Aktivitet

Roller i retten

Denne aktivitet præsenterer eleverne for relevante fagbegreber og giver viden om de forskellige personer, der er tilknyttet en retssag. Aktiviteten er en del af materialet ”Kend din ret” fra Danmarks Domstole.

Aktiviteten er henvendt til 8.-10. klasse.
Anslået tidsforbrug: Ca. 2 lektioner.

Aktiviteten lægger op til, at eleverne kan forstå og begå sig i retten og identificere forskelle på personer, der er tilknyttet en retssag. Endelig lægger aktiviteten op til, at eleverne sætter sig ind i etiske dilemmaer gennem rollespil.

Aktiviteten tager udgangspunkt i kompetenceområdet Politik med fokus på videns- og færdighedsområdet Det politiske system, retsstat og rettigheder.

 

Forudsætninger, form og indhold

Denne aktivitet viser, hvordan der kan arbejdes med et af tre temaer i Danske Domstoles materiale Kend din ret.

Om Kend din ret
Hvad er Grundloven, og hvad er de grundlovssikrede rettigheder? Hvorfor er et uafhængigt retsvæsen og magtens tredeling vigtig. Hvordan fungerer de forskellige retter i Danmark, og hvilke roller spiller de forskellige deltagere i en retssag?

Eleverne kan få svar på spørgsmål som ovenstående, når de arbejder med Danmarks Domstoles digitale læringsunivers kenddinret.dk. Materialet fortæller blandt andet om retssikkerhed, retssager, domstolenes rolle, aktørerne i en retssag, de forskellige typer retssager og retssamfundet i et internationalt perspektiv.

Læringsuniverset har tre temaer til udskolingen:

 • Fundamentet i vores retssystem – temaet har fokus på demokrati, Grundloven, magtens tredeling, retssikkerhed
 • Hver ret, sin sag – temaet har fokus på forskellige typer af retter og nævn
 • Roller i retten – hvem gør hvad? – temaet har fokus på, hvilke roller forskellige personer har i en retssag

Der findes desuden en lærervejledning med konkrete ideer til aktiviteter under hvert tema.

Denne aktivitet tager udgangspunkt i temaet om roller i retten.

 

Tilrettelæggelse

Materialets lærervejledning indeholder ideer til arbejdet med temaet og konkrete spørgsmål, der kan bruges i gruppearbejdet, som omtales i fase to. Spørgsmålene kan også downloades som PDF.

I fase tre lægges der op til, at eleverne skal arbejde med et rollespil, mens de i fase fire skal diskutere med udgangspunkt i en sag og en film om deling af en film, hvor to unge har sex. Lærervejledningen indeholder en drejebog, der kan bruges ved rollespillet, og et link til filmen.
Lærervejledningen findes her på kenddinret.dk

I forbindelse med aktiviteten kan det anbefales at tage på besøg i nærmeste byret og overvære en straffesag. Alle retssager er som udgangspunkt åbne for offentligheden, og det er nemt at finde en sag i byretten. Alternativt kan I se filmen under punkt 1.3, som viser en typisk straffesag i byretten

Forslag til spørgsmål, der kan overvejes inden brug af materialet:

 • Hvordan skal materialet og emnet introduceres? 
 • Hvordan aktiveres elevernes forforståelse?
 • Skal materialet bruges i et længere forløb og suppleres med aktuelle artikler og debat?
 • Hvilke opgaver/temaer skal bruges?
 • Hvordan skal jeg som lærer stilladsere elevernes arbejde?
 • Hvordan skal der evalueres?

 

Aktivitetens opbygning

Aktiviteten er opbygget i fire faser.

1. Introduktion
I denne fase kan eleverne introduceres til emnet, og deres forforståelse kan aktiveres ved at samle op på eventuelle tidligere aktiviteter, der har haft fokus på eksempelvis demokrati, Grundloven, magtens tredeling, retssikkerhed og de forskellige retter, som det danske retssystem er bygget op af.

Derefter kan der arbejdes med aktører i straffesager og civile sager ud fra tema tre på kenddinret.dk.
 

2. Gruppearbejde – Rettens aktører
Herefter kan klassen inddeles i grupper, der kan tildeles en af følgende roller: dommer, lægdommer, anklager, forsvarer, tiltalte og vidne.

