Artikel

Det kommunale samarbejde om mad, måltider og sundhed

Et velfungerende skole-hjem-samarbejde kan være centralt, når det drejer sig om at fremme børns sundhed, men det er også relevant at se på, hvilke øvrige aktører der i kommunalt regi kan involveres.

Ernæringsfaglige konsulenter

Når sundhedsfremme anskues ud fra et setting-perspektiv er der mange gode kræfter at hente eksempelvis hos sundhedsplejersken, der er tilknyttet skolen, eller hos de kommunale ernæringsfaglige konsulenter.

Det er de færreste kommuner, der har tilknyttet en kost-, ernærings- eller sundhedskonsulent, der specifikt tager sig af dagtilbuds- og skoleområdet. I de fleste kommuner kan man dog kontakte kommunens sundhedscenter eller den relevante kommunale forvaltning, der arbejder med sundhedsfremme og få kontakt til en konsulent på fagområdet. Kost-, ernærings- og sundhedskonsulenter kan være ansat inden for mange felter, men her refereres til de konsulenter, der er ansat i kommunerne netop med henblik på sundhedsfremme. De samles her under den fælles betegnelse ernæringsfaglige konsulenter.

De ernæringsfaglige konsulenters funktion er at oplyse, vejlede og undervise borgere i forhold til de officielle anbefalinger for kost, ernæring og sundhed, men også at styrke borgernes maddannelse med fokus på glæde, nydelse og trivsel i forbindelse med sunde og velovervejede madvalg. Desuden kan de vejlede om mulige tilbud i kommunen, som borgerne kan benytte sig af.

Specifikt på skoleområdet vil en ernæringsfaglig konsulent kunne vejlede, hvis der på skolen skal udarbejdes politikker eller handleplaner for mad og måltider. Her vil konsulenten blandt andet kunne rådgive om de nyeste officielle anbefalinger for mad og måltider til målgruppen.

Den ernæringsfaglige konsulent vil eksempelvis kunne inviteres med på et lærerrådsmøde, et forældremøde, et elevrådsmøde eller et skolebestyrelsesmøde, når drøftelser om mulige visioner, politikker og handleplaner skal igangsættes. Det kan også være i forbindelse med udarbejdelse af nye madtilbud til skoleboden eller skolens kantine, at en ernæringsfaglig konsulent kan involveres. Mulighederne er mange.

 

Sundhedsplejersken

En anden resurseperson, der ligeledes er relevant at medtænke i skolens sundhedsfremmende tiltag, er sundhedsplejersken. Sundhedsplejersken har en stor faglig viden i forhold til mad, måltider, ernæring og trivsel blandt børn og unge, og med sin faglighed vil sundhedsplejersken både kunne bidrage med ideer til sundhedsundervisningen på skolen og til samarbejdet omkring øvrige pædagogiske tiltag, hvor mad og måltider er omdrejningspunktet.

Sundhedsplejersken kan inviteres med på forældremøder som dialogpartner om maddannelse, måltider og sundhed. Sundhedsplejersken kan fungere som sparringspartner for pædagogen, læreren eller teamet, når der skal planlægges forskellige maddannelses- og sundhedstiltag på de enkelte klassetrin. Desuden har sundhedsplejersken et kendskab til børnene gennem sundhedssamtalerne i løbet af børnenes skoletid. På den måde er det et kendt ansigt med en fagprofessionel rolle, som eleverne er fortrolig med.

 

Kreditering

Udviklet som en del af Børne- og Undervisningsministeriets kompetenceudviklingsindsats Maddannelse, Måltider og Sundhed. Læs mere på projektets hjemmeside, styrkmaddannelse.dk

Udarbejdet af Camilla Damsgaard, Lektor ved Professionshøjskolen UCN, Læreruddannelsen i Aalborg.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.