Eksempel fra praksis

Tysk kommer ind med skolemælken

Vestbjerg Skole i Aalborg Kommune har gode erfaringer med at prioritere engelsk højt. Nu er det tid til, at tysk også får opmærksomhed.

I skoleåret 2019/20 havde 3. og 4. klasse en ugentlig lektion tysk, hvilket skemateknisk var muligt, idet skolen har brugt timer fra understøttende undervisning til tyskundervisning.

Selvom Vestbjerg Skole ligger 300 km fra den tyske grænse, ved skolen, at fremmedsprog er vigtige i internationale sammenhænge. Skolen er certificeret Unicef Rettighedsskole, så eleverne får det tværkulturelle ind fra starten af deres skoleforløb. De har blandt andet haft samarbejde med skoler i Uganda, Kina og Holland og deltog i Undervisningsministeriets rammeforsøg med internationale udskolingslinjer, hvor de afprøvede engelsk i øvrige fag. Men skolen vil ikke nøjes med at styrke engelsk. Tysk er også vigtigt på skolen, der har internationalt udsyn. 

Denne artikel er en gennemgang af de skridt, der skal tages, når en skole kaster sig ud i at gøre eleverne dygtige til tysk allerede fra 3. klasse.

 

Tysk fra 3. klasse

I Aalborg skolevæsen kaldes en afgrænset afprøvning af fremtidig undervisningspraksis for en prøvehandling. Her udvikler fagfolk praksisser, der har karakter af en eksperimenterende tilgang.

Første skridt til, at Vestbjerg Skole kunne afprøve undervisningen af tysk i 3. og 4. klasse, var, at skolen forhørte sig på Skoleforvaltningen, om tidlig tysk var en idé til en prøvehandling. Det er altid i skoleforvaltningens interesse, at skolerne udvikler sig og skaber mest og bedst mulig læring, og det er samtidig et erklæret mål i kommunen, at undervisningen overvejende foregår eksperimenterende. Derfor var det oplagt med prøvehandlingen tidlig tysk. Desuden falder tidlig tysk i tråd med den nationale strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet.

 

Skoleforvaltningens support

Skoleforvaltningens opgave er blandt andet at gøre det let at være en fagligt forankret, udviklingsparat skole, samtidig med at de ministerielle retningslinjer forvaltes og forskrifter overholdes. Når eleverne og lærerne nærmest bogstaveligt talt træder ind i ukendt land, som det var tilfældet med tidlig tysk, er det vigtigt at tilbyde skolen support. Der blev i dette tilfælde fokuseret på tre slags support:

  1. Praktisk – rammerne er til stede.
  2. Didaktisk – tydelige mål kan tilrettelægges.
  3. Formel – prøvehandlingen harmonerer med folkeskoleloven.

Skoleforvaltningen bidrog først ved at regne på, om prøvehandlingen kunne lade sige gøre praktisk og økonomisk inden for fornuftige rammer. Der var også kontakt til læringskonsulenter og jurister i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i forhold til deres viden om tidlig tyskundervisning. Ved at kontakte Børne- og Undervisningsministeriet blev Skoleforvaltningen forsikret i, at understøttende undervisning kan fungere som ramme for at afprøve tidlig tysk. Kontakt til Børne- og Undervisningsmisteriet er ikke et krav, men ministeriet har overblik og ofte kendskab til tiltag andre steder i landet, som kommunerne kan drage nytte af.

 

Politisk opbakning

Da det stod klart, at prøvehandlingen kunne gennemføres fornuftigt ved at bruge timer fra understøttende undervisning til tysk i 3. og 4. klasse, bad skoleforvaltningen skolebestyrelsen på Vestbjerg Skole bekræfte deres opbakning, og der blev afsat tid til sagsbehandling på det politiske skoleudvalgs dagsorden. 