Eleverne kan arbejde med spørgsmål, der knytter sig til deres rolle. Der findes forslag til spørgsmål i lærervejledningen til kenddinret.dk. Nogle af spørgsmålene kan eleverne svare på baggrund af det, de kan læse under temaet om rolle i retten, men for andre af spørgsmålene gælder det, at svarene skal søges på nettet. Det kan eksempelvis være på domstol.dk.
 

3. Rollespil
I denne fase kan eleverne arbejde med de forskellige roller i en straffesag i et rollespil.
 

4. Stop & Go film – Netetik, en straffesag i byretten

Der kan i denne fase arbejdes med udgangspunkt i denne sag:
Mathilde og Jakob har sex. Jakob filmer det, uden Mathilde ved det. Han sender filmen til sin ven Nikolaj, som sender det videre til mange andre. Nikolaj er sammen med en ven, der beder Nikolaj sende det til ham, men vennen sender det ikke videre. Mathilde mødes efterfølgende med en veninde, som fortæller hende, at Nikolaj har sendt videoen rundt til rigtig mange. Mathilde skriver straks til Nikolaj, at han skal slette videoen. Nikolaj ignorerer beskeden og sender videoen til nogle flere, før han sletter den. Mathilde melder det til politiet. Politiet anholder Nikolaj og tager hans computer og telefon. Herfra kører sagen.

Undervejs i filmen er der indsat pauser. Her kan nedenstående spørgsmål/diskussionspunkter anvendes:

 • (første stop): Hvad ville I som anklagere udspørge Nikolaj om?
 • (andet stop): Diskuter hvad samtykke betyder, og hvornår man har fået samtykke fra nogen.
 • (tredje stop): Hvorfor er IT-teknikeren et vigtigt vidne?
  (I dette spørgsmål kan det debatteres, hvordan vi sætter digitale aftryk overalt og derfor ikke kan begå os ubemærket på internettet, hvilket gør det vigtigt at lære om netetik).
 • (fjerde stop): Hvis I skal sætte jer i forsvarerens position, hvorfor tror I så, at hun vælger at spørge ind til Nikolajs fremtidsplaner?
  (I dette spørgsmål kan det diskuteres, hvilke konsekvenser en dom kan have for ens fremtidsplaner).
 • (femte stop) Hvis I var dommeren, hvad ville I så lægge vægt på i afgørelsen af sagen?

 

Evaluering

Der kan evalueres på flere niveauer: Hvad har eleverne lært, og hvordan har undervisningen og materialet understøttet læringen?

Evaluering af læringsudbytte og undervisning:

 • Elevernes egen vurdering af læringsudbytte.
 • Lærerens vurdering af hver elevs læringsudbytte.
 • Elevernes vurdering af i hvilket omfang undervisningen støttede deres læring.
 • Lærerens vurdering af i hvilket omfang undervisningen støttede elevernes læring.

Forslag til evaluering af elevernes viden om de tre temaer i materialet:

 • Fundamentet i vores retssystem – lad eksempelvis eleverne lave ordforklaringer til ord som:  demokrati, Grundloven, magtens tredeling, retssikkerhed.
 • Hver ret, sin sag – temaet har fokus på forskellige typer af retter og nævn, og evalueringen kunne være et skema med hvilke, og hvad er de forskellige typer af retter deres arbejdsopgave.
 • Roller i retten – hvem gør hvad? – temaet har fokus på, hvilke roller forskellige personer har i en retssag. Evalueringen kunne være et skema, hvor eleverne skulle kunne skrive, hvem der gør hvad.

Spørgsmål til overvejelse efter brug af materialet: 

 • I hvilket omfang var eleverne i stand til at bruge viden om demokrati, domstole, sager og aktører i en faglig diskussion?
 • I hvilket omfang understøttede materialet elevernes arbejde med kompetenceområdet Det politiske system, retsstat og rettigheder? Hvordan kan der arbejdes videres med fokus på dette område?
 • Hvordan fungerede de forskellige opgaver?
 • Hvad er det eksemplariske i denne aktivitet, og kan erfaringerne herfra bruges i fremadrettet planlægning?

 

Kreditering

Materialet er udviklet af Danmarks Domstole.

Find materialerne på www.kenddinret.dk.
Se også denne video rettet mod samfundsfagslærere (domstol.dk).

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.