder, de har været omkring i klassens arbejde.

De kan formidle deres viden om for eksempel fagområdet, uddannelse, arbejdstider og arbejdsforhold, særlige kompetencer man skal have i netop dette fagområde m.m. De kan også fortælle, hvad virksomheden tilbyder og eller producerer. Endelig kan de fortælle om de ansattes uddannelsesvej og om de styrker, de ansatte har, og de skal kunne reflektere over egne styrker i forhold til branchen.

 

Evaluering

Eleverne skaber gennem teksten/vlog en form for portfolio, med henblik på at opsamle erfaringer og refleksioner i forhold deres fremtidige muligheder og generelle nysgerrighed.

Efter forløbet kan der sættes fokus på spørgsmål som:

 • Var det muligt for alle eleverne at gennemføre et interview?
 • I hvilket omfang lykkedes det at få forældrene inddraget?
 • Hvordan fungerede intro og brainstorm?
 • Har det været muligt for eleverne at reflektere over egne evner og interesser i forhold til den nye viden om branchen?

 

Kreditering

Forløbet er udarbejdet af Laura Kristine Såby Heyde – Uddannelsesvejleder, Kommunal ungeindsats og Iben Andersen Dall – lærer, Gungehusskolen.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.