Skoleudvalget godkendte prøvehandlingen med tidlig tysk. Rådmand Tina French Nielsen viste særlig interesse for projektet. Hendes funktion som skoleforvaltningens politiske leder er at arbejde målrettet for, at skolevæsenet er en styrke for alle i Aalborg Kommune. For rådmanden handler sprog om mere end gloser og grammatik. Målet er, at alle får mod til at deltage i verden. Hun udtaler: ”Sprog er en del af børns dannelse og må ikke forsimples til færdigheder og viden alene. Vi skal turde kommunikere på fremmedsprog uden at være flydende i det.”

 

Lær af de bedste

For at forberede tidlig tysk i 3. og 4. klasse tog Vestbjerg Skoles skoleleder, viceskoleleder, en kommunal konsulent og fire af skolens tysklærere de sidste indledende skridt ved at besøge Sønderjylland. Her mødtes de med centrale folk fra Aabenraa Kommune og besøgte Høje Kolstrup Skole. I 2015 kom Aabenraa nemlig med i et projekt om tysk i indskolingen og har derfor gode erfaringer at dele ud af.

Aabenraas erfaring er blandt andet, at yngre elever har lettere ved at imitere udtale, og at de lader sig naturligt rive med i læringen. Studiebesøget bekræftede desuden, at tidlig tysk kan være med til at nedbryde fastgroede opfattelser og i stedet se tysk som et spændende sprog med store muligheder. Skoleåret begyndte 13. august 2019, og samtidig startede eleverne i 3. og 4. klasse på Vestbjerg Skole med tysk.
 

Fakta

  • Alle elever på Vestbjerg Skole har en ugentligt lektion tysk i 3. og 4. klasse.
  • Folkeskoleloven angiver, at tysk er obligatorisk for skolerne at udbyde fra 5. klasse.
  • Vestbjerg Skole har ikke ekstra udgifter, da timer fra understøttende undervisning konverteres til tysktimer.
  • Vestbjerg Skole tager udgangspunkt i kompetenceområder, kompetencemål, færdigheds- og vidensområder fra Aabenraa Kommunes mål.

 

Tysk for Danmarks, Aalborgs og vores egen skyld

Tysk kultur og erhvervsliv er interessant i Aalborg, der bevæger sig mere mod at være en videns- og kulturby. Her mener rådmand Tina French Nielsen, at tidlig tysk er en mulighed for at styrke ikke bare eleverne, men også nærområdet:

”Tyske sprogkundskaber og kulturforståelse gavner handel med tysktalende lande og danner grundlag for dansk indflydelse, vækst og velstand. Men elever skal ikke kun lære tysk for Aalborgs og Danmarks skyld. De skal lære tysk til gavn for sig selv. Sprog er nøgler til gode oplevelser. Både når eleverne skal rejse, uddanne sig og arbejde. Men også allerede i 3. og 4. klasse, fordi eleverne får lyst til at lære mere, når de kan se, at de bliver dygtigere.”

Når eleverne lærer fremmedsprog, får de et fundament til at møde verden med anerkendelse, åbenhed og nysgerrighed. De lærer at forstå, at selvom vi ikke alle er ens, hvad angår sprog og kulturer, er vi heller ikke så forskellige. Tidlig tysk kan være et redskab til sådan en opdagelse.

 

Kreditering

Artiklen er udarbejdet af Ann Katrine Rannestad, konsulent i Skoleforvaltningen Aalborg

Læs mere om forsøget i artiklen: Hvis de kan i Aabenraa, så kan vi også i Aalborg


Regeringen (2017) ”Strategi for styrelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet”

Undervisningsministeriet (2017) ”Evaluering af rammeforsøg i folkeskolen” Epinion

UNICEF Danmark ”UNICEF rettighedsskoler” unicef.dk [5.12.2019] https://www.unicef.dk/boern-skole/rettighedsskoler/

Aabenraa Kommune (2018) ”Tysk tidligt på skemaet”

Aalborg Kommune ”Godkendelse af forsøg med tidlig tysk på Vestbjergs Skole” aalborg.dk [5.12.2019] https://www.aalborg.dk/politik/dagsordener-og-referater/skoleudvalget.aspx?udvalgid=21&moedetitel=2019-05-21%2014.00


Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.