Artikel

Didaktik, der gavner ordblinde elever i fagene

Artiklen anviser veje til at justere sin didaktik, så den i højere grad imødekommer ordblinde elevers behov for at lære på en anden måde end de fleste elever. Det kræver planlægning – og viden om ordblindhed.

Elevens perspektiv

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

En didaktik, der er ordblindevenlig, adskiller sig ikke markant fra anden god didaktik. Du vil som lærer ikke opleve, at det er noget helt nyt, du skal vide eller implementere.

Du vil snarere blive mindet om, hvordan det, som den ordblinde elev har særligt behov for i undervisningen, faktisk gavner mange elever. Ordblindevenlig undervisning er en del af det at undervisningsdifferentiere. Budskabet er, at man ikke kan ændre den ordblinde elevs indstilling og motivation for læring, før man ændrer på undervisningen.

Ordblindhed påvirker læring i alle fag og ikke kun i faget dansk. Derfor er målgruppen for denne artikel lærere i alle fag.  

 

Planlægning, gennemførelse og feedback i undervisningen

Nedenfor præsenteres seks didaktiske refleksionspunkter til planlægning af undervisning og seks didaktiske greb i gennemførelse af undervisningen. De danner rammer for de justeringer, der kan udvikle undervisningen i en ordblindevenlig retning.

De oplistede punkter er ikke alle lige relevante i alle undervisningsforløb/-aktiviteter og for alle elever. De er et udgangspunkt. Tal med eleverne om, hvordan de lærer bedst, og hvilke behov de har i forskellige situationer. Kend den enkelte elevs særlige styrker og vanskeligheder.

Punkterne kan bruges af dig som lærer eller i vejledningsforløb med din læsevejleder eller anden ressourceperson på skolen.

 

Didaktiske refleksioner i planlægning af undervisningen

Mål og delmål

 • Hvad er målet med denne undervisningsaktivitet?
 • Hvordan skal de ordblinde elever så arbejde?
 • Er der (særlige) delmål?

Teksten eller opgavens tilgængelighed

 • Vurder tekstens tilgængelighed (billeder, skemaer, grafer, faktabokse)
 • Vurder tekstens sprog
 • Hvordan udnytter jeg som lærer viden om strukturen i fagets tekst til gavn for eleverne?
 • Hvilken forforståelse skal eleverne trække på?
 • Findes tekst og opgave digitalt? Hent, skan, del til de ordblinde elever (digital tilgængelighed)

Egnet metode til den skriftsproglige del af aktiviteten

 • Egnede læseforståelsesstrategier?
 • Egnede strategier til skriveproces og skrivning i faget?
 • Skriveskabelon, grafisk forståelsesmodel?
 • Notattagning, hvordan får eleverne gavn af mine nøgleord på tavlen?
 • Tidsforbrug, hvordan tager jeg hensyn til, at opgaven kan tage længere tid for ordblinde elever?

Forventning

 • Hvilke ’bidder’ deles opgaven op i?
 • Hvordan skal arbejdsprocessen være anderledes, men målet det samme?
 • Skal den skriftlige del af slutproduktet eventuelt være kortere i denne opgave?

Beskeder til andre i klassen

 • Informationer til andre lærere? Vikarer? Støtte/ressourcepersoner? Klassekammerater?

Gruppedannelse

 • Hvordan skal grupperne sammensættes til formålet?
 • Hvilke funktioner skal eleverne have i gruppearbejdet?
 • Hvordan sikrer jeg mulighed for ligeværdigt bidrag i gruppearbejdet?
 • Næste aktivitet

 

Didaktiske greb i gennemførelse af undervisningen

Teksten eller opgaven

 • Teksten eller opgaven ’åbnes’ (udnyt billeder, skemaer, grafer, faktabokse, strukturen i fagets tekst)
 • Ordkendskabsarbejde, før-fagord og fagord, ordenes lyd og stavemåde
 • Aktivering af forforståelse

Instruktioner, særlige

 • Påmind om tænd pc, åbn programmer samt gem, navngiv og del
 • Påmind om eventuelle skabeloner, forståelsesmodeller, begrebskort og lignende

Lærermodellering og stilladsering

 • Spørg eleven, hvad der opleves af behov
 • Modellér og stilladsér egnede strategier til undervisningsaktiviteten

Italesæt krav og positive forventninger

 • Delopgaver, mængde, længde, fx ’du skal lave…, det ved jeg, du kan’, ’hvilken hjælp har du brug for af mig eller din gruppe for at komme videre?’

Feedback

 • I forhold til mål og krav
 • I forhold til arbejdsindsats, hvad lykkedes? Hvorfor?

Aftaler

 • Lektier? Færdiggørelse? Eller ej?
 • Evt. besked hjem.
 • Næste aktivitet

Kreditering

Artiklen er skrevet af Minna Nørgaard Bruun, adjunkt, Københavns Professionshøjskole og leverandør i projekt GODS – Guide til ordblindevenlig didaktik i skolen.

 

Tak til

Tak til læsevejledere og deltagende lærere på skolerne i Solrød og Fredensborg Kommune.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.